Nør­re­tran­ders har ind­spillet en række korte vide­ofilm der kom­menter­er og udbyg­ger bogen. Video­erne kan sagtens ses for sig selv, og de er ret inter­es­sante.

Boganmeldelse:

Download bogen fra www.tor.dk
Down­load bogen her

I “Vær nær” gen­nemgår og lev­en­degør Tor Nør­re­tran­ders (TN) forskn­ing der vis­er at egen­sk­aber som empati og sam­men­hold er de biol­o­gisk oprindelige, hvo­rimod egen­nytte og selviskhed er svagere, senere udviklede og til dels, kon­struerede værdier.

For at gøre his­to­rien kort: Læs denne bog og få forsknin­gens begrun­delser for et noget mere kon­struk­tivt men­neskesyn end det poli­tikere, formid­dags­blade, arbe­jds­giver­repræsen­tan­ter (også dem i fag­bevægelsen), økonomer og andet godt­folk, står for.

Prøv at mærk efter, hvor gen­nemtræn­gende sim­pel økono­mi er i vores tanker og sprog. Kan det nu betale sig? Ja, man bør lige lave en cost/benefit analyse, ikke sandt? Økono­mi, som den i al for udstrakt grad er defineret i dag, er kende­teg­net ved ideen om den selviske og rationelle agent. Vi er rationelle, vi har al infor­ma­tion, vi han­dler for vores egen skyld, og der­for er ideen om at vi først og fremmest er drevet af sim­pel egen­nytte også dybt rod­fæstet i mange samfunds‐strukturer og -opfat­telser i dag. Men men­nes­ket er i virke­lighe­den et socialt dyr siger forsknin­gen. Et socialt dyr der har brug for samar­be­jde, anerk­endelse, kærlighed osv … kort sagt: Rela­tion­er. .

Fra sam­fundsv­i­den­sk­abernes udforskn­ing af store grup­per af men­nesker, fra adfærdsv­i­den­sk­abernes studi­er af, hvor­dan enkelte men­nesker eller dyr opfør­er sig, og fra neu­rov­i­den­sk­abernes kortlægn­ing af hjern­er og cen­tral­nervesys­te­mer kom­mer samme enkle billede: det er ikke noget til­fælde at vi laver sam­fund, det er ikke noget til­fælde at vi hold­er af at tin­gene går fair for sig, det er ikke noget til­fælde at vi er inter­esserede i hinan­dens ve og vel, det er ikke noget til­fælde at vi hjælper hinan­den, det er ikke noget til­fælde at vi ser gyser­film i fjern­synet.

Et inter­es­sant afs­nit i bogen han­dler om hvor­dan ideen om den rationelle aktør opstod og vandt udbre­delse. Et emne BBC‐dokumentaristen Adam Cur­tis også har behan­dlet i sin dokumentar‐triologi: “The Trap”.  Den rationelle aktør gør det der bedst kan betale sig, men sådan er men­nes­ket ikke. Det er i langt højere grad båret af art­snyt­tig altru­isme end selviskhed

I ‘Vær Nær’ ref­er­erer Thor Nør­re­tran­ders et væld af eksper­i­menter, forsøg og spæn­dende opdagelser om men­neske­lig adfærd. Det vis­er sig at det som dri­ver os, er meget mere nuanceret og langt min­dre uselvisk end det som dri­ver den påståede rationelle aktør

Det er måske ikke fair at være selvisk, men det er helt sikkert selvisk at være fair

Bogen anbe­fales og hvis man er over­føl­som over­for TN, så giv det et skud alligev­el, man får et inter­es­sant ind­b­lik i den nyeste forskn­ing i vores adfærd, hvad dri­ver os? og hvor­for vi er som vi er.

Filvedhæftninger

File Descrip­tion File size Down­loads
pdf Vær nær – Tor Nør­re­tran­ders – gratis gave 2 MB 478

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.