Nørretranders har indspillet en række korte video­film der kommen­terer og udbygger bogen. Videoerne kan sagtens ses for sig selv, og de er ret interessante.

Boganmeldelse:

Download bogen fra www.tor.dk
Download bogen her

I “Vær nær” gennemgår og leven­degør Tor Nørretranders (TN) forsk­ning der viser at egen­skaber som empati og sammen­hold er de biolo­gisk oprin­de­lige, hvor­imod egen­nytte og selviskhed er svagere, senere udvik­lede og til dels, konstru­e­rede værdier.

For at gøre histo­rien kort: Læs denne bog og få forsk­nin­gens begrun­delser for et noget mere konstruk­tivt menne­skesyn end det poli­ti­kere, formid­dags­blade, arbejds­gi­ver­re­præ­sen­tanter (også dem i fagbe­væ­gelsen), økonomer og andet godt­folk, står for.

Prøv at mærk efter, hvor gennem­træn­gende simpel økonomi er i vores tanker og sprog. Kan det nu betale sig? Ja, man bør lige lave en cost/benefit analyse, ikke sandt? Økonomi, som den i al for udstrakt grad er defi­neret i dag, er kende­tegnet ved ideen om den selviske og ratio­nelle agent. Vi er ratio­nelle, vi har al infor­ma­tion, vi handler for vores egen skyld, og derfor er ideen om at vi først og frem­mest er drevet af simpel egen­nytte også dybt rodfæ­stet i mange samfunds-strukturer og -opfat­telser i dag. Men menne­sket er i virke­lig­heden et socialt dyr siger forsk­ningen. Et socialt dyr der har brug for samar­bejde, aner­ken­delse, kærlighed osv … kort sagt: Relationer. .

Fra samfunds­vi­den­ska­bernes udforsk­ning af store grupper af menne­sker, fra adfærds­vi­den­ska­bernes studier af, hvordan enkelte menne­sker eller dyr opfører sig, og fra neurovi­den­ska­bernes kort­læg­ning af hjerner og central­ner­ve­sy­stemer kommer samme enkle billede: det er ikke noget tilfælde at vi laver samfund, det er ikke noget tilfælde at vi holder af at tingene går fair for sig, det er ikke noget tilfælde at vi er inter­es­se­rede i hinan­dens ve og vel, det er ikke noget tilfælde at vi hjælper hinanden, det er ikke noget tilfælde at vi ser gyser­film i fjernsynet.

Et inter­es­sant afsnit i bogen handler om hvordan ideen om den ratio­nelle aktør opstod og vandt udbre­delse. Et emne BBC-dokumentaristen Adam Curtis også har behandlet i sin dokumentar-triologi: “The Trap”.  Den ratio­nelle aktør gør det der bedst kan betale sig, men sådan er menne­sket ikke. Det er i langt højere grad båret af arts­nyttig altru­isme end selviskhed

I ‘Vær Nær’ refe­rerer Thor Nørretranders et væld af ekspe­ri­menter, forsøg og spæn­dende opda­gelser om menne­skelig adfærd. Det viser sig at det som driver os, er meget mere nuan­ceret og langt mindre usel­visk end det som driver den påståede ratio­nelle aktør

Det er måske ikke fair at være selvisk, men det er helt sikkert selvisk at være fair

Bogen anbe­fales og hvis man er over­følsom overfor TN, så giv det et skud alli­gevel, man får et inter­es­sant indblik i den nyeste forsk­ning i vores adfærd, hvad driver os? og hvorfor vi er som vi er.

Filvedhæftninger

File Description File size Downloads
pdf Vær nær - Tor Nørretranders - gratis gave 2 MB 128

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here