Kontanthjælpsreformen har fødselsdag, fylder et år!

Serien er på 4 artikler, hvoraf denne er den første

Og det markerer vi her på redak­tionen med et tilba­ge­blik på den gang den blev indført, 1. oktober 2016. Reformens nega­tive virk­ninger er ved at slå igennem for alvor, men den har også betydet et øget sammen­hold mellem de reform­ramte. Folkelige modstands­be­væ­gelser er skudt frem og markerer sig mere og mere på både gaderne og i mediebilledet.

Vi bringer Esben Maaløes repor­tage fra det efterår 2016, hvor befolk­ningen og diverse orga­ni­sa­tioner gik på gaden tre dage i træk for at markere modstand mod stigende ulighed og fattigdomsgørelse.

Tilbageblik

Gennem tre dage i september måned var jeg til modstand­s­kamp, både med under­klassen og en lang række af velfærds­sam­fun­dets varme hænder. Nok de to grup­pe­ringer i landet, der for tiden har størst “fornø­jelse” af den velfærds­ud­huling, som tørre talknu­sere med alle­rede udda­te­rede økono­miske teorier, mener er en absolut nødven­dighed, i en tid hvor nationen under et, faktisk aldrig har været mere velha­vende. Det følgende er min beret­ning herfra. Og min opti­mi­stiske konklu­sion skal stå øverst: det rør på sig. De agter­ud­sej­lede, dem arbejds­mar­kedet ikke kan rumme, de syge, de neds­lidte og de forar­mede er færdige med at skamme sig over deres forhold. De har forstået, at der skal sammen­hold og hand­ling til, før de lammende forrin­gelser af de mest udsatte danskeres forhold bliver taget af bordet igen.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 1

nr to af fire artikler: Første dag - krise­møde for reform­ramte på rådhuset. 

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

'Sorte onsdag', tusindvis af kh-modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i København og hele landet. 

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Torsdag d. 15. september, 2016. Dag 3: Velfærds-alliancens store demon­stra­tion på Rådhuspladsen. Solen bager atter i dag, så det er tredje dag i kampen for... 

Baggrund

Men først lidt helt aktuel baggrund. For kontant­hjælps­mod­ta­gerne er ifølge mange danskeres opfat­telse, simpelthen ugide­lige, og de får i øvrigt så mange penge at det næppe kan betale sig for dem at arbejde.

Det er ikke noget, jeg siger, men noget man for nyligt kunne læse i Berlingske. Her stod der, d. 17. september, følgende:

”[Danske kontant­hjælps­mod­ta­gere] er hverken mere syge eller svage, end at de er i stand til at arbejde. Og det er vigtigt, at kontant­hjælps­mod­ta­geres samlede ydelser udgør mindre end det, man kan tjene på et lavt­lønsjob. Sådan lyder det fra danskerne i en ny Gallup-undersøgelse, som TNS Gallup har fore­taget for Berlingske.”

Sådan opfatter de fleste kontant­hjælps­mod­ta­gere næppe sig selv, og man skal ud i, ofte hypo­te­tiske, marginal-tilfælde, hvis man ønsker at demon­strere at der ikke er en bety­delig gevinst ved selv lavt­løns­ar­bejde ifht. kontant­hjælp, men hvor stort set alle andre grup­pe­ringer i samfundet, har etab­le­rede orga­ni­sa­tioner, der skal tale deres sag, findes der faktisk endnu ikke, en etab­leret orga­ni­sa­tion der taler kh-modtagerens sag.

Fakta: Afsporet debat

  • Selvom kun 25% af kh-modtagerne er arbejds­pa­rate, mener 56% af borgerne at alle kh-modtagere er i stand til at arbejde.
  • 69% af borgerne er (over­ve­jende) enige i at ”det skal kunne betale sig at arbejde” og at ydel­serne derfor skal være lavere end lønnen i et lavt­lønsjob, men det er en misvi­sende pointe: 
    1. Ydelserne er altid lavere end mini­mumslønnen. Her er et par eksempler hvor ydelsen er omregnet til timeløn.

Kun 0,6 procent af danskerne taber penge ved at arbejde | Cevea

Det er kun for én ud af 200 danskere i den arbejds­dyg­tige alder, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det viser beregninger... 

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­ti­kerne sætter kontant­hjælpen ned, er det for at trække lavt­lønnen længere ned. 

Reformramte finder sammen

Men, man siger jo at “intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”, og de vedtagne stram­ninger, der iflg. flere NGO’er, tænket­anke og partier vil betyde flere fattige, flere udsæt­telser og flere hjem­løse, er så åben­bart så skidt for nogen, at kh-modtagerne er begyndt at finde sammen, både i konkrete og prak­tiske hjæl­pe­net­værk, samt i protest­sam­men­slut­ninger. Mange har opdaget at de er flere der har det, som dem selv, og en gryende forstå­else er ved at vinde indpas; Der ikke er noget at skamme sig over, men tvær­timod noget at kæmpe for, er ved at vinde indpas i deres rækker. Enhver med en smule demo­kra­tisk ånd, må vel anse det for godt? Følgelig var der, over hele landet, arran­ge­menter omkring “Sort onsdag“, den dag over 30.000 kh-modtagere får at vide, at nu, med den kurante lands­fa­ders ord, skal de klare sig for endnu “mere mindre” end det “mindre mindre”, de hidtil har måtte klare sig for.

Som helt nyslået reporter, er det mig en fornø­jelse at have dækket tre dages under­klas­se­kamp i København, og det er netop om de tre dage det følgende skal handle. Det er vigtigt at huske at det ikke bare var i København at under­klassen rørte på sig, det var over hele landet, og jeg må på forhånd undskylde evt. køben­hav­neri med, at det er her jeg bor, og at jeg ikke har repræsentationskonto.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 1

nr to af fire artikler: Første dag - krise­møde for reform­ramte på rådhuset. 

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

'Sorte onsdag', tusindvis af kh-modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i København og hele landet. 

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Torsdag d. 15. september, 2016. Dag 3: Velfærds-alliancens store demon­stra­tion på Rådhuspladsen. Solen bager atter i dag, så det er tredje dag i kampen for... 

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here