Kontanthjælpsreformen har fødselsdag, fylder et år!

Serien er på 4 artik­ler, hvo­raf denne er den første

Og det mark­er­er vi her på redak­tio­nen med et tilbage­b­lik på den gang den blev ind­ført, 1. okto­ber 2016. Refor­mens neg­a­tive virkninger er ved at slå igen­nem for alvor, men den har også bety­det et øget sam­men­hold mellem de reform­ramte. Folke­lige mod­stands­bevægelser er skudt frem og mark­er­er sig mere og mere på både gaderne og i mediebilledet.

Vi bringer Esben Maaløes reportage fra det efterår 2016, hvor befolknin­gen og diverse organ­i­sa­tion­er gik på gaden tre dage i træk for at markere mod­stand mod sti­gende ulighed og fat­tig­doms­gørelse.

Tilbageblik

Gen­nem tre dage i sep­tem­ber måned var jeg til mod­stand­skamp, både med under­k­lassen og en lang række af velfærdssam­fun­dets varme hæn­der. Nok de to grup­peringer i lan­det, der for tiden har størst “fornø­jelse” af den velfærd­sud­hul­ing, som tørre talknusere med allerede uddaterede økonomiske teori­er, men­er er en abso­lut nød­vendighed, i en tid hvor natio­nen under et, fak­tisk aldrig har været mere vel­havende. Det føl­gende er min beretning her­fra. Og min opti­mistiske kon­klu­sion skal stå øverst: det rør på sig. De agterud­se­jlede, dem arbe­jds­markedet ikke kan rumme, de syge, de ned­slidte og de forarmede er færdi­ge med at skamme sig over deres forhold. De har forstået, at der skal sam­men­hold og han­dling til, før de lam­mende for­ringelser af de mest udsat­te danskeres forhold bliv­er taget af bor­det igen.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 1

nr to af fire artik­ler: Første dag – krisemøde for reform­ramte på råd­huset.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

‘Sorte ons­dag’, tusind­vis af kh‐modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i Køben­havn og hele lan­det.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Tors­dag d. 15. sep­tem­ber, 2016. Dag 3: Velfærds‐alliancens store demon­stra­tion på Råd­hus­plad­sen. Solen bager atter i dag, så det er tred­je dag i kam­p­en for…

Baggrund

Men først lidt helt aktuel bag­grund. For kon­tan­thjælpsmod­tagerne er ifølge mange danskeres opfat­telse, sim­pelthen ugidelige, og de får i øvrigt så mange penge at det næppe kan betale sig for dem at arbe­jde.

Det er ikke noget, jeg siger, men noget man for nyligt kunne læse i Berlingske. Her stod der, d. 17. sep­tem­ber, føl­gende:

”[Danske kon­tan­thjælpsmod­tagere] er hverken mere syge eller svage, end at de er i stand til at arbe­jde. Og det er vigtigt, at kon­tan­thjælpsmod­tageres sam­lede ydelser udgør min­dre end det, man kan tjene på et lavtløn­sjob. Sådan lyder det fra danskerne i en ny Gallup‐undersøgelse, som TNS Gallup har fore­taget for Berlingske.”

Sådan opfat­ter de fleste kon­tan­thjælpsmod­tagere næppe sig selv, og man skal ud i, ofte hypotetiske, marginal‐tilfælde, hvis man ønsker at demon­strere at der ikke er en bety­delig gevinst ved selv lavtløn­sar­be­jde ifht. kon­tan­thjælp, men hvor stort set alle andre grup­peringer i sam­fun­det, har etablerede organ­i­sa­tion­er, der skal tale deres sag, find­es der fak­tisk end­nu ikke, en etableret organ­i­sa­tion der taler kh‐modtagerens sag.

Fakta: Afsporet debat

  • Selvom kun 25% af kh‐modtagerne er arbe­jdsparate, men­er 56% af borg­erne at alle kh‐modtagere er i stand til at arbe­jde.
  • 69% af borg­erne er (overve­jende) enige i at ”det skal kunne betale sig at arbe­jde” og at ydelserne der­for skal være lavere end løn­nen i et lavtløn­sjob, men det er en mis­visende pointe:
    1. Ydelserne er altid lavere end min­i­mum­sløn­nen. Her er et par eksem­pler hvor ydelsen er omreg­net til timeløn.

Kun 0,6 procent af danskerne taber penge ved at arbejde | Cevea

Det er kun for én ud af 200 danskere i den arbe­jds­dygtige alder, at det ikke kan betale sig at arbe­jde. Det vis­er bereg­ninger…

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­tik­erne sæt­ter kon­tan­thjælpen ned, er det for at trække lavtløn­nen læn­gere ned.

Reformramte finder sammen

Men, man siger jo at “intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”, og de ved­tagne stramninger, der iflg. flere NGO’er, tæn­ke­tanke og parti­er vil betyde flere fat­tige, flere udsæt­telser og flere hjem­løse, er så åben­bart så skidt for nogen, at kh‐modtagerne er beg­y­n­dt at finde sam­men, både i konkrete og prak­tiske hjælpenetværk, samt i protest­sam­menslut­ninger. Mange har opdaget at de er flere der har det, som dem selv, og en gryende forståelse er ved at vin­de ind­pas; Der ikke er noget at skamme sig over, men tvær­ti­mod noget at kæmpe for, er ved at vin­de ind­pas i deres rækker. Enhver med en smule demokratisk ånd, må vel anse det for godt? Føl­gelig var der, over hele lan­det, arrange­menter omkring “Sort ons­dag”, den dag over 30.000 kh‐modtagere får at vide, at nu, med den kurante lands­faders ord, skal de klare sig for end­nu “mere min­dre” end det “min­dre min­dre”, de hidtil har måtte klare sig for.

Som helt nys­lået reporter, er det mig en fornø­jelse at have dækket tre dages under­k­lassekamp i Køben­havn, og det er netop om de tre dage det føl­gende skal han­dle. Det er vigtigt at huske at det ikke bare var i Køben­havn at under­k­lassen rørte på sig, det var over hele lan­det, og jeg må på forhånd und­skylde evt. køben­havneri med, at det er her jeg bor, og at jeg ikke har repræsen­ta­tion­skon­to.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 1

nr to af fire artik­ler: Første dag – krisemøde for reform­ramte på råd­huset.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

‘Sorte ons­dag’, tusind­vis af kh‐modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i Køben­havn og hele lan­det.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Tors­dag d. 15. sep­tem­ber, 2016. Dag 3: Velfærds‐alliancens store demon­stra­tion på Råd­hus­plad­sen. Solen bager atter i dag, så det er tred­je dag i kam­p­en for…

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.