Tirs. d. 13. sept. 2016: Første dag, krisemøde på Københavns Rådhus.

2. artikel af 4 om de dage befolknin­gen pro­test­erede mod kon­tan­thjælp­sre­for­men

Tirs­dag var der ind­kaldt til såkaldt “krisemøde” på Køben­havns Råd­hus, arran­geret af Enhed­slis­ten, Køben­havn og ung­dom­sor­gan­i­sa­tio­nen Social­is­tisk Ung­doms­front (SUF). Mødet var åbent for alle, og speci­fikt inviterede var diverse Face­book­grup­per som “Næste­hjælperne”, “Bekæmp Fat­tig­dom Nu” og “Job­cen­terets ofre”. Alle grup­per der er opstået som reak­tion på det, som medlem­merne helt klart opfat­ter som et sys­temisk over­greb på dem som indi­vider og gruppe, og i øvrigt alle grup­per, hvis aktiviteter rækker ud i den hånd­gri­belige virke­lighed. De hjem­løs­es organ­i­sa­tion, SAND, var også til stede. Deres medlem­mer står som regel i for­reste række, når rigets finanser abso­lut må red­des.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Intro

For 1 år siden blev kon­tan­thjælp­sre­for­men ind­ført. Sti­gende ulighed og flere fat­tige er åben­bart det lan­det har brug for. Vores reporter, Esben Maaløe, ful­gte kam­p­en den gang, for et år siden

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

‘Sorte ons­dag’, tusind­vis af kh‐modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i Køben­havn og hele lan­det.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Tors­dag d. 15. sep­tem­ber, 2016. Dag 3: Velfærds‐alliancens store demon­stra­tion på Råd­hus­plad­sen. Solen bager atter i dag, så det er tred­je dag i kam­p­en for…

Mødet foregår som nævnt på råd­huset, og i dagens anled­ning, kan jeg ikke lade være med at tænke på Køben­havn omkring 1900‐tallet, da jeg går op mod den store hov­edindgang. Jeg tænker på det morads af fat­tig­dom, skidne gad­er, 4‐niveauer dybe bag­gårde, sult, druk, vold og alt for mange børn, den tids Køben­havn var præget af. En tid vi tog ved lære af, men ikke uden at Louis Pio og hans pros­e­lyt­ter måtte have poli­titørre tæsk på fælle­den først. Jeg tænker på min fars opvækst i ’40’erne, gadekampe ml. dren­gene, tørre tæsk (igen!) i skolen, hold‐kæft‐vær‐artig‐forsvind opdragelsen, og jeg tænker på at Piket­ty vis­er at ulighe­den i for­muer, den ulighede vi næsten aldrig taler om, igen i dag har nået de højder, der kende­teg­nede starten af sid­ste århun­drede.

Børn i det gamle København
Køben­havn den­gang man kunne revse frit og der var bør­neop­dragelse til.

Jeg ankom­mer i, for under­teg­nede, usæd­van­lig god tid, nem­lig hele 5 min­ut­ter før mødestart, og opdager at jeg har glemt min mobil­tele­fon. Pla­nen var ellers at jeg ville bruge den til at optage selve mødet, og evt. inter­views med de delt­a­gende. En flink råd­hus­bet­jent men­er at jeg nok kan låne et stykke papir og en kuglepen i Infor­ma­tio­nen, og det har han heldigvis ret i. Min ild­dåb som reporter bliv­er således ikke uden beg­y­n­der­vanske­lighed­er, for jeg sid­der nu og kig­ger på adskil­lige små stykker A5 papir, med skri­b­lerier jeg knapt kan læse og forko­r­telser jeg ikke aner hvad bety­der …​ ak ja, hvis ellers repræsen­tan­ter for denne ædle stand vil til­give mig; måske man skulle have været læge?

Ingen publikumsmagnet, men dog velbesøgt.

Mødet kan ikke kaldes en pub­likums­mag­net, men på den anden side er der fak­tisk dukket en del men­nesker op. Jeg vil tro at vi er omkring 30–40 men­nesker. Gen­nem­snit­salderen er forholdsvis høj, de yng­ste delt­agere synes at være de to initiativ‐tagere til mødet, nem­lig Enhed­slis­tens byråd­srepræsen­tan­ter, Nin­na Hedea­ger Olsen og Ulrik Kohl. Det er nok ikke et til­fælde tænker jeg, arbe­jds­markedet har for mange været en opsli­dende affære, og livet i sig selv tær­er jo på knogler og ben, og man er der­for i større risiko for at være enten uar­be­jds­dygtig, eller uøns­ket på arbe­jds­markedet, når man når lidt læn­gere op i årene.

Mødet starter med en velkomst, og derefter er det de forskel­lige repræsen­tan­ters tur, til at fortælle om hvad netop de ser, og hvor­dan de forsøger at stemme imod, det mas­sive pres alle er enige om at de nye regler udgør.

Næstehjælperne
Næstehjælpernes logo - klik på billedet for at gå til deres facebook-gruppe
Næste­hjælperne er vok­set betragteligt siden kh‐loftet blev ved­taget. Grup­pen yder daglig nød­hjælp til fat­tige danskere og arran­gere både demon­stra­tioner, events og hap­pen­ings, der skal gøre opmærk­som på prob­le­merne. Klik her for at finde dem på Face­book

Ulla Curdt‐Christiansen repræsen­ter­er “Næste­hjælperne”, en face­book­gruppe, der ikke alene for­mulerer mod­stand mod reformerne i medierne, men som også koordiner­er materiel, juridisk og moral­sk hjælp, men­nesker i mellem. Et indlæg fra et nyt medlem af næstehjælper‐gruppen, starter ofte noget i stil “jeg skam­mer mig sådan over at måtte bede om…​ ” og for at imødegå den skam, og for at vise med­men­nesker respekt i deres nød, er det en pointe, at så længe afsenderen er kendt af admin‐gruppen, er anonymitet en, ofte kærkom­men, mulighed. Grup­pen ser sig selv som et frist­ed, hvor alle helst skal kunne tale direk­te og åbent om deres prob­le­mer, og hvor de har mulighed for at hjælpe kan møde dem der har hjælp‐behov. Aller­helst så grup­pen at der ikke var brug for den, at der ikke var brug for genop­bygn­ing, der hvor myn­dighed­erne bry­der ned, men medlem­sak­tiviteten vis­er desværre, at det er der. Næste­hjælpernes hov­ed­gruppe på FB tæller pt. 6.045 medlem­mer

Jobcentrets Ofre
Job­cen­trets ofr, mere end 8.000 medlem­mer. Arran­ger­er demon­stra­tioner og sæt­ter reform­ramte på dag­sor­de­nen

Grup­pen “Job­cen­terets ofre” har eksis­teret siden 2014, fortæller Kim Mad­sen. Medlem­stal­let er vok­set til over 3.000, og de har stiftet en foren­ing, hvor­til mange betaler det årlige medlems­ge­byr på 25,-. Midlerne skal bl. a. anven­des til f.eks. advokathjælp for de, som er hårdest ramt af syg­dom og fat­tig­dom­sre­former. Grup­pen har taget mange ini­tia­tiv­er til events og demon­stra­tioner, og delt­aget på folkemødet på Born­holm i år, hvilket de også gør næste år. Kim er selv svært plaget af slid­degigt, noget som Job­cen­teret fuldt ud anerk­endte, og ville tage hen­syn til, hvorefter de erk­lærede ham “aktivitets‐parat”. “For rask til pen­sion, men for syg til flek­sjob” som Kim siger.

Frustrerede kommunalpolitikere
Køben­havns Kom­mune har en af de værste track‐records i lan­det, når det kom­mer til behan­dlin­gen af reform‐ramte borg­ere.

Enhed­slis­tens Nin­na Hedea­ger Olsen, fortæller om frus­tra­tion hos kom­mu­nalpoli­tik­erne. De er i vid udstrækn­ing under­lagt de ram­mer som regerin­gen udstikker, men i Køben­havn forsøger man så godt man kan at afbøde de værste kon­sekvenser. Bl. a. har man en plan om at etablere ultra‐billige boliger – men i første omgang kan det kun blive til 300. Ikke meget, ifht. at man for­ven­ter at op mod 3.500 af de 6.000 der bliv­er ramt i Køben­havn er i fare for at blive sat ud af deres boliger.

De hjemløses organisation, SAND
Find de hjem­løs­es land­sor­gan­i­sa­tion SAND på face­book eller besøg SANDs hjemme side

Steen Rosen­quist fra hjem­løse­or­gan­i­sa­tio­nen SAND fortæller hvor­dan Køben­havns Kom­mune nu sløjfer intet min­dre end 58 mio. der var øremær­ket til hjemløse‐indsatsen. Pen­gene vil blive ført over i den såkaldte “sats‐pulje”, hvilket kom­mer til at betyde at man får svært ved at plan­lægge blivende ini­tia­tiv­er, og at det kom­mer til at gå hårdt ud over Nat­cafeen, nather­berg­er, og mis­brugs­be­han­dlin­gen, herun­der især alko­hol­be­han­dlin­gen. Penge som kom­munen i åre­vis har fået bevil­get til netop den ind­sats, og alt­så en række tilbud, der iflg. Steen har bevist sin gavn­lige effekt over al tvivl. “Det her kom­mer til at betyde at flere folk vil dø af kulde i vores gad­er”.

Frontline‐personalet

En socialpæd­a­gog, der er til stede for egen reg­n­ing, fortæller om de frus­tra­tioner, der er med at skulle være frontline‐personale for en række bestem­melser, man dybest set men­er er direk­te skadelige og i hvert fald ukon­struk­tive. Der er ingen tvivl om at frus­tra­tio­nen trives langt ind i de pro­fes­sionelles rækker også.

Bekæmp Fattigdom Nu

Bekæmp Fat­tig­dom Nu arran­ger­er demon­stra­tioner og hap­pen­ings og arbe­jder for at udbrede kend­sk­a­bet til reform­ramtes situation./a>

Claus Jans­son beretter om grup­pen “Bekæmp Fat­tig­dom Nu”. Grup­pen, der som de andre grup­per, består af alarmerede borg­ere, har eksis­teret siden 2014, og i den tid er det ikke gået stille af, med hen­syn til at arran­gere demon­stra­tioner og hap­pen­ings, i et forsøg på at give tvær­poli­tisk mod­vægt, til reformivrige folke­val­gte. Det er bl.a. Bekæmp Fat­tig­dom Nu, der har arran­geret mor­genda­gens “sørge­march” og de har også arran­geret en stor demon­stra­tion foran Chris­tians­borg på folketingets åbn­ings­dag, d. 4. okt.

Gråd og glæde

Finn Sørensen, Enhed­slis­ten, Christiansborg‐politiker der har kæm­pet en utræt­telig kamp for udsat­te og reform­ramte: “Jeg har aldrig set folk organ­is­ere sig på den måde

Stemningerne ved mødet skifter i takt med de emn­er der vendes, og de bølgedale og -toppe, indlæggende fremkalder på skift. Mis­mod og pes­simisme afløs­es af åbenlys glæde ved, i det mind­ste, at fore­tage sig noget, der har hånd­gri­belige kon­sekvenser, for derefter atter afløs­es af mere mørke. Magtes­løshed er nok den en af de værste følelser, man som men­neske kan have, men mange beretter fak­tisk om befrielsen ved at opdage, at de ikke er alene, at andre har det som dem …​ og for nu at citere san­gen helt til ende “og det er helt på det rene, de har det li’som dig”. To gange sker det at en delt­ager bry­der i gråd. Det er hårdt at reka­pit­ulere over­for andre, hvor urimeligt man bliv­er behan­dlet, og hvor lille og svag man kom­mer til at føle sig, når helt åbenl­yse fysiske eller psykiske prob­le­mer, “nuanceres” og slås hen eller slet og ret ignor­eres. Ingen rea­ger­er som om grå­den er pin­lig, alle ser bekym­rede ud, og de der er tættest på, er hur­tige med et trøs­tende greb i armen, et kram eller klap på skul­deren. Her er det ikke pin­ligt at være udsat, her er det i vid udstrækn­ing et skæb­ne­fæl­lesskab. Ingen af de tilst­ede­værende, virk­er i øvrigt som om, at de lever op til Kari­na Ped­er­sens steroe­type fordøm­melse af under­k­lassen, som moral‐ og empatiløs.

Enhed­slis­tens socialord­før­er, Finn Sørensen, er også til stede, og han fortæller, at han, i sin tid som poli­tisk aktiv, aldrig har set folk organ­is­ere sig på den måde. Finn er ingen vårhare, så det er ord der gør indtryk på for­sam­lin­gen. Bit­ter­sød er vel den glæde, man føler ved, dog at han­dle i nødens stund, og min­der den måde folk bruger de sociale medi­er til at finde hinan­den på, måske ikke lidt om et “Dan­sk forår”?

Et forsøg på at forene kræfter

Efter mødet, spørg­er jeg Ulrik Kohl(Ø) hvor­for de har arran­geret mødet, og det er der flere grunde til. Først og fremmest men­er Ulrik at det er vigtigt at høre de rigtige ekspert­er, hvilket alt­så iflg. ham, er de men­nesker hvis virke­lighed bliv­er ramt og ændret til det værre af det her. En anden ting der er vigtig, er at forskel­lige mod­kræfter indser hvor meget de har til fælles. Stud­erende, folk ansat i det pri­vate, folk ansat i det offentlige, alle rammes af tilt­ag, de ikke er til gavn for dem, og med udhulin­gen af det sociale sikker­hed­snet, forsvin­der den tryghed mid­delk­lassen ellers i mange år, har følt ved at bo i Dan­mark. Så mødet er også et forsøg på at forene kræfter, på tværs af umid­del­bare inter­esse­forhold. Deru­dover arbe­jder Ø også på at få arran­geret en høring på Chris­tians­borg, hvor de der høres, alt­så ekspert­erne, er dem, der bliv­er ramt af loftet.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Intro

For 1 år siden blev kon­tan­thjælp­sre­for­men ind­ført. Sti­gende ulighed og flere fat­tige er åben­bart det lan­det har brug for. Vores reporter, Esben Maaløe, ful­gte kam­p­en den gang, for et år siden

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 2

‘Sorte ons­dag’, tusind­vis af kh‐modtagere får i dag at vide om de rammes af det nye loft. Der er demon­stra­tioner i Køben­havn og hele lan­det.

Tre dages modstandskamp med underklasse og varme hænder | Dag 3

Tors­dag d. 15. sep­tem­ber, 2016. Dag 3: Velfærds‐alliancens store demon­stra­tion på Råd­hus­plad­sen. Solen bager atter i dag, så det er tred­je dag i kam­p­en for…

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.