Gaffa‐tape for munden: For en uge siden lavede bevægelserne en lille hap­pen­ing ved Råd­husets bagindgang. Fotograf: Mar­i­anne Ras­mussen

Bekymring hos sociale modstandsbevægelser over kommunalt initiativ.

På bag­grund af den megen virak og heftige kri­tik, der har været af Køben­havns Kom­munes beskæftigelsesind­sats, har man nu aftalt at der skal ned­sættes en såkaldt ‘task‐force’, der skal under­søge hvor­for Kbh. tildel­er så få før­tid­spen­sion­er. Men er borg­erne ind­draget som andet end udval­gte interview‐ofre og hvor­for er task‐forcen ikke mere uvildig?

Det er spørgsmål man stiller sig selv i Næste­hjælperne og Job­cen­trets Ofre i Køben­havn. De to bevægelser har sendt et åbent brev til beskæftigelsesud­val­gets medlem­mer hvori de giv­er udtryk for bekym­ring (du kan læse det åbne brev i bun­den af denne artikel).

video

Pres på udvalget – Live Video

Mandag d. 24. sep­tem­ber 2017 afholdt Næste­hjælpere og Job­cen­trets Ofre en lille hap­pen­ing ved bagindgan­gen til Køben­havns Råd­hus. Kom­munen vil ned­sætte en såkaldt “Task‐force” der…

Her er kom­munens oplæg til task‐forcen

Hvad går bekymringerne ud på?

Inter­view

Vi har talt med Bet­ty (redak­tio­nen kender det fulde navn), som har været med til at udfærdi­ge det åbne brev, bevægelserne har sendt til kom­munen.

Hvad skriver I til Beskæftigelsesudvalget?

Vi tilby­der dem vores viden

Vi har tilbudt at stille repræsen­tan­ter fra vores bevægelse til rådighed for task‐forcen. Repræsen­tan­terne har en vigtig viden om de generelle prob­lematikker som vores bevægelsers medlem­mer oplever i forhold til beskæftigelsesind­sat­sen i Køben­havns Kom­mune og særligt på Job­cen­ter Lærkevej. Det har man indtil videre ikke vist inter­esse for. Vi er heller ikke glade for at de prak­tis­erende læger, der har sine erfaringer med kom­munen, ikke er direk­te med.

Er der slet ingen borgerinddragelse?

Kom­munen udvæl­ger selv både sager og borg­ere, og dens direk­tør­er sid­der med, selvom task‐forcen skulle være ekstern

Det bliv­er for­valt­ningerne selv der udvæl­ger både de sager der skal gen­nemgås og såmænd også de borg­ere hvis erfaringer man ønsker at ind­drage i rap­porten. Det virk­er ikke særligt tillidsvækkende, og vi men­er netop at kom­munen har behov for at geno­prette borg­ernes tillid til for­valt­ningerne. I aftal­en for task‐forcen hed det sig i øvrigt at den skulle bestå af eksterne medlem­mer, men hvor­for får disse medlem­mer så ikke selv lov at udvælge sager at kigge på? Og hvor­for skal direk­tør­erne for hhv. beskæftigelses‐ og social­for­valt­nin­gen sid­de med ved task‐forcens møder? Det kan jo betyde, at der bliv­er lagt en dæm­per på kri­tiske røster, når task‐forcen diskuter­er forskel­lige aspek­ter af det hele.

Har I andre bekymringer?

Fokus for task‐forcen er meget snævert, vi frygter at ind­sat­sen ikke bliv­er forbedret bredt nok

Ja, det lig­ger i oplægget at task‐forcen skal fokusere på to grup­per af borg­ere der søger før­tid­spen­sion: Ældre og stofmis­brugere, men prob­le­merne i kom­munens for­valt­ning er meget bredere, og ram­mer også yngre der ikke har mis­brugsprob­le­mer. Mht. de ældre, kan man frygte at det sim­pelthen bliv­er en hur­tig og bil­lig vej til at øge antallet af tilk­endelser på kort sigt, uden at man af den grund fore­tager de nød­vendi­ge ændringer i sys­temet. Mht. stofmis­brugerne, så er det jo glædeligt med fokus på dem, men hvor­for ikke fokus på hele ind­sat­sen? Det er ikke kun ældre og stofmis­brugere, der oplever ræd­som sags­be­han­dling i Køben­havns Kom­mune, desværre.

Hvad håber i at opnå med jeres åbne brev?

Samar­be­jde og dia­log med både kom­mune og task‐force

Vi håber naturligvis stadigvæk på, at man hen­ven­der sig, og ønsker at ind­drage os. Vi har virke­lig både viden og erfaringer, der kunne være guld værd for task‐forcen. Dernæst ønsker vi jo at sende et sig­nal til poli­tik­erne om at vi ønsker dia­log, at vi virke­lig tror på at sam­men er vi stærkere.

Herun­der kan du læse mod­stands­bevægelserne, Næste­hjælperne og Job­cen­trets ofres, åbne brev til udval­get

Fakta: Åbent brev fra de sociale modstandsbevægelser til beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune

Kære udval­gsmedlem

Næste­hjælperne og Job­cen­trets Ofre har med stor inter­esse læst for­valt­nin­gens nye oplæg til sam­men­sæt­nin­gen og struk­turen for den kom­mende task­force, der forhåbentlig kan afdække de bar­ri­er­er der er for, at kom­munen får afk­laret flere borg­ere til flek­sjob eller før­tid­spen­sion.

Vi ser pos­i­tivt på at for­man­den for læge­forenin­gen nu spørges angående delt­agelse i Task­forcen, men vi men­er dog det er uhen­sigtsmæs­sigt og spild af værdi­fuld viden, at man und­lad­er at ind­drage en lokal prak­tis­erende læge med mangeårig erfar­ing.

Vi find­er det også pos­i­tivt at direk­tøren for Danske Hand­i­ca­por­gan­i­sa­tion­er indrages såv­el som hand­i­caprådet i Køben­havns kom­mune.

Vi er til gengæld meget uforstående over­for, at man ikke ønsker at tage imod tilbud­det om at give borg­er­bevægelserne Job­cen­trets Ofre og Næste­hjælperne, der om nogen kender til prob­le­merne med man­glende afk­lar­ing, en plads i Task‐forcen. Man kunne jo få den tanke at udval­get og for­valt­nin­gen ikke er inter­esseret i at drage nytte af borg­ernes prak­tiske ekspertv­i­den på området. Vi opfor­dr­er Jer i stedet til, ved den accept af forslaget til Task­force, der gives nu, eller ved en direk­te hen­ven­delse fra udval­get til Task­forcen, at opfor­dre de delt­a­gende medlem­mer i Task­forcen til at udvise den kon­duite, der skal til, for at imødekomme vores ønske, f.eks. ved at ind­byde os direk­te til at mødes med Task­forcen.

I det nye udkast nævnes, at der vil blive afholdt work­shops og inter­views med borg­ere, som udvælges af sekre­tari­atet. Sekre­tari­atets rolle find­er vi ikke for­mål­st­jen­lig i forhold til at få gen­nem­ført en tro­værdig under­søgelse. For både for­valt­nin­gens, poli­tik­ernes og borg­ernes skyld men­er vi nem­lig ikke at det vil være hen­sigtsmæs­sigt, hvis der kan sås tvivl om under­søgelsens endelige resul­tater.

Vi ser meget pos­i­tivt på, at man ønsker at sætte fokus på mangeårige mis­brugere. Men vi bekym­res også, da vi ikke ønsker, at Task­forcens under­søgelse kun skaber ændringer for særligt udval­gte borg­er­grup­per i Køben­havn. Et sådant resul­tat af under­søgelsen vil vi finde meget uhen­sigtsmæs­sigt, da der på nuværende tid­spunkt er mange forskel­lige typer af borg­ere i Køben­havns Kom­mune, som påvirkes af de man­glende tilk­endelser af flek­sjob og før­tid­spen­sion­er. Som det fremgår i pressen er der lige­frem helt almin­delige, men meget syge foræl­dre, som ser sig tvunget til at fly­tte fra deres børn for at få den hjælp som lov­givnin­gen giv­er mulighed for i andre kom­muner. Det er en sit­u­a­tion, som vi men­er bør tages meget alvorligt for de syge såv­el som for deres børns og pårøren­des skyld. Køben­havn skal være en by for alle.

Vi forstår også, at udval­get ønsker et særligt fokus på at få afdækket prak­sis for borg­ere, der nærmer sig pen­sion­salderen. Det giv­er anled­ning til bekym­ring, idet man kunne få den tanke, at der allerede nu spekuleres i, hvor­dan kom­munen på den bil­ligeste måde kan få hævet de omdiskuterede sta­tis­tikker for til­gan­gen af før­tid­spen­sion­er i Køben­havns Kom­mune. Her vil ældre, der kun skal mod­tage før­tid­spen­sion i meget få år, jo være en oplagt mulighed. En sådan udvikling af yderligere økonomisk kas­setænkn­ing ønsker vi ikke, og vi vil følge alder­s­fordelin­gen blandt tildelte før­tid­spen­sion­er meget nøje i fremti­den.

Vi håber I forstår vores bekym­ringer, for i sid­ste ende kan resul­tatet af denne Task­force’ arbe­jde komme til at betyde en ver­den til forskel for de mange kro­niske syge køben­havnere, der på nu værende tid­spunkt er des­per­ate for at blive afk­laret. Enten pos­i­tivt, med flere flek­sjob og før­tid­spen­sion­er til følge, eller neg­a­tivt, hvis der ingen ændringer kom­mer. Vi håber det bed­ste, og vi accepter­er der­for, at Task­forcen sættes i gang på det fore­liggende, men desværre ufuld­stændi­ge, grund­lag.

video

Pres på udvalget – Live Video

Mandag d. 24. sep­tem­ber 2017 afholdt Næste­hjælpere og Job­cen­trets Ofre en lille hap­pen­ing ved bagindgan­gen til Køben­havns Råd­hus. Kom­munen vil ned­sætte en såkaldt “Task‐force” der…

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.