Gaffa-tape for munden: For en uge siden lavede bevæ­gel­serne en lille happe­ning ved Rådhusets bagind­gang. Fotograf: Marianne Rasmussen

Bekymring hos sociale modstandsbevægelser over kommunalt initiativ.

På baggrund af den megen virak og heftige kritik, der har været af Københavns Kommunes beskæf­ti­gel­ses­ind­sats, har man nu aftalt at der skal nedsættes en såkaldt ‘task-force’, der skal under­søge hvorfor Kbh. tildeler så få førtids­pen­sioner. Men er borgerne inddraget som andet end udvalgte interview-ofre og hvorfor er task-forcen ikke mere uvildig?

Det er spørgsmål man stiller sig selv i Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre i København. De to bevæ­gelser har sendt et åbent brev til beskæf­ti­gel­ses­ud­val­gets medlemmer hvori de giver udtryk for bekym­ring (du kan læse det åbne brev i bunden af denne artikel).

video

Pres på udvalget – Live Video

Mandag d. 24. september 2017 afholdt Næstehjælpere og Jobcentrets Ofre en lille happe­ning ved bagind­gangen til Københavns Rådhus. Kommunen vil nedsætte en såkaldt "Task-force" der... 

Her er kommu­nens oplæg til task-forcen

Hvad går bekymringerne ud på?

Interview

Vi har talt med Betty (redak­tionen kender det fulde navn), som har været med til at udfær­dige det åbne brev, bevæ­gel­serne har sendt til kommunen.

Hvad skriver I til Beskæftigelsesudvalget?

Vi tilbyder dem vores viden

Vi har tilbudt at stille repræ­sen­tanter fra vores bevæ­gelse til rådighed for task-forcen. Repræsentanterne har en vigtig viden om de gene­relle proble­ma­tikker som vores bevæ­gel­sers medlemmer oplever i forhold til beskæf­ti­gel­ses­ind­satsen i Københavns Kommune og særligt på Jobcenter Lærkevej. Det har man indtil videre ikke vist inter­esse for. Vi er heller ikke glade for at de prak­ti­se­rende læger, der har sine erfa­ringer med kommunen, ikke er direkte med.

Er der slet ingen borgerinddragelse?

Kommunen udvælger selv både sager og borgere, og dens direk­tører sidder med, selvom task-forcen skulle være ekstern

Det bliver forvalt­nin­gerne selv der udvælger både de sager der skal gennemgås og såmænd også de borgere hvis erfa­ringer man ønsker at inddrage i rapporten. Det virker ikke særligt tillidsvæk­kende, og vi mener netop at kommunen har behov for at genop­rette borgernes tillid til forvalt­nin­gerne. I aftalen for task-forcen hed det sig i øvrigt at den skulle bestå af eksterne medlemmer, men hvorfor får disse medlemmer så ikke selv lov at udvælge sager at kigge på? Og hvorfor skal direk­tø­rerne for hhv. beskæftigelses- og soci­al­for­valt­ningen sidde med ved task-forcens møder? Det kan jo betyde, at der bliver lagt en dæmper på kritiske røster, når task-forcen disku­terer forskel­lige aspekter af det hele.

Har I andre bekymringer?

Fokus for task-forcen er meget snævert, vi frygter at indsatsen ikke bliver forbedret bredt nok

Ja, det ligger i oplægget at task-forcen skal foku­sere på to grupper af borgere der søger førtids­pen­sion: Ældre og stof­mis­bru­gere, men proble­merne i kommu­nens forvalt­ning er meget bredere, og rammer også yngre der ikke har misbrugs­pro­blemer. Mht. de ældre, kan man frygte at det simpelthen bliver en hurtig og billig vej til at øge antallet af tilken­delser på kort sigt, uden at man af den grund fore­tager de nødven­dige ændringer i systemet. Mht. stof­mis­bru­gerne, så er det jo glæde­ligt med fokus på dem, men hvorfor ikke fokus på hele indsatsen? Det er ikke kun ældre og stof­mis­bru­gere, der oplever rædsom sags­be­hand­ling i Københavns Kommune, desværre.

Hvad håber i at opnå med jeres åbne brev?

Samarbejde og dialog med både kommune og task-force

Vi håber natur­ligvis stadigvæk på, at man henvender sig, og ønsker at inddrage os. Vi har virkelig både viden og erfa­ringer, der kunne være guld værd for task-forcen. Dernæst ønsker vi jo at sende et signal til poli­ti­kerne om at vi ønsker dialog, at vi virkelig tror på at sammen er vi stærkere.

Herunder kan du læse modstands­be­væ­gel­serne, Næstehjælperne og Jobcentrets ofres, åbne brev til udvalget

Fakta: Åbent brev fra de sociale modstandsbevægelser til beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune

Kære udvalgs­medlem

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre har med stor inter­esse læst forvalt­nin­gens nye oplæg til sammen­sæt­ningen og struk­turen for den kommende task­force, der forhå­bentlig kan afdække de barri­erer der er for, at kommunen får afklaret flere borgere til fleksjob eller førtidspension.

Vi ser posi­tivt på at formanden for læge­for­e­ningen nu spørges angå­ende delta­gelse i Taskforcen, men vi mener dog det er uhen­sigts­mæs­sigt og spild af værdi­fuld viden, at man undlader at inddrage en lokal prak­ti­se­rende læge med mange­årig erfaring.

Vi finder det også posi­tivt at direk­tøren for Danske Handicaporganisationer indrages såvel som handi­cap­rådet i Københavns kommune.

Vi er til gengæld meget ufor­stå­ende overfor, at man ikke ønsker at tage imod tilbuddet om at give borger­be­væ­gel­serne Jobcentrets Ofre og Næstehjælperne, der om nogen kender til proble­merne med mang­lende afkla­ring, en plads i Task-forcen. Man kunne jo få den tanke at udvalget og forvalt­ningen ikke er inter­es­seret i at drage nytte af borgernes prak­tiske ekspertviden på området. Vi opfor­drer Jer i stedet til, ved den accept af forslaget til Taskforce, der gives nu, eller ved en direkte henven­delse fra udvalget til Taskforcen, at opfordre de delta­gende medlemmer i Taskforcen til at udvise den konduite, der skal til, for at imøde­komme vores ønske, f.eks. ved at indbyde os direkte til at mødes med Taskforcen.

I det nye udkast nævnes, at der vil blive afholdt works­hops og inter­views med borgere, som udvælges af sekre­ta­ri­atet. Sekretariatets rolle finder vi ikke formål­stjenlig i forhold til at få gennem­ført en troværdig under­sø­gelse. For både forvalt­nin­gens, poli­ti­kernes og borgernes skyld mener vi nemlig ikke at det vil være hensigts­mæs­sigt, hvis der kan sås tvivl om under­sø­gel­sens ende­lige resultater.

Vi ser meget posi­tivt på, at man ønsker at sætte fokus på mange­årige misbru­gere. Men vi bekymres også, da vi ikke ønsker, at Taskforcens under­sø­gelse kun skaber ændringer for særligt udvalgte borger­grupper i København. Et sådant resultat af under­sø­gelsen vil vi finde meget uhen­sigts­mæs­sigt, da der på nuvæ­rende tids­punkt er mange forskel­lige typer af borgere i Københavns Kommune, som påvirkes af de mang­lende tilken­delser af fleksjob og førtids­pen­sioner. Som det fremgår i pressen er der lige­frem helt almin­de­lige, men meget syge forældre, som ser sig tvunget til at flytte fra deres børn for at få den hjælp som lovgiv­ningen giver mulighed for i andre kommuner. Det er en situ­a­tion, som vi mener bør tages meget alvor­ligt for de syge såvel som for deres børns og pårø­rendes skyld. København skal være en by for alle.

Vi forstår også, at udvalget ønsker et særligt fokus på at få afdækket praksis for borgere, der nærmer sig pensions­al­deren. Det giver anled­ning til bekym­ring, idet man kunne få den tanke, at der alle­rede nu speku­leres i, hvordan kommunen på den billi­geste måde kan få hævet de omdis­ku­te­rede stati­stikker for tilgangen af førtids­pen­sioner i Københavns Kommune. Her vil ældre, der kun skal modtage førtids­pen­sion i meget få år, jo være en oplagt mulighed. En sådan udvik­ling af yder­li­gere økono­misk kasse­tænk­ning ønsker vi ikke, og vi vil følge alder­s­for­de­lingen blandt tildelte førtids­pen­sioner meget nøje i fremtiden.

Vi håber I forstår vores bekym­ringer, for i sidste ende kan resul­tatet af denne Taskforce’ arbejde komme til at betyde en verden til forskel for de mange kroniske syge køben­hav­nere, der på nu værende tids­punkt er despe­rate for at blive afklaret. Enten posi­tivt, med flere fleksjob og førtids­pen­sioner til følge, eller nega­tivt, hvis der ingen ændringer kommer. Vi håber det bedste, og vi accep­terer derfor, at Taskforcen sættes i gang på det fore­lig­gende, men desværre ufuld­stæn­dige, grundlag.

video

Pres på udvalget – Live Video

Mandag d. 24. september 2017 afholdt Næstehjælpere og Jobcentrets Ofre en lille happe­ning ved bagind­gangen til Københavns Rådhus. Kommunen vil nedsætte en såkaldt "Task-force" der... 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here