Karsten Nonbo sidder med håndjern på ryggen for at vise hvor rimelige Politiets massearrestationer var
Non­bo demon­str­erer at han næsten godt tør at under­kaste sig lidt den samme behan­dling som lov­ly­di­ge demon­stran­ter fik

I Dan­mark kan du køre bil med op til 0.5 promille, men hash må nærmest ikke være måleligt i blodet. Bagatel­grænsen er sat så lavt at du længe efter hashens virkn­ing har fort­aget sig stadig ans­es for påvir­ket. Hvis blot en ube­ty­delig mængde hash find­es i din blod­prøve idømmes du tre års ubetinget frak­endelse af køreko­rtet, plus en bøde svarende til en femog­tyvend­edel af en årsindtægt samt ind­skrivn­ing i krim­i­nal­reg­istret.

Det er en grov krim­i­nalis­er­ing af en tem­melig stor del af den danske befolkn­ing, nem­lig den del der tager sig en joint en gang i mellem. Lær­linge, der snup­per en joint om freda­gen og bliv­er snup­pet tors­dag næste uge, mis­ter deres lær­linge­plads pga. af det her, og der er intet bevis eller indika­tion på at en så ringe mængde cannabis i blodet for­ringer ens evne til at køre bil, Der er der­i­mod stærk indika­tion på at unge der er arbe­jd­sløse og tilovers får et større hash­for­brug. Og det er skævt … på den ufede måde.

Politikerne helt i skoven

Som sæd­van­ligt er poli­tik­ernes udmeldinger helt i skoven, eller skulle man sige ham­p­en? Socialdemokrater­ne hævder at det er “bedre at være helt sikker” og det lyder da til­for­ladeligt, men burde man så ikke i samme ånd ind­føre nul‐promille? Burde hånd­holdt mobil­snak under kørslen ikke også straffes med 3 års frak­endelse? Burde køre/hviletids overtrædelser begået af last­bilchauf­før­er ikke bøde­straffes med 1/25 af årsindtægten? osv. osv …

Poli­ti­et laver razz­i­aer ved Chris­tia­nia efter devisen: Hvis vi kan skræmme kun­derne væk så ryger for­ret­nin­gen, og det lyder jo også meget til­for­ladeligt, men det pass­er jo ikke. De opnår højst at sprede for­ret­nin­gen ud over hele Køben­havn.

Man kunne forestille sig flg citat:

Rock­er­push­er udtaler: “Det er naturligvis irriterende at Poli­ti­et stress­er vores kun­der, men vi væl­ger at se på det pos­i­tive: Fre­mover vil vi kunne styrke vores for­ret­ning ude i byen, og det giv­er os lej­lighed til at øge vort mer­salg af andre pro­duk­ter som f.eks. kokain og hero­in. Vi ser frem til øget omsæt­ning også på disse pro­duk­ter”

Sam­fund­somkost­ningerne er enorme, poli­ti­ind­sats, krim­i­nalis­erede unge der mis­ter lære­plads for­di de gør som de fleste unge gør: Ryger sig en joint. Mis­brug er mis­brug, men brug er alt­så brug.

MF for Ven­stre, Krim­i­nalas­sis­tent Karsten ‘kold i røven’ Non­bo, pro­fes­sionel orden­shånd­hæver og Ven­stres tågede stemme i nat­ten tager dog prisen i absurde poli­tikerud­meldinger. Men han er jo også politi­mand OG poli­tik­er på een gang:

Jeg er hun­drede pro­cent fast i kødet. Hash kan alt­så spores i blodet flere dage efter, så de der week­end­narko­man­er kan alt­så dårligt køre bil resten af ugen, når de har røget hash. Og det har jeg det meget fint med
– kilde: Poli­tiken

Han er alt­så ikke fast i kødet.(???). Jeg så ham den­gang han næsten godt turde at under­kaste sig lidt den samme behan­dling som lov­ly­di­ge demon­stran­ter fik helt uop­for­dret. Han så alt­så ikke … ja ikke ud som om han var fast i kødet i hvert fald, snarere lidt for mar­mor­eret hvis man må blive i billedet.

Men hvis man ikke kan køre bil for­di en min­i­mal mængde hash kan spores, så burde de tilladte 0.5 promille alko­hol jo også være et prob­lem? Man kan næsten høre Non­bo spørge: “Jeg er fuld­stændig kold i isen. Hvad har alko­hol med hash at gøre når det ikke er prob­lemet vi snakker om?” eller et lig­nende retorisk lynned­slag. Mest foruroli­gende er det vel at han har det fint med at folk kør­er dårligt bil, mon ikke han burde afstemme den ide med nærmeste fore­sat­te?

På den mere pos­i­tive side må man sige at Ven­stre, som jo har givet man­den en tillid­spost, er et meget tol­er­ant par­ti, og nu hvor det kon­sekvent kniber for dem at føre/definere lib­er­al poli­tik, både mht. søsk­ende­sex og så så’n rent økonomisk, må man så ikke fores­lå et nyt slo­gan:

Ven­stre – plads til lidt af hvert

Men hvad ryger Karsten egentlig selv? Og er det trafik­sikkert at have ham som MF’er?

Links:

  1. http://politiken.dk/politik/ECE1800614/venstre-weekendnarkomanerne-skal-ikke-have-lov-at-koere-bil—overhovedet/
  2. http://www.b.dk/politiko/s-narko-koersel-skal-straffes-haardt

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.