Det for­ly­der at regerin­gen nu vil sænke sel­sk­ab­sskat­ten med 3% fra 25% til 22%

Kun hver 3. sel­skab i Dan­mark betaler skat. Det har forskel­lige årsager – ikke mindst en lov­givn­ing der gør det let at fly­tte over­skud ud af lan­det og således vælge en anden beskat­ningsmod­el end den danske.

I regerin­gens forslag er olie‐ og bankindtægter und­taget. Til gengæld skal det være bil­ligere at gå på restau­ra­tion og over­nat­te på hoteller

Regeringen vil sænke selskabsskat - TV 2 Nyhederne

Regerin­gen vil sænke sel­sk­ab­sskat – TV 2 Nyhed­ernehttp://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-64975075:regeringen-vil-s%C3%A6nke-selskabsskat.htmlmoms ned på hotel og restau­ra­tion. Gavereg­nen over erhvervs­livet stop­per dog ikke ved sel­sk­ab­sskat­ten. Ifølge TV 2 Nyhed­ernes oplysninger vil den socialdemokratisk led­ede regering…

 

Her er en række links der argu­menter­er for at det er en direk­te dårlig ide, vær opmærk­som på at AEs “Sel­sk­ab­sskat­telet­telse vil især gå til oliesel­sk­aber …”, link nr. to, ikke er rel­e­vant da netop oliesel­sk­aber og banker er und­taget i regerin­gens forslag:

Selskabsskattelettelser finansieret af offentlig service koster job | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Sel­sk­ab­sskat­telet­telser finan­sieret af offentlig ser­vice koster job | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://ae.dk/analyse/selskabsskattelettelser-finansieret-offentlig-service-koster-jobEn reduk­tion af sel­sk­ab­sskat­ten er ikke et veleg­net instru­ment i en væk­st­pakke – forslag om at finan­siere en sel­sk­ab­sskat­telet­telse med lavere offentligt for­brug end bud­get­teret…

Selskabsskattelettelse vil især gå til olieselskaber og banker | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Sel­sk­ab­sskat­telet­telse vil især gå til oliesel­sk­aber og banker | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://ae.dk/analyse/selskabsskattelettelse-vil-isaer-ga-til-olieselskaber-bankerAf Skat­tem­i­nis­teri­ets nye åbne skat­telis­ter fremgår det, at nogle af de største bidragy­dere til sel­sk­ab­sskat­ten er oliesel­sk­aber og banker – en sel­sk­ab­sskat­telet­telse er i høj…

Hvem får glæde af lavere selskabsskat i Danmark? | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hvem får glæde af lavere sel­sk­ab­sskat i Dan­mark? | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://ae.dk/analyse/hvem-far-glaede-lavere-selskabsskat-danmarkDan­mark har således lavere sel­sk­ab­sskat­ter end de lande, som vi nor­malt sam­men­lign­er os med. USA har ifølge OECD‐opgørelsen den (nok lidt over­rask­ende)…

Lavere selskabsskat er ikke en mirakelkur til øget vækst | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Lavere sel­sk­ab­sskat er ikke en mirakelkur til øget vækst | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://www.ae.dk/analyse/lavere-selskabsskat-er-ikke-mirakelkur-til-oget-vaekstRegerin­gen vil sænke Dan­marks sel­sk­ab­sskat fra 25 pro­cent til 20 pro­cent – Dan­mark har imi­dler­tid halveret sel­sk­ab­sskat­ten fra 50 pro­cent i 1989 til 25 pro­cent i 2007, hvilket er…

Debat: Sænkelse af selskabsskat mangler økonomisk belæg | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Debat: Sænkelse af sel­sk­ab­sskat man­gler økonomisk belæg | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://www.ae.dk/artikel/debat-saenkelse-selskabsskat-mangler-okonomisk-belaegRegerin­gen vil sænke sel­sk­ab­sskat­ten til 20 pro­cent – lavere skat­ter er dog ikke det eneste salig­gørende for at øge beskæftigelse og vækst – når skat­teindtægterne bruges på…

Rangliste over vækstinitiativer: Se hvor man får flest job for pengene | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ran­gliste over væk­s­tini­tia­tiv­er: Se hvor man får flest job for pen­gene | Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­rådhttp://ae.dk/analyse/rangliste-over-vaekstinitiativer-se-hvor-man-far-flest-job-pengeneFokus i Finansloven for 2012 bør være, hvor­dan vi får mest vækst og beskæftigelse for pen­gene – meget tyder dog på, at poli­tik og ide­olo­gi skyg­ger for de økonomiske…

Vismænd kritiserer debat om konkurrenceevne | UGEBREVET A4

Vis­mænd kri­tis­er­er debat om konkur­renceevne | UGEBREVET A4http://www.ugebreveta4.dk/2013/201308/Torsdag/Vismaend_advarer_mod_afsporet_debat_om_konkurrenceevne.aspxMYTE Hvis der er noget, poli­tik­erne kan blive enige om for tiden, er det, at Dan­marks konkur­renceevne er elendig. Ja, konkur­renceev­nen er nærmest katas­tro­fal for lan­dets…
UGEBREVET A4http://m.ugebreveta4.dk/2013/201304/Tirsdag/Selskabsskat.aspxDØDVÆGTSTAB Regerin­gen vil måske sænke sel­sk­ab­sskat­ten. Men det kan blive en dyr måde at skabe flere arbe­jd­spladser på.
Glemmer de, så husker vi: Om selskabsskatten | Enhedslisten
Glem­mer de, så husker vi: Om sel­sk­ab­sskat­ten | Enhed­slis­tenhttp://www.enhedslisten.dk/70822Regerin­gen vil nu øse mil­liarder af kro­ner ud til skat­telet­telser for erhvervs­livet. Men læs her, hvad S, SF og Radikale mente om den type poli­tik indtil for nylig – og bedøm…
De Økonomiske Råd - Hvordan kan vi styrke konkurrenceevnen?
De Økonomiske Råd – Hvor­dan kan vi styrke konkur­renceev­nen?http://www.dors.dk/sw10154.aspVi har et særde­les stort over­skud på samhan­dlen med udlan­det, også når man ser bort fra de markante indtægter fra Nord­søen. Beskæftigelsen her­hjemme er bety­deligt under sit…

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.