Et skævt referat

Kom­munen har skrevet refer­at fra mødet, men bisid­derne er langt fra til­fredse

… det bær­er tydeligt præg af at være skrevet af den ene part i en kon­tro­vers, og det læg­ger Vik­tor ord i munden han aldrig har sagt og for­drejer bisid­dernes ønsker, mål og metoder

Drama­tisk møde, hjem­løs borg­er, kom­mu­nal sagsmis­han­dling, ans­vars­fralæggelse,
bidske bisid­dere

Mødet var drama­tisk. Kom­munen har med ulovlige sank­tion­er gjort den ski­zofrene Vik­tor hjem­løs, og de to bisid­dere kræver at kom­munen hjælper Vik­tor op igen. Sags­be­han­dlerne men­er ikke, at det er deres opgave eller ans­var at hjælpe ham til bolig. Det kan godt være at kom­munen har gjort Vik­tor hjem­løs, men det er ikke deres bord, og de har ikke nogen andel i den del af his­to­rien. Bisid­derne er stærkt uenige: Det er er sags­be­han­dlernes afdel­ing der har kend­sk­a­bet til Vik­tor, sagen hør­er først og fremmest hjemme hos dem, og hvis de siger han ikke skal sank­tioneres — ja så bliv­er han ikke sank­tioneret er deres stand­punkt.

Læs og hør mødet som det fak­tisk foregik

Video‐afskrift: Viktors dramatiske møde på Lærkevej

Se afskriften i eget vindue?Klik her! Video https://www.youtube.com/watch?time_continue=512&v=M07X-TFWDTA

Referatet fordrejer

Bisid­derne gik meget tæt på sags­be­han­dlerne, refer­atet bær­er præg af at være skrevet af den ene part i en kon­tro­vers

Bisid­derne gik meget tæt på sags­be­han­dlerne, deres kom­pe­tencer, deres samvit­tighed og deres døm­mekraft, for — som de spørg­er — hvor­dan i alver­den kan man som ikke‐uddannet, bilde sig ind at man har for­stand på at håndtere ski­zofrene?

Refer­atet er skrevet af Vik­tors sags­be­han­dler, og det bær­er tydeligt præg af at være skrevet af den ene part i en kon­tro­vers. Det læg­ger Vik­tor ord i munden han aldrig har sagt, og for­drejer bisid­dernes ønsker, mål og metoder .

Bisid­derne gik meget tæt på sags­be­han­dlerne, deres kom­pe­tencer, deres samvit­tighed og deres døm­mekraft, for hvor­dan i alver­den kan man som ikke‐uddannet, bilde sig ind at man har for­stand på at håndtere ski­zofrene?

Sags­be­han­dlerne vil gerne undgå en speciallæge‐erklæring — Vik­tor lægges ord i munden

F.eks. påstås det, at Vik­tor siger at han gerne vil skånes for speciallæge‐erklæring, hvilket er fak­tuelt fork­ert og en mis­udlægn­ing af Vik­tors ønsker.

Sådan sagde Vik­tor aldrig

Sags­be­han­dlerne vil gerne undgå en speciallæge‐erklæring, og de forsøger at instru­men­talis­ere Vik­tor, for at få hans bisid­dere fra ideen. De siger at de gerne vil undgå en speciallæge‐erklæring “af hen­syn til Vik­tor”, men bisid­derne mis­tænker at det sim­pelthen er for at spare udgiften til erk­lærin­gen — eller for at undgå at så ung en per­son tilde­les før­tid­spen­sion. Noget bisid­derne men­er at beskæftigelsesafdelin­gen i Køben­havn anser for et ned­er­lag.

Bisid­derne frem­stilles som socialrådgiver‐fjendtlige

Refer­atet påstår blandt andre ting også at bisid­derne kri­tis­er­er socialrådgiver‐uddannelsen for at være umen­neske­lig, men det er omvendt: Bisid­derne kri­tis­er­er sags­be­han­dlerne, for ikke at tage den men­neske­lige ånd i social­råd­giverud­dan­nelsen med — en uddan­nelse som den ene af dem ikke har.

Se vores vrede svar på refer­atet her

Journal: Efter Majas referat

Stemn­ingsrap­port fra bisidder‐siden Det var et drama­tisk møde Hen­rik Day…

Referatet

Kom­munens refer­at kan læs­es herun­der. Bisid­dernes kom­mentar­er er til­fø­jet med gule over­streg­ninger og blå “hånd­skrift”.

Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

KRONIK. Engang var en social­råd­giv­er socialfagligt uddan­net og havde bevillings‐ og beslut­ningskom­pe­tence. I dag er de læge­sekretær­er, film­stud­erende, psykoter­apeuter eller hånd­værkere. Når man sæt­ter folk uden nød­vendig faglighed til at håndtere 225 ’tunge’ sager, går det helt galt.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.