Mandag d. 24. september 2017 afholdt Næstehjælpere og Jobcentrets Ofre en lille happe­ning ved bagind­gangen til Københavns Rådhus.

Kommunen vil nedsætte en såkaldt “Task-force” der skal finde ud af hvorfor København skiller sig så meget ud fra andre kommuner, når det kommer til tilde­ling af førtidspensionsreformer.

Bevægelserne skriver i deres pressemeddelelse:

Københavns kommune gentager forti­dens fejl, når Beskæftigelsesforvaltningen endnu en gang vil rette op på en kronisk syg forvalt­ning med mere af det samme.

Alle ved at især Jobcenter Lærkevej ikke fungerer. Her udspiller den tragiske farce omkring udred­ning af kronisk syge borgere til enten førtids­pen­sion eller fleksjob sig. Forvaltningen erkender nu, at det er et problem at København er den dårligste kommune i landet til at fore­tage den udredning.

Beskæftigelsesborgmesteren og Beskæftigelsesudvalget i København har ansvaret og efter mange års tøven har de besluttet at iværk­sætte ‘ekstern under­sø­gelse’ af forvalt­nings­praksis på området. Det konkrete forslag, der ligger til godken­delse på Beskæftigelsesudvalgets møde mandag d.25. september kl.16, vil Jobcentrets Ofre og Næsterhjælperne tage stærkt afstand fra og opfordre alle poli­ti­kere i udvalget til at afvise.

Der er to grelle problemer ved det konkrete forslag til den ‘eksterne under­sø­gelse’, der er udformet af forvalt­nin­gens embedsværk.

Det er nu ikke længere en ekstern under­sø­gelse, da der udover eksterne eksperter, nu også skal indgå forvalt­nin­gens egne folk, fagdi­rek­tø­rerne og forvalt­nin­gens sekre­ta­riat, i under­sø­gel­ses­ud­valget. Dermed har embeds­værket klart under­gravet den poli­tiske beslut­ning om en ekstern under­sø­gelse og sat sig selv i en rolle til at påvirke den eksterne under­sø­gelse. Måske et symptom på en magt­fuld­kommen forvaltning?

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre har gentagne gange tilbudt at deltage med repræ­sen­tanter for hver­da­gens eksperter – de borgere, som har første­hånd­ser­fa­ring og har samlet andre borgeres erfa­ringer med forvalt­nin­gens praksis. Det tilbud blev sammen med 18 forslag til bedre forvalt­nings­praksis fremsat i sommers på et stormøde med Beskæftigelsesborgmesteren – sammen med tilbud om at tage et med-ansvar for at løse proble­merne. Det har både Beskæftigelsesborgmesteren og forvalt­ningen afvist, selvom borge­r­ind­dra­gelse ligger i forlæn­gelse af kommu­nens over­ordnet formål for forvaltningspraksis.

Det står nemlig klart på papiret, når Københavns Kommune over­ordnet beskriver sit formål som: “Borgere og virk­som­heder før systemet … Vi sætter borgere og virk­som­heder før systemet og foku­serer på, hvordan borgere og virk­som­heder oplever os, så vi kan levere mere værdi for dem.” – det er dog hykleri, når vi som her ser en praksis, hvor borgeres erfa­ringer og inddra­gelse tilsidesættes.

Derfor står vi ved Rådhuset på mandag før mødets begyn­delse i protestak­tion overfor for forvalt­nin­gens elen­dige opskrift på et begyn­dende reform-arbejde af forvalt­nings­praksis. Vi vil gerne være med til at tage ansvar for en bedre forvalt­nings­praksis – hvorfor holdes vi uden for døren?

Bliver vi ikke inddraget i under­sø­gel­ses­ud­valget sammen med andre eksterne eksperter, kan vi ikke se det som andet end udtryk for en kronisk syg forvalt­ning, der skal sendes på førtids­pen­sion hurtigst muligt.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here