Mandag d. 24. sep­tem­ber 2017 afholdt Næste­hjælpere og Job­cen­trets Ofre en lille hap­pen­ing ved bagindgan­gen til Køben­havns Råd­hus.

Kom­munen vil ned­sætte en såkaldt “Task‐force” der skal finde ud af hvor­for Køben­havn skiller sig så meget ud fra andre kom­muner, når det kom­mer til tildel­ing af før­tid­spen­sion­sre­former.

Bevægelserne skriver i deres pressemeddelelse:

Køben­havns kom­mune gen­t­ager for­tidens fejl, når Beskæftigelses­for­valt­nin­gen end­nu en gang vil rette op på en kro­nisk syg for­valt­ning med mere af det samme.

Alle ved at især Job­cen­ter Lærkevej ikke fun­ger­er. Her udspiller den tragiske farce omkring udred­ning af kro­nisk syge borg­ere til enten før­tid­spen­sion eller flek­sjob sig. For­valt­nin­gen erk­ender nu, at det er et prob­lem at Køben­havn er den dårlig­ste kom­mune i lan­det til at fore­tage den udred­ning.

Beskæftigelses­borgmesteren og Beskæftigelsesud­val­get i Køben­havn har ans­varet og efter mange års tøven har de beslut­tet at iværk­sætte ‘ekstern under­søgelse’ af for­valt­ning­sprak­sis på området. Det konkrete forslag, der lig­ger til god­k­endelse på Beskæftigelsesud­val­gets møde mandag d.25. sep­tem­ber kl.16, vil Job­cen­trets Ofre og Næster­hjælperne tage stærkt afs­tand fra og opfor­dre alle poli­tikere i udval­get til at afvise.

Der er to grelle prob­le­mer ved det konkrete forslag til den ‘eksterne under­søgelse’, der er udformet af for­valt­nin­gens embedsværk.

Det er nu ikke læn­gere en ekstern under­søgelse, da der udover eksterne ekspert­er, nu også skal indgå for­valt­nin­gens egne folk, fagdi­rek­tør­erne og for­valt­nin­gens sekre­tari­at, i under­søgelsesud­val­get. Dermed har embedsvær­ket klart under­gravet den poli­tiske beslut­ning om en ekstern under­søgelse og sat sig selv i en rolle til at påvirke den eksterne under­søgelse. Måske et symp­tom på en magt­fuld­kom­men for­valt­ning?

Næste­hjælperne og Job­cen­trets Ofre har gen­tagne gange tilbudt at delt­age med repræsen­tan­ter for hverda­gens ekspert­er – de borg­ere, som har første­hånd­ser­far­ing og har sam­let andre borg­eres erfaringer med for­valt­nin­gens prak­sis. Det tilbud blev sam­men med 18 forslag til bedre for­valt­ning­sprak­sis frem­sat i som­mers på et stor­møde med Beskæftigelses­borgmesteren – sam­men med tilbud om at tage et med‐ansvar for at løse prob­le­merne. Det har både Beskæftigelses­borgmesteren og for­valt­nin­gen afvist, selvom borg­erind­dragelse lig­ger i for­læn­gelse af kom­munens overord­net for­mål for for­valt­ning­sprak­sis.

Det står nem­lig klart på papiret, når Køben­havns Kom­mune overord­net beskriv­er sit for­mål som: “Borg­ere og virk­somhed­er før sys­temet … Vi sæt­ter borg­ere og virk­somhed­er før sys­temet og fokuser­er på, hvor­dan borg­ere og virk­somhed­er oplever os, så vi kan levere mere vær­di for dem.” – det er dog hyk­leri, når vi som her ser en prak­sis, hvor borg­eres erfaringer og ind­dragelse til­sidesættes.

Der­for står vi ved Råd­huset på mandag før mødets beg­y­n­delse i protes­tak­tion over­for for for­valt­nin­gens elendi­ge opskrift på et beg­y­n­dende reform‐arbejde af for­valt­ning­sprak­sis. Vi vil gerne være med til at tage ans­var for en bedre for­valt­ning­sprak­sis – hvor­for holdes vi uden for døren?

Bliv­er vi ikke ind­draget i under­søgelsesud­val­get sam­men med andre eksterne ekspert­er, kan vi ikke se det som andet end udtryk for en kro­nisk syg for­valt­ning, der skal sendes på før­tid­spen­sion hur­tigst muligt.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.