Der går rygter om, at det skulle være Næstehjælperne, der har lavet plakaten #AnnaAnsvarsløs; og at det er dem, der har hængt den op. Er det mon rigtigt?

Mar­i­anne Ras­mussen fra Næste­hjælperne har denne kom­men­tar til rygterne:

Vi er ikke en organ­i­sa­tion med penge, men en bevægelse bestående af men­nesker.

Jeg kan helt klart sige, at det ikke er Næste­hjælperne, der har lavet den plakat. Vi er ikke en organ­i­sa­tion med penge, men en bevægelse bestående af men­nesker. Og nej, vi har heller ikke klistret dem op i byen. Jeg ved per­son­ligt heller ikke, hvem afsenderen er, og kender heller ikke nogen, der ved det.

Det bety­der ikke, at jeg ikke kan iden­ti­fi­cere mig med plakatens bud­sk­aber, for det kan jeg sagtens. Da jeg så plakat­en for første gang, kunne jeg straks relatere til de tre bud­sk­aber, som jeg kan tilslutte mig helt og hold­ent.

Selve ordet “ans­varsløs” er jo et ord, som Næste­hjælperne og Job­cen­trets Ofre har brugt som bud­skab til demon­stra­tioner foran Job­cen­tret på Lærkevej/Rådhuspladsen i Køben­havn og som hash­tag på de sociale medi­er herun­der Face­book i de utal­lige diskus­sion­er om Køben­havns Kom­munes for­valt­ning af beskæftigelseslov­givnin­gen.

Anna Mee – Ans­var­løs?

Første gang de to borg­er­ak­tivist­bevægelser brugte ordet “ans­varsløs” som karak­ter­is­tik af beskæftigelses­borgmesteren Anne Mee Aller­slev var til et debatarrange­ment, hvor beskæftigelses­borgmesteren del­tog som pan­eldelt­ager. I meget lang tid havde syge køben­havnere forsøgt at komme i dia­log med Anna Mee Aller­slev om de kum­merlige, inhu­mane og ulovlige forhold, borg­erne udsættes for på de køben­havnske job­cen­tre; men uden held. Der­for var vi en flok, der meldte os til debatarrange­mentet for skabe syn­lighed om brud på retssikkerheds‐ og for­valt­ningsloven og den inkom­pe­tente og endeløse sags­be­han­dling, der hersker ude på f.eks. job­cen­tret på Lærkevej.

tavs aktion – tilst­ede med skilte

Det var en tavs aktion, dvs. vi havde aftalt ikke at sige noget (af respekt for arrangør­eren Set­tle­mentet, som vi respek­ter­er for deres arbe­jde). Vi var blot tilst­ede med vores skilte med bud­sk­aber såsom f.eks. “stop nyt­teløs aktiver­ing”, “stop hov­edløs doku­men­ta­tion” og “stop hjerteløs sags­be­han­dling”. Vi havde desu­den med­bragt et stort ban­ner med vores hov­ed­bud­skab, som vi synes indrammede prob­lematikken i en nød­deskal: “Anne Mee – Ans­varsløs?”; et bud­skab som bestemt ikke huede beskæftigelses­borgmesteren. Denne nye måde at pro­testere på skabte et ver­balt sam­men­stød mellem de to borg­er­ak­tivist­bevægelser på den ene side og repræsen­tan­ter for de Radikale Hov­ed­staden på den anden.

 

en uen­delig for­føl­gelse af en restar­be­jd­sevne

Det andet bud­skab som plakat­en frem­siger, er “har øde­lagt livet for mange men­nesker”. Hvis ikke jeg husker meget fork­ert, så er det over­skriften på en artikel (sep­tem­ber 2017), skrevet af Tor­ben Lund i Infor­ma­tion. I denne artikel bliv­er Mette Fred­erik­sen, som tidligere beskæftigelsesmin­is­ter og skaberen af før­tid­spen­sion­sre­for­men, og Anna Mee Aller­slev, som udmøn­teren af refor­men i Køben­havns Kom­mune, gjort per­son­ligt ans­varlige for at have øde­lagt livet for mange syge og uar­be­jds­dygtige men­nesker. Det bud­skab kan jeg også tilslutte mig, da jeg per­son­ligt kender adskil­lige kro­nisk syge men­nesker, som er blevet mere syge af at være tilknyt­tet job­cen­trene i åre­vis i en uen­delig for­føl­gelse af en restar­be­jd­sevne. Som en bibe­mærkn­ing til det bud­skab kan jeg ikke lade være med at notere, at der af en eller anden grund under­ligt nok ikke er nogen, der mis­tænker Tor­ben Lund eller Infor­ma­tion for at stå bag plakat­en.

det han­dler ikke om men­nesker”, hvis man er syg eller arbe­jd­sløs

Om bud­skab num­mer tre, “det han­dler ikke om men­nesker”, rettes opmærk­somhe­den mod den diame­trale mod­sæt­ning, der er mellem ord og han­dling hos de Radikale. De ynder både på land­splan, men også i Køben­havn, at frem­stille par­ti­et som human­is­tisk og socialt ind­stil­let, og som forsvar­er for minoritetsmiljøer. Dette står jeg naturligvis selv 100% bag, men jeg må også bare kon­statere, at syge og arbe­jd­sløse men­nesker åben­bart ikke er en gruppe, der skal forsvares og kæm­pes for i en radikal optik.

Leder: Anna Mee væltet – kampen fortsætter!

Anna går, men sys­temet består Anne Mee trækker sig Efter måned­ers pres og den ene skan­dale oven på den anden har Anna Mee Aller­slev beslut­tet at…

De tre bud­sk­aber på plakat­en ikke er mor­somme; men det er den virke­lighed, som plakat­en hen­ty­der til heller ikke.

Om selve hel­hedsindrykket af plakat­en vil jeg sige, at den føl­ger en fuld­stændig legit­im tra­di­tion for poli­tisk kamp, idet man udstiller magth­av­ernes util­strække­lighed og mag­tar­ro­gance; hvilket i øvrigt er et af ytrings­fri­he­dens adelsmærk­er. Plakat­en falder uden­for satire­gen­ren, da de tre bud­sk­aber på plakat­en ikke er mor­somme; men det er den virke­lighed, som plakat­en hen­ty­der til heller ikke. Det er ikke for sjov, at de syge køben­havnere har råbt op. Så når Anne Mee Aller­slevs støt­ter udtaler, at plakat­en lign­er en per­son­lig hetz og mob­n­ing af beskæftigelses­borgmesteren, har jeg ikke andet end et skul­dertræk til overs for det syn­spunkt. Fra Næste­hjælpernes side har der aldrig været søgt en sam­tale om Anna som pri­vat per­son, men om Anna som magt­fuld beslut­ningstager – som beskæftigelses­borgmester. Og selvføl­gelig må borg­erne eller væl­gerne tilk­ende­give deres mening om hen­des udførelse af embe­det i en for­valt­ning, hvor syge med­borg­ere fat­tig­gøres og umyn­dig­gøres. Det er en del af det demokratiske spil, og når de magt­fulde smider offer­ko­rtet, så virk­er det ærligt talt ynke­ligt.”

 

Næste­hjælperne er alt­så ikke ans­varlig for plakater­ne med Anna Mee på. Eller for at de hang rundt om i Køben­havns gad­er. Men som bevægelse kan de iden­ti­fi­cere sig med bud­sk­aberne på plakat­en #AnnaAns­varsløs – og de virk­er ikke er kede af, hvis deres egne aktion­er og bud­sk­aber har været med til at inspirere plakatafsenderne.

Åse Kols­boe Lejbølle
For­fra!

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.