Tit læser vi at 2,x mio. danskere bliver forsørget og at det betyder kata­strofen er nær. Men vi har altså mange børn, ældre og andre der af helt natur­lige årsager ikke er på arbejds­mar­kedet, og andelen af dem er ikke bety­de­ligt større eller mindre end den har været i umin­de­lige tider.


Labor force parti­ci­pa­tion rate angiver stør­relsen af den del af befolk­ningen der er 15 år eller ældre og som er økono­misk aktive. Dvs. de menne­sker der yder arbejds­kraft til produk­tion af varer og services i en specifik tidsperiode.

Erhvervsfrekvensen (Labor parti­ci­pa­tion rate) er et udtryk for hvor mange i et land der er beskæf­tiget i erhvervs­livet, og som vi ser har udvik­lingen over de sidste mange år været alt andet end drama­tisk. Tænk i øvrigt på hvordan det var i gamle dage, før kvin­derne kom på arbejds­mar­kedet for alvor. Der gik de på “over­førsel” i hjemmet og passede børn. Naturligvis forsørger menne­sker hinanden, det er sådan vi har bygget så stærke samfund som vi har.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here