Noget råddent i staten Danmark

0
606

Merkels økono­miske kurs med stram tøjle på gæld, offent­lige nedskæ­ringer og frisæt­telse af stor­ka­pi­talen er ikke en ny opfin­delse. Det er gjort mange gange før og resul­tatet er altid øget ulighed, højere arbejds­løshed, højere social nød og en halvdød økonomi.

Fortidens synder er nutidens visdom

Arbejdsløsheden skyldes bl. a. mang­lende vare-efterspørgsel

Danmark har aldrig haft flere penge end vi har nu, vi har aldrig ekspor­teret mere end vi gør nu – hvorfor har vi så arbejds­løshed? Fordi Merkels nøjsom­heds­po­litik dræber tilliden i økono­mien. Folk bliver bange for arbejds­løshed og social deroute. Derfor holder man på pengene, og det er præcis det som er problemet nu: Folk forbruger for lidt i en økonomi, der er fuld­stændig afhængig af forbrug. Det hedder en efter­spørgselskrise – og kurverne over efter­spørgsel i Europa, USA og Japan taler deres eget tyde­lige sprog.

Den grønne linje viser tyde­ligt spare­kur­sens effekt på efter­spørgslen på varer. Hele vores økonomi er baseret på omsæt­ning, og så bremser man omsætningen.

Det er klart at en sådan økono­misk kurs, med indbygget social slag­side, er stik modsat det som soci­al­de­mo­kra­tiet står for i befolk­nin­gens øjne. Folk opfatter S som et parti der har en social dimen­sion. Men S har afskrevet den sociale dimen­sion. De taler åbent om en “konkur­ren­ce­stat”, de siger at de ikke længere vil bruge “omfor­de­ling” men i stedet vil foku­sere på at den enkelte har de værk­tøjer der skal til for at skaffe arbejde. Det lyder måske meget fornuf­tigt, men det er en ide grebet ud af en ikke-eksisterende virke­lighed. I et konkur­ren­ce­sam­fund er der nogen der vinder og nogen der taber – og det er altid de færreste der vinder og de fleste der taber.

Hvis vi ser tilbage på 2007 arbej­dede stort set alt hvad der kunne krybe og gå – og vi mang­lede vitter­ligt arbejds­kraft. Der er altså intet der tyder på at det er arbejds­styr­kens moti­va­tion der er noget galt med, og det ved både S, R og SF jo også godt. De er udmærket klar over at vi havde et finan­sielt sammen­brud i 2008, hvorfor opfører de sig så som om at det er de arbejds­løse og syges skyld at vi har været i problemer?

EU’s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år | AE

EU’s spare­kurs koster i disse år tusinder af danske arbejds­pladser og vækst. 20.000 arbejds­pladser frem mod 2016 og en mind­sket vækst på 0,4%

 Helle og den Merkelige pagt

Hvorfor vil en soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster vende ryggen til en socialt ansvarlig og økono­misk fordel­agtig model og i stedet vælge den model der afsted­kommer milli­oner af working-poors i Tyskland og har betydet massiv fattigdom i England?

HTS har under­skrevet Merkels finans­pagt. Det er en under­skrift der simpelthen forbyder at man bruger de værk­tøjer mate­ma­ti­keren Keynes lagde frem og som gang på gang har vist sig rent faktisk at virke: Man låner penge og inve­sterer dem i anlægs­ar­bejder og lignende opgra­de­ringer af samfundet. Den deraf følgende akti­vitet gene­rerer mere end man skylder væk og man kan betale penge tilbage samtidig med at man ser en generel velstands­stig­ning. Men med finans­pagten er soci­al­de­mo­kra­tis­mens tradi­tio­nelle værk­tøjer simpelthen blevet forbudte. I et vækst­pa­ra­digme tror man at man kan spare sig til fremgang.

Hvorfor vil en soci­al­de­mo­kra­tisk stats­mi­ni­ster vende ryggen til en socialt ansvarlig og økono­misk fordel­agtig model og i stedet vælge den model der afsted­kommer milli­oner af working-poors i Tyskland og har betydet massiv fattigdom i England? Hvorfor vælge den politik der i 20’ernes Tyskland gjorde efter­virk­nin­gerne af Versailles-freden meget mere brutale og således gødede jorden for Hitler og hans slæng? Den politik der i 20’ernes Japan afstedkom så megen nød at stærkt natio­na­li­stiske kræfter kunne tage over? Der må da være nogle fordele ved den finans­pagt? Hvad får Danmark ud af det?

Der er ingen grund til at underskrive finanspagten

Finanspagten er simpelthen en ed på at man vil føre højre­o­ri­en­teret økono­misk politik

Svaret på det spørgsmål er enkelt: Intet! Danmark får intet ud af at under­skrive finans­pagten. For Danmark er finans­pagten et tilsagn om at ville gøre noget – men den inde­holder intet om at få tilbage. En tro-og-love erklæ­ring på at man vil gøre noget man sådan set bare ku’ gøre alli­gevel. Finanspagten er simpelthen en ed på at man vil føre højre­o­ri­en­teret økono­misk politik. En ed aflagt af en dansk soci­al­de­mo­krat der på dette punkt på ingen måde kan henvise til “den parla­men­ta­riske situ­a­tion” og dermed skubbe aben over på de Radikale, der jo ellers har tjent fint som alibi for S, der hver eneste gang de førte en kniv over dem der ellers stolede på dem har henvist til at “Jamen Radikale … og den parla­men­ta­riske situ­a­tion”. Men en ed kan brydes, og derfor har HTS også skrevet under på at såfremt hendes egen eller den efter­føl­gende rege­ring skulle gå hen og blive rigtige soci­al­de­mo­krater, eller endnu værre “soci­a­li­stiske” – ja, så kommer det til at koste en bøde i milliardklassen.

Vi summer lige op:

Det er klart at en sådan økono­misk kurs, med indbygget social slag­side, er stik modsat det som soci­al­de­mo­kra­tiet står for i befolk­nin­gens øjne.

Den nuvæ­rende økono­miske politik er dræbende …
den er skyld i stag­na­tion på arbejds­mar­kedet hvilket er delvist tilsigtet men ikke indrømmet, medfører hæmmet vækst og har hårde sociale konsekvenser.

Regeringen vil ikke det der virker
HTS har skrevet under på at rege­ringen ikke vil føre klas­sisk social-demokratisk politik.

Og den næste rege­ring skal heller ikke have lov.
HTS har skrevet under på at det vil den næste rege­ring heller ikke, i så fald skal den betale milli­arder i bøde.

Det er umuligt at forklare dette skift med at de “er blevet klogere”. Vi taler om en finans­mi­ni­ster, et helt folke­tings­hold og en stats­mi­ni­ster der alle som een plud­selig afsværger alt hvad de har stået for og falder på knæ for en giftig arbejdsgiverpolitik.

Hvorfor gør de det – hvorfor skifter de så massivt? Der kan kun være tre muligheder:

  • De er (moralsk) korrupte
  • De er inkompetente
  • De har ond vilje

Vi kan selv kombi­nere de tre som vi ønsker …

There is, og jeg er ked af at sige det, somet­hing rotten in the state of Denmark.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here