I en “opsang til de lavtlønnede”, bragt i Berlingske Tidende, opfor­dr­er komik­er, skue­spiller og medlem af Dis­rup­tion­srådet Hel­la Joof de lavtlønnede til at slutte sig sam­men og kræve lavere skat, men det er ikke nogen særlig god ide siger Esben Maaløe her i et åbent brev til Hel­la.

Kære Hella

Selvom du ikke gik så meget i skole — det gjorde jeg heller ikke — har du garan­teret hørt his­to­rien om den tro­janske hest. Ind­byg­gerne i Tro­ja fik en fin gave af græk­erne, en kæm­pestor træh­est. Men om nat­ten viste det sig at hes­ten var fuld af græske krigere der myl­drede ud og besat­te Tro­ja og huggede alle deres ting. Den har du hørt ikke sandt?

Sxå­dan er det også med skat­telet­telser til de lavtlønnede. Det lign­er en rigtig fin gave, men den ender med ned­er­lag.

Sådan er det også med skat­telet­telser til de lavtlønnede. Det lign­er en rigtig fin gave, men den ender med ned­er­lag. Jeg synes ikke at de lavtlønnede skal tage imod hes­ten – den er fuld af pær­er og ingen æbler. Det vil jeg fork­lare i det føl­gende. Det kan godt være det bliv­er lidt langt og da du jo ikke selv er lavtløn­net har det måske ikke din direk­te inter­esse, men det ville glæde mig hvis du gad læse med alligev­el.

Det kunne have været meget dyrere for dig hvis du havde fået fuld løn sim­pelthen?

Du fortæller at du som 12‐årig intet fradrag fik for­di stat­en betalte de børnepenge din far forsømte og for­di din mor i øvrigt også fik de børnepenge som alle andre også fik. Men har du tænkt over at din fam­i­lie jo nok ville have stået meget rin­gere hvis du fik alle jord­bær­pen­gene og i til gengæld ikke fik de penge af det offentlige, der jo hjalp jer til at klare dagen og vejen? Det kunne have været meget dyrere for dig hvis du havde fået fuld løn sim­pelthen? Det kræver lidt matem­a­tisk ind­sigt at indse det, og det får man jo i den dejlige skole som skat­te­pen­gene betaler men som du alt­så ikke gik ret meget i? Da jeg var barn had­ede jeg skolen, men det var fak­tisk ikke skolens skyld. Det var livet i et under­skud­sh­jem der gjorde at alt var uud­hold­eligt.

Med skat­telet­telser vil der ske det at arbe­jd­sløshed­sun­der­støt­telsen falder, og når den falder, så falder løn­ningerne også.

Skat­telet­telser, uanset om de i top­pen eller i bun­den, vil altid blive vek­slet til rin­gere offentlig ser­vice, og ingen kan vel være i dag være i tvivl om at hos­pi­taler er over­be­last­ede, ambu­lancer kom­mer sjæld­nere, vagtlæger ikke er som i gam­le dage, arbe­jd­sløse blive beskåret, syge bliv­er mis­han­dlede i beskæftigelsessys­temet, elev­erne er blevet flere i klassen, poli­ti­et tager sig ikke læn­gere af småind­brud – man skal have fået stjålet noget meget dyrt før de opklar­er og de går ikke læn­gere rundt i gaderne og skaber tryghed, de gam­le efter­lades på ple­je­hjemmene med elendig mad og meget lidt omsorg, hjem­me­hjælpen har kun 10 min til at støv­suge, ingen tid til snak og omsorg, apotekere oplever kun­der der græder for­di de ikke har råd til både mad OG med­i­cin men må vælge. Det er med andre ord et meget dårligt bytte for den lavtlønnede at få lidt rabat i sam­funds­bidraget, men til gengæld i stadigt sti­gende grad vinke farvel til de velfærds­fornø­den­hed­er der hidtil har sikret et nogen­lunde tåleligt liv, også for dem på bun­den.

Det fede ved lavere skat er …

Bedre velfærd gen­nem skat­telet­telser … det lyder så godt at det må være sandt. Det skal være sandt. Det er nødt til at være sandt!

I stedet ville det være meget bedre hvis fir­maerne, der i de sid­ste mange mange år har oplevet stadigt større over­skud ville dele lidt mere af disse over­skud med dem der fak­tisk sørg­er for at disse over­skud kan blive skabt.

I stedet ville det være meget bedre hvis fir­maerne, der i de sid­ste mange mange år har oplevet stadigt større over­skud ville dele lidt mere af disse over­skud med dem der fak­tisk sørg­er for at disse over­skud kan blive skabt. På den måde ville de lavtlønnede også opleve at få flere penge mellem hæn­derne og sam­tidig ville de ikke være nødt til at give afkald på det velfærdssys­tem der er med til at sikre at vi alle kan leve nogen­lunde gode og fyldte liv hvor de materielle fornø­den­hed­er, eller ret­tere savnet af dem, ikke fylder en alt­dominerende rolle, som vi jo ser i andre lande med meget lave skat­teniveauer og til gengæld meget ringe udbyggede velfærdssys­te­mer. Fir­maerne ville opleve min­dre over­skud, men de ville stadig tjene penge og som du måske ved, så er de der ejer store fir­maer, eller mange akti­er, ikke i nogen form for materiel nød over­hovedet. De har store huse, fine bil­er, tager på dejlige udlands­ferier, spis­er god mad og drikker fine vine og børster tæn­der på opvarmede gul­ve, når de står op om mor­ge­nen – sådan tror jeg også at du lever? Alt det vil de fak­tisk stadig have råd til, selvom vi delte over­skud­dene rimeligere, så store er forskel­lene i lan­det lige nu. Vi lever i en tid, hvor Dan­mark under eet aldrig har været rigere i his­to­rien. Ja det kom­mer måske som en over­raskelse at Dan­mark skulle være så rigt. Hver dag kan vi jo læse i mange avis­er at vi er truet af først det ene og det andet og man skulle tro at lan­det virke­lig var på økonomisk katas­tro­fekurs. Det er vi ikke. Det kan du selv spørge Finans­min­is­teri­et om.

Et land der er skarpt delt op i rige og fat­tige bliv­er aldrig et lykke­ligt land.

Men vi er på katas­tro­fekurs alligev­el. Et land der er skarpt delt op i rige og fat­tige bliv­er aldrig et lykke­ligt land. De fat­tige bliv­er des­per­ate, udmarvede, dårligt uddannede, lid­er alskens sund­hed­skvaler og falder der­for let i den sorte gryde af mis­brug, depres­sion og meget kor­tere lev­etid, mens de rige må forskanse sig i lukkede enklaver i evig angst for at blive bestjålet. Storbri­tan­nien er et udmær­ket eksem­pel her­på. UK har længe kørt den slags skat­tened­skæringsspoli­tik du slår til lyd for og de oplever alt­så at Røde Kors må dele nødra­tioner ud i selve deres hov­ed­stad – som var UK en under­ud­viklet økono­mi der havde svært ved at pro­duc­ere mad nok – hvilket alt­så langt­fra er til­fældet.

Med skat­telet­telser vil der ske det at arbe­jd­sløshed­sun­der­støt­telsen falder, og når den falder, så falder løn­ningerne også. Den skat­telet­telse de lavestlønnede vil få vil hur­tigt blive ædt op i lønnedgang. Det er ikke noget jeg påstår, det er almen viden blandt økonomer.

Lavere kontanthjælp giver lavere løn

Når poli­tik­erne sæt­ter kon­tan­thjælpen ned, er det for at trække lavtløn­nen læn­gere ned.

De “smal­skuld­ede slapsvanse” skal tale pænere til de rige, virke­lig?”

Du bed­er de lavtlønnede om at tale pænt til de rige – men det gør du ved at kalde dem “smal­skul­drede slapsvanse”, ja du siger godt nok at det kun er et “ord­billede” og du til­fø­jer også at “de er gode nok – især hvis de kan pro­gram­mere”, men tænker du dig godt nok om lige her? Er et ord­billede und­skyld­ning nok til at det er i orden at hæfte etiket­ten “smal­skul­drede slapsvanse” på men­nesker? Skal vi have et liv hvor nogle er lidt mere i orden end andre for­di de kan pro­gram­mere? Og tror du egentlig at nogen har lyst til at følge dine råd hvis du taler sådan om dem? “Tal ordentligt din smal­skul­drede slapsvans”? Jeg tænker at du, som ellers har kom­mu­nikeret så meget i dit liv, lige kom til at lave en svipser der?

Hvad med et land hvor ingen lid­er nød og ingen må låse sig inde, er det ikke en bedre ide?i

Nej Hel­la – skat­telet­telser til de lavtlønnede lign­er måske en fin gave, men der er er ikke gode ting inden i. Jeg er enig med dig i at de lavtlønnede bør beholde flere af deres egne penge, men i stedet for at de skal betale min­dre til fæl­lessk­a­bet, fores­lår jeg alt­så at de i stedet får lov at beholde flere af de penge de rent fak­tisk selv skaber gen­nem deres arbe­jde. Højere andel i den vær­di de skaber er kun rimeligt – samme bidrag til sam­fun­det er nød­vendigt. På den måde vil de opleve både at have flere penge mellem hæn­derne og vi får alle et bedre og mere vel­fun­gerende sam­fund. Jeg er også enig med dig i at lavtlønnede bør slutte sig sam­men. Hvis man vil noget her i livet er det altid bedst at stå sam­men. Det er rigtigt at de meget rige så bliv­er en lille smule min­dre rige – men resul­tatet bliv­er at ALLE kan have det godt og ingen må lide nød og ingen bliv­er nødt til at låse sig inde i små reser­vater. Det synes jeg fak­tisk lyder som en meget meget bedre ide – hvad synes du?

Kærligst
Esben hin smal­skul­drede slapsvans

3 KOMMENTARER

  1. Hvis folk virke­lig blev beløn­net efter, hvor gode de er til at proppe penge ned i deres arbe­jds­giveres lom­mer, ville kasseassis­ten­ten mon så ikke komme ind med en meget flot plac­er­ing?

  2. Godt ord igen til denne skam­løse selvud­nævnte pro­fet – hvilke værdier, der dri­ver hende er tvivl­somt – men det er på Løkkes brune regerings opfor­dring, hun trykker sig letlæspende lat­terligt lyse­brun ud!

  3. Det er sol­i­daritet blandt de lavtlønnede der har skabt vores velfærd og det 1000 mil­liarder store offentlige marked som hvert år dri­ver de største virk­somhed­er og tusind­vis af arbe­jd­spladser – så de lavtlønnede hævder deres ret til sol­i­darisk at betale skat – på trods af LAs klis­ter­dås­er – dum­mere er danskerne heller ikke – mange bække små gør en stor Å !! og hellere en mager fugl i hån­den end ti fede på taget

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.