Borg­er­ret­sak­tivis­ten Bit­ten Vivi Jensen pakker 5 virke­ligt tunge sager sam­men. Sam­men med andre aktivis­ter, skal hun besøge beskæftigelsesmin­is­ter Peter Hum­mel­gaard Thom­sen. Hun over­rækker sagerne til min­is­teren, men bagefter vil min­is­teri­et alligev­el ikke have dem. I et par ikke‐daterede og ikke‐underskrevne emails, forsøger beskæftigelsesmin­is­teri­et at slippe af med sagerne. De hen­vis­er til datastyrelsen og påstår at de ikke må have sagerne liggende. Bit­ten ringer til Datatil­synet, og her for­sikr­er man, at så længe borg­erne giv­er sam­tykke, er der intet prob­lem med at min­is­teri­et opbe­var­er og gen­nemgår sagerne.

Nu har for­man­den for kom­munernes social‐ sund­heds og arbe­jds­markeds­di­rek­tør­er Helle Lin­net opfor­dret min­is­teren til at se borg­er­sager igen­nem, med den slet skjulte under­forståelse at borg­erne er fulde af løgn, så nu giv­er jeg Peter lidt at kigge på – og så vil han ikke

De fem sager er:

 1. Jeanne, 60 år, 42 år i beskæftigelses‐systemet
  Vold­sof­fer, fire stivgørende ryg­op­er­a­tioner, PTSD, Bro­ken heart‐syndrom, angst, bruger rol­la­tor og bor i handicap‐bolig,
 2. Madeleine, 53 år, 42 år i sys­temet
  Børne­hjem fra 11‐år, mis­brugt som min­dreårig, alko­ho­lafhængighed, psykisk øde­lagt, blod­prop­per i benene, angst, depres­sion, opfylder ple­je­hjem­skri­terierne, 7 år på børne­hjem, derefter 35 år i beskæftigelsessys­temet. Flere end 100 sags­be­han­dlere
 3. Bjarne, 60 år, 20 år i sys­temet
  Brækket ryg v. arbe­jd­su­lykke, hal­skræft, indrulleret i pro­jekt “alle skal med” uden mål og med.
 4. <anonym>, 59 år, 13 år i sys­temet
  Hal­skræft, dia­betes, svære hjerteprob­le­mer med 4 bal­lonud­videlser, kro­niske smert­er i nakke og ryg
 5. <anonym>, 60 år, 30–40 år i sys­temet
  Alko­ho­lik­er, demens, øde­lagt lever, nyre, stærkt under­vægtig

De bør kigge på sagerne” siger Bit­ten. “Nu har for­man­den for kom­munernes social‐ sund­heds og arbe­jds­markeds­di­rek­tør­er Helle Lin­net opfor­dret min­is­teren til at se borg­er­sager igen­nem, med den slet skjulte under­forståelse at borg­erne er fulde af løgn, så nu giv­er jeg Peter lidt at kigge på – og så vil han ikke”

Der­for har jeg, sam­men med min makker Esben, skrevet dette åbne brev til min­is­teren – det kan sim­pelthen ikke passe, at han ikke ønsker at eftert­jekke hvor hor­ri­ble til­standene på lan­dets job­cen­tre virke­lig er. Det er fint at han lyt­ter til borg­erne, men så lyt­ter han jo til embedsmænd bagefter, som f.eks. Helle Lin­net, der for­sikr­er ham om, at langt det meste er i orden, og at borg­erne bare klager usagligt løs. Hvad er der galt med en saglig gen­nem­gang af 5 helt for­færdelige, men desværre også typiske sager?”

Læs det åbne brev herun­der, og se videoen hvor Bit­ten fortæller om de sager hun har aflev­eret til Peter Hum­mel­gaard Thom­sen.

Åbent brev: Kære Peter Hummelgaard

Kære Peter Hum­mel­gaard

Tak for sidst, mandag d. 4. novem­ber, hvor vi, Bit­ten Vivi Jensen og Esben Søvang Maaløe samt tre andre borg­ere — Michael Her­tig, Michael Neu­mann og Kim Mad­sen, besøgte dig i beskæftigelsesmin­is­teri­et, for at ind­vi dig i til­standene på lan­dets job­cen­tre

Vi opfat­tede dig virke­lig som lyt­tende, inter­esseret og imødek­om­mende.

Som du kan se på denne video[3] for­beredte vi os grundigt til mødet. Vi havde for­beredt 5 tunge sager, som vi synes du burde have kend­skab til. Vi har som part­srepræsen­tan­ter og bisid­dere været med ved over 100 borg­er­sager af samme omfangsrige og dybt fejl­be­hæft­ede kaliber, og alle sager har vi som dil­letan­ter, bragt til afs­lut­ning, på ganske få møder – sager der ellers har varet i åre­vis, uden afk­lar­ing. I alt fire store vas­ketøjs­pos­er med bunker af papir blev det til.

De 5 sager vi havde med til dig var:

 1. Jeanne, 60 år, 42 år i beskæftigelses‐systemet
  Vold­sof­fer, fire stivgørende ryg­op­er­a­tioner, PTSD, Bro­ken heart‐syndrom, angst, bruger rol­la­tor og bor i handicap‐bolig,
 2. Madeleine, 53 år, 42 år i sys­temet
  Børne­hjem fra 11‐år, mis­brugt som min­dreårig, alko­ho­lafhængighed, psykisk øde­lagt, blod­prop­per i benene, angst, depres­sion, opfylder ple­je­hjem­skri­terierne, 7 år på børne­hjem, derefter 35 år i beskæftigelsessys­temet. Flere end 100 sags­be­han­dlere
 3. Bjarne, 60 år, 20 år i sys­temet
  Brækket ryg v. arbe­jd­su­lykke, hal­skræft, indrulleret i pro­jekt “alle skal med” uden mål og med.
 4. <anonym>, 59 år, 13 år i sys­temet
  Hal­skræft, dia­betes, svære hjerteprob­le­mer med 4 bal­lonud­videlser, kro­niske smert­er i nakke og ryg
 5. <anonym>, 60 år, 30–40 år i sys­temet
  Alko­ho­lik­er, demens, øde­lagt lever, nyre, stærkt under­vægtig

Vi har hermed fore­lagt doku­men­ta­tion på hvad der foregår — nem­lig at svært syge borg­ere, der ikke har en jordisk chance for at forbedre funktions‐, og dermed arbe­jd­sev­nen — tvinges ud i den ene meningsløse arbe­jd­sprøvn­ing efter den anden, med det ene konkrete resul­tat, at det der skulle bedres, forvær­res.

Vi har med­vir­ket som part­srepræsen­tant og bisid­der ved over 100 af den slags sager, alle i hov­ed­stad­som­rådet, men vi kan forstå på andre borg­ere rundt om i lan­det, at prob­lemet er lands­dækkende.

De eneste der prof­iter­er af dette er poli­tikere, der kan frem­stå han­dlekraftige, kom­munalt ansat­te, der opnår beskæftigelse (nogen kan end­da stræbe efter at blive chefer) og en lang række 2. aktør­er og pri­vate virk­somhed­er — alle andre end lige de syge, hand­i­cappede, sår­bare og i øvrigt befolknin­gen under et. Deres sikker­hed­snet har antaget karak­ter af en fælde, og ikke en red­ning.

Vi ved godt at refor­men af 2013 var en spare­manøvre star­tende med 1,9 mia og sti­gende til 3,5 mia årligt. Der var ikke som påstået af Mette Fred­erik­sen tale om en tidlig ind­sats, ret­tet mod unge, psykisk lidende – tvær­ti­mod, hvilket statsmin­is­teren måtte erk­ende over­for Jes­per Tynell i DR radio­pro­gram­met Ori­en­ter­ing.

Ressource­for­løb er en forhal­ingsmekanisme, som fan­den har skabt, og de får ingen i ordinært arbe­jde, men ned­bry­der borg­er og de pårørende.

Hvad koster det sam­fund­søkonomisk? Kunne pen­gene ikke bruges til reel omsorg, til flere syge­ple­jer­ske, lærere m.m. ?

Pårørende børn får prob­le­mer, flere borg­ere bliv­er ind­lagt, begår selv­mord eller ind­lagt på psyk. afd. Udover de men­neske­lige lidelser, en pris der aldrig må betales, bliv­er det også økonomisk dyrt at “spare”.

Skal et sam­fund – et såkaldt velfærdssam­fund ikke læn­gere kendes på, hvor­dan det behan­dler sine mest udstødte borg­ere?

Hvad er det for et sam­fund, der køres som ben­hård for­ret­ning, hvor bløde værdier kom­mer til kort?

Hvad er det for et påstået demokratisk sam­fund, der ikke inter­esser­er sig for syge og sår­bares retssikker­hed, og hvor myn­dighed­erne kan opføre sig som enevældige konger, hvis afgørelser dom­sto­lene ikke ønsker at efter­prøve?

Hvad er det for et sam­fund, der ikke ønsker en for­valt­nings­dom­stol som det ses i de fleste andre europæiske lande?

Hvad er det for et sam­fund og sys­tem, der går ind for stats­fi­nan­sieret ter­ror over­for dem, vi burde beskytte?

Hvad skal vi med et tilsyn og klage­in­stans, der før­er tilsyn med egne ven­ner og kol­le­gaer og ikke ønsker at påtage sig opgaven der ville med­føre, at vi kunne kalde os et retssam­fund?

Hvad skal vi med en rigsad­vokat og ombuds­mand, der læn­er sig op af magth­av­erne i stedet for at støtte borg­er mod lovstridig og umen­neske­lig sags­be­han­dling?

Hvad skal vi med kom­munernes for­længede arm Ankestyrelsen, der ikke læn­gere er borg­ers vagth­und?

Hvor­for skal de udstødte betale prisen for at andre kan mæske sig og hvor 100 af de rigeste ejer det samme i værdier som de 1,8 mio. værst stillede danskere — er det def­i­n­i­tio­nen på et lige sam­fund?

Vi ved det ikke, men vi ser at Dan­mark efter­hån­den har udviklet sig til et dybt kor­rupt sam­fund, hvor sand­he­den stedse stran­der i retoriske embeds­man­ds­frem­bragte und­vige­manøvr­er og bort­fork­laringer, når den da ikke direk­te omfor­muleres med kolde, præ­cise, veder­hæftige tal i fork­ert kon­tekst.

Vi forstår ikke hvor­for, du og dine embedsmænd ikke inter­ess­er sig for de sager vi har over­bragt dig.

Datatil­synet har oplyst os om, at du og dine embedsmænd gerne må opbe­vare og gen­nemgå doku­men­ta­tio­nen, når blot borg­er har givet tilladelse, hvilket de har. Hvis disse tilladelser er bortkom­met skaf­fer vi dem gerne igen?

Du er selv jurist og — går vi ud fra — inter­esseret i retssikker­hed, eller er det sådan at du (og dine) hylder økon­o­mistyring frem­for regel­styring, selv om ingen vil indrømme det? Det er jo jer i Folketinget, der har ved­taget diverse skingrende skøre refu­sion­sor­d­ninger og økonomiske stramninger og der­på sendt aben videre til kom­munerne, som I så straf­fer, hvis de ikke hold­er bud­get­terne.

Har du læst kro­nikken Til­giv os — vi vid­ste ikke, hvad vi gjorde[4] hvor førende embedsmænd beklager, at deres tanker om styring gik for vidt?

Men hvor­dan kan man mål­styre på lovbestemte ydelser, det har I jo fak­tisk gjort[5]?

Hvor­dan kan de ans­varlige tillade at sår­bare borg­ere behan­dles ihjel og andre lever fedt af det?

Peter, du har børn, Vi er en gen­er­a­tion ældre, og har små børn, niecer, nevøer og endog børnebørn. Bit­ten har set sine nærmeste blive mal­trak­teret af job­cen­ter, og var også selv i en vanske­lig peri­ode ved at blive knægtet. Hun rejste sig kun ved gode ven­ners hjælp og juridisk assis­tance. De hjalp hende over­for et sys­tem, der for­ful­gte hende, forsøgte at miskred­itere hende og få hende ned med nakken for­di hun til dag­bladet Inform­tion havde for­t­alt om job­cen­teret og dets spil for gal­leri­et.

Der er tale om en dehu­man­is­er­ing og ten­denser som vi så i 30‘erne. Hvis min­is­teren har tid anbe­faler vi læs­ning af Ste­fan Zweigs ”Ver­den af i går”, der han­dler om, hvor­dan en halv ver­den kunne lade sig forlede. Den his­to­rie er ved at gen­t­age sig i Dan­mark i dag.

Peter, hvor­for vil du ikke mod­tage den doku­men­ta­tion vi har sendt dig, borg­ernes doku­men­ta­tion? Der er intet ulovligt er i det – ej heller med hen­syn til Dat­aloven, hvilket vi har Datastyrelsens ord for.

Hvor­dan kan din kon­tor­fuld­mægtig EY synes, at det er et pro­fes­sionelt brev hun har sendt om afhent­nin­gen – når det man­gler både dato, under­skrift og titel, når det frem­står uden hen­vis­ning til love og para­graf­fer eller oplysninger om, hvad der evt. skulle til for at ministeren/embedsværket kunne mod­tage den doku­men­ta­tion, de ikke ønsker? Det er den samme slags vil­let upræ­ci­sion man møder i en træg kom­mune, når den egentlig ikke ønsker frem­drift og udvikling i en sag?

Kære beskæftigelsesmin­is­ter, hvor­for vil du ikke mod­tage doku­men­ta­tion på, hvad der foregår: at vi lever i et sam­fund, der får de mest sår­bare og deres pårørende til at visne i stedet for at blom­stre.

Hvilket slags sam­fund er det?

Vi bed­er dig om at beholde vas­ketøjs­poserne – se og under­søge, hvor galt det står til.

Vi har bedt EY om udsæt­telse i 14 dage mht. afhent­ning af sagsak­terne såfremt du ikke ønsker at se doku­men­ta­tio­nen på den førte poli­tik?

Når den demokratiske sam­tale ikke læn­gere virk­er, for­di demokrati­et og retssikker­he­den er under afvikling – hvilke råd har du om ans­varlig min­is­ter til os på bun­den, som kæm­per for ordent­lighed, retssikker­hed og sam­men­hængskraften.

Vi opfor­dr­er dig på det inderlig­ste at lade dine embedsmænd gen­nemgå sagerne – det her er vigtigt – eller skal vi og tusind­vis af borg­ere sid­de tilbage med end­nu en følelse af svigt? At min­is­teren ikke reelt inter­esser­er sig for de svigt, de oplever hver eneste dag?

Vi har mange sager, de fleste som PDF. Langt de fleste vil stå til min­is­terens rådighed på fore­spørgsel.

Ven­lig hilsen


Bit­ten Vivi Jensen
Borg­er, Fred­eriks­berg

Esben Maaløe
Borg­er, Køben­havn

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.