Video: Per Knut­son.

Hvor­dan kan det være at man kun kan være syg i 22 uger, mens det tager åre­vis at udrede syge borg­ere?” Sådan faldt spørgsmålet til Mette Fred­erik­sen på gågaden i Rud­købing i ons­dags.

Det var ikke med i pla­nen, at Mette skulle have en snak med reform­ramte borg­ere, da hun i ons­dags besøgte Rud­købing, men en lille gruppe borg­ere var fast beslut­tet på at få en snak med lan­dets måske kom­mende statsmin­is­ter, alligev­el.

Borg­erne ville gerne gøre Mette opmærk­som på kon­sekvenserne af den sygedag­pen­gere­form hun, som beskæftigelses‐minister, selv havde været med til at ind­føre i 2012, og det var tydeligt at de håbe­de på et tilsagn om ændringer til det bedre.

Jamen, man kan jo heller ikke kun være syg i 22 uger” svarede Mette, hvor­til borg­erne ind­vendte: “Jamen det er det vi oplever på sygedag­penge og kon­tan­thjælp”.

Sygedagpenge bliver kontanthjælpsfælde

Tusind­vis af borg­ere i Dan­mark, der er uheldige og bliv­er ramt af svær syg­dom eller invalid­erende ulykke, er effek­tivt sat på kon­tan­thjælp, som følge af sygedag­pen­gere­for­men.

Efter bare 22 uger, min­dre end et halvt år, fratages disse borg­ere sygedag­pen­gene, og mange må igen­nem åre­lange udred­ninger hos kom­munerne. Sålænge denne udred­ning pågår, er deres sta­tus uafk­laret og de sættes der­for på en sats der svar­er til kon­tan­thjælp, og der­for er bety­deligt rin­gere end løn, sygedag­penge, fleksjob‐løn eller før­tid­spen­sion.

For de fleste danskere med realkred­itlån eller andre store lån, er det så godt som ens­be­ty­dende med økonomisk ruin, og for dem der nøjes med en husle­je og intet andet, er kon­tan­thjælpen den sikre vej til fat­tig­dom. Kvin­den i videoen nævn­er, at hun har 8.000,- om måne­den at leve for.

Et problematisk svar

Mette svar­er, at man den­gang stod uden ret mange penge og skulle løse det prob­lem, at folk røg ud af sys­temet efter 52 uger på sygedag­penge. Der­for blev det “lidt en Georg Gearløs‐maskine” fork­lar­er hun.

Øhhm … jeg vil sige at grun­den til vi lavede de nye regler, det var at før, på sygedag­penge, der var der en varigheds­be­græn­sning. Og efter 52 uger, så røg man helt ud af sys­temet. Og så stod folk uden nogen forsørgelse, og det skulle vi forsøge at finde en løs­ning på, på et tid­spunkt hvor vi ikke havde ret mange penge, og der­for måtte vi lave lidt en Georg Gearløs‐maskine, det erk­ender jeg”
– Mette Frederiksen(S)

Hvorfor er det bullshit?
Dan­mark er den bed­ste opfind­else!

Lige så mange uden forsørgelse, som før refor­men. 30% fejl i alle sager

Det virk­er under­ligt at refor­men skulle være ind­ført for at løse prob­lemet med de som røg ud af sys­temet efter 52 uger, for den gang kunne sygedag­pen­gene let­tere for­længes. Man har alt­så “løst” prob­lemet ved at sætte peri­o­den ned til det halve og gøre det sværere at opnå for­læn­gelse. Sjovt nok blev prob­lemet ikke løst af at man gjorde det værre. En lige så stor andel som før refor­men står uden forsørgelse, nu gør de det bare allerede efter 22 uger, og der er fejl i 30% af alle sager om for­læn­gelse af sygedag­pen­gene.

Man havde lige givet skat­telet­telser, stik mod alle løfter

Deru­dover må siges at være en tilsnigelse at man den­gang stod uden ret mange penge. Man havde lige lavet en skat­tere­form, der stik mod alle val­gløfter kun inde­holdt skat­telet­telser. Man sparede 1,9 mia. på før­tid­spen­sion, og let­tede top­skat­ten med 1,7 mia.. Skat­telet­telserne var i direk­te mod­strid med både val­gløfter, hvor man havde talt om skat­tes­tigninger for 18 mia., og regerings­grund­lag, hvor man med de radikale aftalte skat­tes­tigninger for 5 mia.

Gearløs‐maskine anty­der “svære forhold” – men virk­er mere som man­glende vil­je

Med udtrykket “Gearløs‐maskine” anty­der Mette at refor­men skulle være en tyggegummi‐ og sejl­gar­nløs­ning, man kom frem til under svære forhold, men det var alt­så regerin­gen selv, der havde tilret­te­lagt disse “svære forhold” gen­nem solide skat­telet­telser i årene inden.

Det er ikke første gang Mette er fuld af gas

Mette Frederiksen om Kontanthjælpsreformen.

https://www.youtube.com/watch?v=kVPOhoZe_8s Deadline‐studiet, Mar­tin og Mette sid­der over­for hinan­den. I bag­grun­den et stort skilt med tal­let ‘5.753 kr’ Kontanthjælps‐reform Mar­tin Kras­nik: ▸Velkom­men til dig, beskæftigelsesmin­is­ter Mette Fred­erik­sen. Lad mig…

Vil Mette ændre noget?

En i grup­pen stiller spørgsmålet: “Hvis det er en Gearløs‐maskine, hvornår bliv­er den så lavet om?” men får ikke rigtigt noget svar, sam­tal­en glid­er over i emnet ret­sløshed. Borg­erne oplever ulov­lighed­er fra kom­munen og at de intet kan stille op. En borg­er har fået at vide at “uanset hvad der måtte komme af nye oplysninger, bliv­er det et nej til før­tid­spen­sion” og det må man ikke, det giv­er Mette hende ret i. “Ændringerne skal jo komme oven­fra” siger en borg­er “og vi har penge til det”. En anden spørg­er Mette om et ressource­for­løb gerne må forværre borg­erens hel­bred, og det er i hvert fald ikke menin­gen siger Mette og fortæller at hun møder mange på ressource­for­løb og at det også kan være en rigtig god ide “der hvor tiden og omsor­gen er den rigtige”, hvilket næppe kan kaldes et argu­ment for ikke at lave noget om.

Mødet afbrydes, programmet skal holdes

Mette vil “tager det med”, men vil ikke love noget egentligt.

Det spon­tane møde bliv­er afbrudt af en af de lokale socialdemokrater, Mette er bagud i pro­gram­met og må videre. Mette fortæller at hun tror at der er noget godt ved reformerne “der hvor det er lykkes”, “Men vil du gøre noget ved det, som ikke er godt?” lyder spørgsmålet. Det vil Mette gerne, men hun kan ikke love at alle vil være helt enige om hvad der skal gøres. Mette siger at hun hør­er hvad de siger og vil tage det med sig.

Læs om hvad man som borg­er kan blive udsat for

Og det foregår i Danmark lige nu…

Indtryk fra et reha­bili­ter­ingsmøde på job­cen­ter Lærkevej i Køben­havn: Ren tor­tur

Efterspil

Dagen efter nævnte Mette Fred­erik­sen slet ikke sit møde med de reform­ramte på face­book. Men hun nævn­er at hun havde talt med en velin­te­gr­eret fly­gt­ning. Ami­ra er fra den gang i 90’erne hvor lan­det virke­lig tog imod fly­gt­ninge. Det er dejligt at høre at det er gået godt for hende. Mettes reak­tion på de reform­ramte kan ikke siges at vække de samme varme følelser.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.