Video: Per Knutson.

“Hvordan kan det være at man kun kan være syg i 22 uger, mens det tager årevis at udrede syge borgere?” Sådan faldt spørgs­målet til Mette Frederiksen på gågaden i Rudkøbing i onsdags.

Det var ikke med i planen, at Mette skulle have en snak med reform­ramte borgere, da hun i onsdags besøgte Rudkøbing, men en lille gruppe borgere var fast besluttet på at få en snak med landets måske kommende stats­mi­ni­ster, alligevel.

Borgerne ville gerne gøre Mette opmærksom på konse­kven­serne af den syge­dag­pen­gere­form hun, som beskæftigelses-minister, selv havde været med til at indføre i 2012, og det var tyde­ligt at de håbede på et tilsagn om ændringer til det bedre.

Jamen, man kan jo heller ikke kun være syg i 22 uger” svarede Mette, hvortil borgerne indvendte: “Jamen det er det vi oplever på syge­dag­penge og kontant­hjælp“.

Sygedagpenge bliver kontanthjælpsfælde

Tusindvis af borgere i Danmark, der er uhel­dige og bliver ramt af svær sygdom eller inva­li­de­rende ulykke, er effek­tivt sat på kontant­hjælp, som følge af sygedagpengereformen.

Efter bare 22 uger, mindre end et halvt år, fratages disse borgere syge­dag­pen­gene, og mange må igennem årelange udred­ninger hos kommu­nerne. Sålænge denne udred­ning pågår, er deres status uafklaret og de sættes derfor på en sats der svarer til kontant­hjælp, og derfor er bety­de­ligt ringere end løn, syge­dag­penge, fleksjob-løn eller førtidspension.

For de fleste danskere med real­kre­ditlån eller andre store lån, er det så godt som ensbe­ty­dende med økono­misk ruin, og for dem der nøjes med en husleje og intet andet, er kontant­hjælpen den sikre vej til fattigdom. Kvinden i videoen nævner, at hun har 8.000,- om måneden at leve for.

Et problematisk svar

Mette svarer, at man dengang stod uden ret mange penge og skulle løse det problem, at folk røg ud af systemet efter 52 uger på syge­dag­penge. Derfor blev det “lidt en Georg Gearløs-maskine” forklarer hun.

“Øhhm … jeg vil sige at grunden til vi lavede de nye regler, det var at før, på syge­dag­penge, der var der en varig­heds­be­græns­ning. Og efter 52 uger, så røg man helt ud af systemet. Og så stod folk uden nogen forsør­gelse, og det skulle vi forsøge at finde en løsning på, på et tids­punkt hvor vi ikke havde ret mange penge, og derfor måtte vi lave lidt en Georg Gearløs-maskine, det erkender jeg”
– Mette Frederiksen(S)

Hvorfor er det bullshit?
Danmark er den bedste opfindelse!

Lige så mange uden forsør­gelse, som før reformen. 30% fejl i alle sager

Det virker under­ligt at reformen skulle være indført for at løse problemet med de som røg ud af systemet efter 52 uger, for den gang kunne syge­dag­pen­gene lettere forlænges. Man har altså “løst” problemet ved at sætte peri­oden ned til det halve og gøre det sværere at opnå forlæn­gelse. Sjovt nok blev problemet ikke løst af at man gjorde det værre. En lige så stor andel som før reformen står uden forsør­gelse, nu gør de det bare alle­rede efter 22 uger, og der er fejl i 30% af alle sager om forlæn­gelse af sygedagpengene.

Man havde lige givet skat­te­let­telser, stik mod alle løfter

Derudover må siges at være en tils­ni­gelse at man dengang stod uden ret mange penge. Man havde lige lavet en skat­tere­form, der stik mod alle valg­løfter kun inde­holdt skat­te­let­telser. Man sparede 1,9 mia. på førtids­pen­sion, og lettede topskatten med 1,7 mia.. Skattelettelserne var i direkte modstrid med både valg­løfter, hvor man havde talt om skat­testig­ninger for 18 mia., og rege­rings­grundlag, hvor man med de radi­kale aftalte skat­testig­ninger for 5 mia.

Gearløs-maskine antyder “svære forhold” – men virker mere som mang­lende vilje

Med udtrykket “Gearløs-maskine” antyder Mette at reformen skulle være en tyggegummi- og sejl­garn­løs­ning, man kom frem til under svære forhold, men det var altså rege­ringen selv, der havde tilret­telagt disse “svære forhold” gennem solide skat­te­let­telser i årene inden.

Mette Frederiksen om Kontanthjælpsreformen.

https://www.youtube.com/watch?v=kVPOhoZe_8s Deadline-studiet, Martin og Mette sidder overfor hinanden. I baggrunden et stort skilt med tallet '5.753 kr' Kontanthjælps-reform Martin Krasnik: ▸Velkommen til dig, beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Mette Frederiksen. Lad mig... 
Det er ikke første gang Mette er fuld af gas

Vil Mette ændre noget?

En i gruppen stiller spørgs­målet: “Hvis det er en Gearløs-maskine, hvornår bliver den så lavet om?” men får ikke rigtigt noget svar, samtalen glider over i emnet rets­løshed. Borgerne oplever ulov­lig­heder fra kommunen og at de intet kan stille op. En borger har fået at vide at “uanset hvad der måtte komme af nye oplys­ninger, bliver det et nej til førtids­pen­sion” og det må man ikke, det giver Mette hende ret i. “Ændringerne skal jo komme ovenfra” siger en borger “og vi har penge til det“. En anden spørger Mette om et ressour­ce­forløb gerne må forværre borge­rens helbred, og det er i hvert fald ikke meningen siger Mette og fortæller at hun møder mange på ressour­ce­forløb og at det også kan være en rigtig god ide “der hvor tiden og omsorgen er den rigtige“, hvilket næppe kan kaldes et argu­ment for ikke at lave noget om.

Mødet afbrydes, programmet skal holdes

Mette vil “tager det med“, men vil ikke love noget egentligt.

Det spon­tane møde bliver afbrudt af en af de lokale soci­al­de­mo­krater, Mette er bagud i programmet og må videre. Mette fortæller at hun tror at der er noget godt ved refor­merne “der hvor det er lykkes“, “Men vil du gøre noget ved det, som ikke er godt?” lyder spørgs­målet. Det vil Mette gerne, men hun kan ikke love at alle vil være helt enige om hvad der skal gøres. Mette siger at hun hører hvad de siger og vil tage det med sig.

Og det foregår i Danmark lige nu…

Indtryk fra et reha­bi­li­te­rings­møde på jobcenter Lærkevej i København: Ren tortur 
Læs om hvad man som borger kan blive udsat for

Efterspil

Dagen efter nævnte Mette Frederiksen slet ikke sit møde med de reform­ramte på face­book. Men hun nævner at hun havde talt med en velin­te­greret flygt­ning. Amira er fra den gang i 90’erne hvor landet virkelig tog imod flygt­ninge. Det er dejligt at høre at det er gået godt for hende. Mettes reak­tion på de reform­ramte kan ikke siges at vække de samme varme følelser.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here