I arbejds­løs­heds­de­batten foku­seres ofte på den enkelte lediges moti­va­tion. Med Carina-”sagen”, ”Dovne” Robert, “Asger [Aamund] og de lang­tids­le­dige”, og senest en ny bølge af urig­tige oplys­ninger fra arbejds­gi­ver­side om hvor svært det er at finde arbejds­vil­lige danskere, skabes et gene­ra­li­seret medi­e­bil­lede af arbejds­løse, som ikke har lyst eller vilje til at finde et arbejde. Myten om den “dovne arbejds­løse” holdes i live, og flere lands­dæk­kende medier kolpor­terer denne myte uden et kritisk blik på de reelle tal..

Billedet akkom­pag­neres reto­risk i den poli­tiske debat af begreber, vendinger og modstil­linger, som ”ydere og nydere”, de dovne kræver overfor de hård­t­ar­bej­dende lever­postejs­mø­rende oran­ge­ve­st­bæ­rende skat­te­plaget skaf­fedyr osv.. I inter­ak­tionen mellem poli­ti­kere og medier skabes mere eller mindre eksplicit en fortæl­ling, en domi­ne­rende diskurs i samfundet, om at arbejds­løshed er selv­for­skyldt, fordi man jo godt kan finde sig et job hvis man virkelig vil og at det mest af alt handler om at den enkelte tager sig sammen. Og følgelig må det ”nødven­dige” poli­tiske svar være flere krav og forringet vilkår for at moti­vere indi­vi­duelt. ”Det skal kunne betale sig at arbejde!”, lyder det næsten enstem­migt fra de fleste poli­tiske partier.

Det korte af det lange er, at selv hvis alle jobs, uanset hvor u-attraktive de måtte være, blev besat, ville langt de fleste stadig være arbejds­løse. Altså op mod 196.000 overfor 9.000 ubesatte jobs.

Men er de arbejds­løses moti­va­tion over­ho­vedet en rele­vant proble­ma­ti­se­ring af arbejdsløshedsproblemet?

Fakta: Antal arbejdsløse

Det præcise antal arbejds­løse kendes ikke, men AKU-ledigheden, som er spør­ge­ske­ma­ba­seret er på ca. 196.000, mens brut­to­le­dig­heden, som omfatter regi­stre­rede dagpen­ge­mod­ta­gere og arbejds­mar­keds­pa­rate kontant­hjælps­mod­ta­gere er på ca. 153.500 pt. ((Ifølge ak-samvirkes fakta-ark september 2013. www.ak-samvirke.dk/artikler/faktaark-dagpengereformen)). Når AKU-ledigheden er markant større kan det fx skyldes, at her indgår menne­sker som ikke modtager offentlig forsør­gelse, desuden tæller kontant­hjælps­mod­ta­gere, som er vurderet til ikke at være arbejds­mar­keds­pa­rate, men som alli­gevel søger fx også med.

Antal opslåede og antal ubesatte jobs

Der er aktuelt mellem 18 – 20.000 opslået jobs ((Ifølge Danmarks Statistik LS01)) heraf ca. 9.000 jobs, der ikke er blevet besat indenfor to måneder ifølge virk­som­he­dernes egne oplys­ninger til arbejds­mar­keds­sty­relsen ((Ifølge arbejds­mar­keds­sty­relsen: http://ams.dk/da/Aktuelt/Nyheder/2013/07-03-Rekruttering.aspx)). MEN hvad angår de 9.000 ubesatte stil­linger så erkender 41% af de berørte virk­som­heder, at de kunne have søgte bedre. Desuden var over halv­delen af de 9.000 jobs, der ikke kunne besættes, kende­tegnet ved mindst et af følgende forhold ((Ifølge arbejds­mar­keds­sty­rel­sens supple­rende under­sø­gelse om rekrut­te­ring på det danske arbejds­marked. Forår 2013. http://ams.dk/~/media/AMS/Dokumenter/Rekruttering/Surveytillaeg%20pdf.ashx)):

  1. skif­tende arbejdstider
  2. aften – nat – weekendarbejde
  3. deltids­ar­bejde
  4. tids­be­grænset ansættelse.

Reelt er problemet med at rekrut­tere arbejds­kraft forsvin­dende lille efter krisen, som det ses af figuren nedenfor fra arbejdsmarkedsstyrelsen.

Antal forgæves rekrutteringer over 2 måneder, 1. halvår 2006 – 1. halvår 2013
Antal forgæves rekrut­te­ringer over 2 måneder, 1. halvår 2006 – 1. halvår 2013

Det korte af det lange er, at selv hvis alle jobs, uanset hvor u-attraktive de måtte være, blev besat, ville langt de fleste stadigt være arbejds­løse. Altså op mod 196.000 arbejds­løse overfor 9.000 ubesatte jobs

Motivation

Et forhold, som indi­kerer at moti­va­tion ikke er en rele­vant proble­ma­ti­se­ring af arbejds­løs­heden, er at ledig­heden var nærmest ikke eksi­ste­rende i 2008. Her var fuld­tids­le­dig­heden, som det ses af figur 2 nedenfor, kun en anelse over 2%.

Hvoraf de ca. 2% er udtryk for den ledighed som regi­streres i forbin­delse med jobs­kifte og således ikke er lang­tids­le­dighed. Det kan altså maksi­malt have været en forsvin­dende lille del af de ledige på ca. 0,2 – 0,4 procent, som teore­tisk set kan have været så umoti­veret at de ikke ville tage et job. Og det synes komplet usand­syn­ligt, at en stor del af de ledige, oven i købet under indtryk af krise og reformer, skulle være blevet mindre moti­veret på blot fem år.

fuldtidsledige

Arbejdsløsheden er altså ikke et moti­va­tions­pro­blem i rela­tion til de ledige, men et genrelt beskæf­ti­gel­ses­pro­blem og dermed et samfunds­mæs­sigt ansvar.

Angående jobåbninger

Det nævnes ofte i arbejds­løs­heds­de­batten, at der er masser af jobåb­ninger. Og det er korrekt. Der er intet mindre end 700 – 800.000 om året ((Ifølge arbejds­mar­keds­sty­relsen: http://ams.dk/da/Aktuelt/Nyheder/2013/07-03-Rekruttering.aspx))! Og ca. hver tredje ansat skifter arbejde indenfor et år. Det er udtryk for det meget flek­sible danske arbejds­marked med korte opsi­gel­ses­varsler, som omvendt også betyder at virk­som­he­derne ikke betænker sig på at ansætte folk så snart de mangler. MEN antallet af jobåb­ninger må selv­føl­gelig ikke forveksles med antallet af ledige jobs, som beskrevet ovenfor. Størstedelen af jobåb­nin­gerne udveksles så og sige mellem folk, der var i arbejde i forvejen eller kun arbejds­løse i ganske kort tid. Og mange jobåb­ninger slås ikke engang op, hvilket selvsagt gør det svært for mange ledige at byde ind. Desuden synes det rime­ligt at antage, at virk­som­he­derne fore­trækker folk med aktuel erfa­ring, hvilket stiller de unge og de lang­tids­le­dige bagerst i jobkarrusel-køen.

Sammenholder man antallet af jobåb­ninger med antallet af lang­tidsu­be­satte stil­linger, er det maksi­malt lidt over 1% der ikke kan besættes med kvali­fi­ceret arbejds­kraft indenfor 2 måneder. Og sammen­holdt med beskæf­ti­gelsen udgør antallet af lang­tidsu­be­satte stil­linger, ifølge arbejds­mar­keds­sty­relsen, blot 0,4%.

Forskellige facts

Der er ca. 2,6 milli­oner, der har været i minimum en times beskæf­ti­gelse inden for en uge. Og ca. 2,1, – 2,2 som er fuld­tids­be­skæf­tiget. Omvendt er der ca. 840.000 offent­ligt forsørget i den arbejds­du­e­lige alder heri indgår ikke su-modtagere.

Kontanthjælpsmodtagere indgår som alle andre i aku-arbejdsløshedstallet hvis de har været aktivt jobsø­gende inden for en måned. I de regi­ster­ba­seret ledig­hedstal indgår kun arbejds­mar­keds­pa­rate kontant­hjælps­mod­ta­gere i match­gruppe 1 svarende til blot ca. 32.000 ude af ca. 212.000 kontanthjælpsmodtagere.

Trækker man førtids­pen­sio­ni­sterne og de ledige fra antallet af offent­ligt forsørget, er der ca. lidt over 400.000 som af mange forskel­lige årsager ikke står til rådighed for arbejds­mar­kedet. I denne gruppe af ikke-aktivt-ledige kan mang­lende moti­va­tion til at få et job teore­tisk set godt indgå. Men det er en meget broget skare.

En del er efter­løn­nere, nogen er på barsel, i akti­ve­ring eller under reva­li­de­ring (uddan­nelse) eller anden opkva­li­fi­ce­ring. Og desuden ER en del af disse menne­sker faktisk arbej­dende via skåne- eller fleksjob. Endelig er der en del sinds­li­dende og misbru­gere, som ikke magter et arbejde på grund af indly­sende ulyk­ke­lige omstæn­dig­heder. Tilbage er højest en for arbejds­løs­heden og samfund­s­ø­ko­no­mien ubety­delig rest­gruppe, hvor af man kan gøre sig anta­gelser om, at nogle muligvis ikke ønsker et arbejde.

Samlet set er andelen af menne­sker i den arbejds­dyg­tige alder i Danmark, som er i arbejde (beskæf­ti­gel­ses­fre­kvensen), en af de bedste i EU ((Ifølge Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/da)). Således er antallet som står udenfor arbejds­mar­kedet, altså ikke et konkur­ren­ce­mæs­sigt problem.

Opsummering

Fokuseringen på den indi­vi­du­elle moti­va­tion i arbejds­løs­heds­de­batten, er altså misvi­sende og stig­ma­ti­serer grund­løst dem uden for arbejds­mar­kedet. Men for dem der gerne vil legi­ti­mere nedskæ­ringer og stram­ninger af over­før­sels­ind­kom­sterne, er det nok en kærkommen afsporing af debatten.

1 KOMMENTAR

  1. der er så mange forhin­dringer for at kunne 1/finde og 2/ tage et job – også en man helst ikke vil have: de fleste lave­lønnet jobs sker på tids­punkter eller steder der kræver at du har en bil… 25 km ud på landet kan du finde arbejds­pladser som f.eks. gart­ne­rier, el.l. Offentlig trans­port dækker ikke de områder og tids­punkter man skal møde på- det hænger ikke sammen, økono­misk at have et arbejde der vil sætte dig i yderlig gæld som aldrig vil kunne indhentes – mens du ikke kan forsørge din familie som du burde, med mad tøj men også fritidsak­ti­vi­teter osv..
    NÅR det er sagt du søgte faktisk noget der svarede til din uddan­nelse, om det var erhvervs- eller akade­miudd. til at starte med… men du er flek­sibel og viser din vilje til at finde “noget at lave”. Og nu tramper Venstre & Co på dig og din økono­misk elendighed.
    skal vi virkeli repro­du­cere den Amerikanske fiasko?

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here