Anna går, men systemet består

Anne Mee trækker sig

Efter måned­ers pres og den ene skan­dale oven på den anden har Anna Mee Aller­slev beslut­tet at trække sig som borgmester og spid­skan­di­dat for de radikale i Køben­havn med øje­b­likke­lig virkn­ing. På et pressemøde på råd­huset i dag begrund­ede Anna Mee sin beslut­ning med ”per­son­lige årsager” og hen­viste til den mas­sive opmærk­somhed, hen­des pri­vatliv har været gen­stand for i pressen de sen­este uger.

Pres fra de sociale mod­stands­bevægelser blev beg­y­n­delsen til enden

Møgsagerne har da også sta­blet sig op, og det bliv­er næppe nemt for de radikale at gøre sig fri af den aura af embedsmis­brug og kor­rup­tion, som har omgivet Anna Mee. Men inter­essen for Anna Mees per­son udsprang oprindeligt af det pres, hun som beskæftigelses‐ og inte­gra­tions­borgmester blev lagt under af vok­sende sociale protest­bevægelser som Næste­hjælperne og Job­cen­trets Ofre.

Anna Mee skandale er socialkrise for fuld udblæsning | DenOffentlige.dk

Anna Mee skandale er socialkrise for fuld udblæsning | DenOffentlige.dk

Københavner‐borgmesteren Anna Mee Aller­slev har trukket sig efter sit livs poli­tiske krise på grund af per­son­lige møgsager. Men skan­dalen beg­y­n­dte med inkom­pe­tence i hånd­terin­gen af udsat­te borg­ere, men­er den sociale mod­stands­bevægelse.

Dårlig for­valt­ning blev ikke nævnt med eet ord

Her har fokus fra første færd ligget på den umen­neske­lige for­valt­ning­sprak­sis, som Anna Mee har været poli­tisk ans­varlig for i Køben­havns kom­mune. Flere medlem­mer inden­for disse grup­per har også ærgret sig over, at de sen­sa­tion­sprægede pri­vat­sager kan ende med at fjerne fokus fra det egentlige prob­lem: den sys­tem­a­tiske ned­bryd­ning af syge og socialt udsat­te borg­ere, som foregår i lan­dets – og ikke mindst Køben­havns – job­cen­tre. Og hverken de frem­mødte jour­nal­is­ter eller Anna Mee selv nævnte dette med et ord under dagens pressemøde.

Pres­set skal bevares

Af samme grund er det vigtigt at bevare pres­set på de kom­mu­nale for­valt­ninger i den kom­mende tid. Selvom de sociale protest­bevægelser skal have lov at nyde, at de sam­lede den første snebold, der fik lavi­nen under Anna Mee til at rulle, skal man ikke for­vente, at pressen af sig selv vil følge de virke­ligt ræd­selsvækkende his­to­ri­er om mis­han­dling og forne­drelser af syge og udsat­te borg­ere til dørs af sig selv. På dagens pressemøde blev Anna Mee dels frit­tet ud om sit engage­ment i pri­vate ven­ners bygge­sager, dels spurgt til eventuelle plan­er om en tilbageven­den til poli­tik – og hun blev spurgt, om hun fore­trækker Sex and the City eller Game of Thrones. I sin indle­dende udtalelse lagde hun vægt på sit store engage­ment i Køben­havns udvikling og i den radikale poli­tik på skole‐, daginstitutions‐ og kul­tur­om­rådet, men hverken Anna Mee eller de frem­mødte jour­nal­is­ter inter­esserede sig nærmere for det område, Anna Mee har stået i spid­sen for, nem­lig beskæftigelse og inte­gra­tion.

Kan vi for­vente ændringer?

Det mest oplagte spørgsmål til både de radikale og Køben­havns sam­lede borg­er­repræsen­ta­tion må stadig være, om vi kan for­vente at se nogle reelle ændringer af den prak­sis, som Køben­havn er blevet berygtet for: endeløse og ned­værdi­gende sags­be­han­dlinger, over­be­byrd­ede og under­ud­dannede sags­be­han­dlere, part­ner­sk­aber med sus­pek­te pri­vate kon­sulentvirk­somhed­er og de strengest mulige for­tolkninger af en lov­givn­ing, der i forve­jen stram­mer løkken mest muligt om de syge, de ledi­ge og de socialt mar­gin­alis­erede borg­ere i Dan­mark.

Gry­den skal holdes i kog, pres­set fort­sæt­ter på Annas efter­føl­gere

I en åben­hjer­tig face­bookop­da­ter­ing lovede Anna Mee i går at sørge for, at de mange ubesvarede klager over ulovlig og inkom­pe­tent sags­be­han­dling vil blive besvaret – for de mange engagerede aktivis­ter, der blev beg­y­n­delsen til enden på Anna Mee, bliv­er opgaven nu at sørge for at holde hen­des efter­føl­ger på råd­huset fast på disse løfter. Og i det hele taget at holde gry­den i kog under de kom­mu­nale myn­dighed­ers sys­tem­a­tiske mis­han­dling af sam­fun­dets svageste.

Anna Rud
For­fra!

Anna Ansvarsløs sangen

Anna san­gen han­dler om en poli­tik­er der fralæg­ger sig ans­varet og sam­tidig bliv­er fornærmet hvis man kalder hende ans­varsløs.

En række reform­ramte tog ind på Råd­hus­plad­sen i anled­ning af den pressekon­fer­ence Anna Mee Aller­slev holdt:

1 KOMMENTAR

  1. Tak, Anna Rud, det er godt, at du hold­er det rette fokus, nem­lig den ekla­tant elendi­ge for­valt­ning af det “ beskæftigelses­mæs­sige “ , særligt behan­dlin­gen , eller ret­tere mis­han­dlin­gen af de syge kon­tan­thjælpsmod­tagere.
    JA , kam­p­en fort­sæt­ter.
    Det kunne være rigtigt inter­es­sant , om i ville spørge hver enkelt val­gkan­di­dat, hvor­dan de vil arbe­jde med denne prob­lematik, efter 21.11., kom­muneval­get, – ja, det ville være helt genialt, om i gjorde det.
    Tak for det gode arbe­jde, her.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.