Krads kritik

I en kro­nik i Infor­ma­tion ret­ter den pri­vate social­råd­giv­er Puk Sab­ber en søn­der­lem­mende kri­tik af forhold­ene på Job­cen­ter Lærkevej. Sager bliv­er ikke ful­gt op på, per­son­alet er ikke fagligt parate til opgaven, sagsstam­merne er alt for store og reha­bili­ter­ingsmøderne har karak­ter af forhør.

Puk Sab­ber, der nu arbe­jder som pri­vat social­råd­giv­er, kender Job­cen­ter Lærkevej i Køben­havn ret godt. I de sid­ste to år har hun bisid­det ved omkring 100 sager på cen­tret, og hen­des kri­tik af forhold­ene er skarp. Hun bekræfter at sags­be­han­dlerne har ret, når de en kro­nik i Infor­ma­tion klager over at de har alt for mange sager.

Men hvor­for find­er de sig i det? Spørg­er Puk Sab­ber.

Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

Socialrådgiverne på Lærkevej er fumlende skrivebordssoldater | Information

KRONIK. Engang var en social­råd­giv­er socialfagligt udan­net og havde bevillings‐ og beslut­ningskom­pe­tence. I dag er de læge­sekretær­er, film­stud­erende, psykoter­apeuter eller hånd­værkere. Når man sæt­ter folk uden nød­vendig faglighed til at håndtere 225 ’tunge’ sager, går det helt galt.

Sagsbyrden er alt for stor

I Slagelse står sags­be­han­dlerne i job­cen­tret frem og fortæller, at »de drukn­er« – de er gået fra de anbe­falede 50 til 100 sager, på Lærkevej har de 225 sager. Det er helt uhørt at påtage sig.

Den store sags­byrde gør at sags­be­han­dlerne ikke har tid til at tale ordentligt med borg­erne, men det største prob­lem bliv­er at de ikke har tid til at følge sagerne til dørs. På den måde fastholdes folk på kon­tan­thjælp i åre­vis

Mange bliv­er mere syge af at være på kon­tan­thjælp, og det tror pokker, når man ser, hvad de udsættes for under­ve­js

Sags­be­han­dlerne er generelt slet ikke for­beredt, og der er næsten ingen frem­drift i borg­ernes sag, hvilket bort­fork­lares med hvide løgne om sagsak­ter der bliv­er væk, mails der ender i spam­fil­tre og tele­fonop­kald der ikke kom igen­nem. Efter­føl­gende aktind­sigter vis­er at der slet ikke er gjort noget, og borg­erne har ingen mulighed for selv at holde sags­be­han­dlerne til ilden, da man ikke kan kon­tak­te dem – man kan hverken få deres mailadress­er eller tele­fon­num­re

Jeg ved ikke, om denne prak­sis er lovlig, men der er åben­bart ingen grænser for juris­ternes tolkn­ing af loven i Køben­havns Kom­mune.

Forhørslignende rehabiliteringsmøder

Reha­bili­ter­ingsmøderne har karak­ter af forhør og Puk Sab­ber har oplevet at syge borg­ere bliv­er både hånet, ydmyget og udspi­oneret

Jeg har oplevet en borg­er med doku­menteret hjer­neskade, stamme sig igen­nem et reha­bili­ter­ingsmøde, for­di hun ikke kunne forstå spørgsmå­lene rent kog­ni­tivt. Mødet havde karak­ter af et forhør, og man fik mis­tanke om, at det skulle bevise, at hun ikke var så syg, som hun pås­tod.

Indtryk fra et reha­bili­ter­ingsmøde – ren tor­tur

Og det foregår i Danmark lige nu…

Indtryk fra et reha­bili­ter­ingsmøde på job­cen­ter Lærkevej i Køben­havn: Ren tor­tur

Det kan kun gå galt

Det går galt når man sæt­ter folk uden socialfaglig bag­grund til at håndtere for mange og for tunge sager

I dag er det alt fra læge­sekretær­er, film­stud­erende, psykoter­apeuter, akademikere eller fagud­dannede inden for ser­vice og hånd­værk, der er de nye social­råd­gi­vere. Når man sæt­ter skrive­bor­dssol­dater uden socialfaglig bag­grund til at håndtere 225 ’tunge’ sager, kan det kun gå galt. Og der­for går det galt.

Læs hele Puk Sab­bers kro­nik her, eller følg hele Dag­bladet Infor­ma­tions dækn­ing af Stri­den på Lærkevej her

Serie: Striden på Lærkevej | Information

Serie: Striden på Lærkevej | Information

Her find­er du de sen­este artik­ler om Stri­den på Lærkevej på information.dk

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.