Kontanthjælpsloft og 225‐timers regel, tal og fakta

0
2718

Loven


Øget incitament til arbejde, øget arbejdsudbud

I lov­forslag L113, skriv­er forslagsstiller, beskæftigelsesmin­is­ter, Jørn Neer­gaard Larsen:

Med lov­forslaget ind­føres et nyt kon­tan­thjælp­sloft og en 225‐timersregel for mod­tagere af kon­tan­thjælp m.v. (inte­gra­tionsy­delse og uddannelses‐ og kon­tan­thjælp) med det for­mål, at det skal kunne betale sig at arbe­jde. Sam­tidig ned­sættes ret­ten til ferien fra 5 til 4 ugers ferie for uddannelses‐ og kon­tan­thjælpsmod­tagere for at øge deres rådighed for arbe­jds­markedet.”

(egne fremhævelser)


Uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp rammes

Hvis man mod­tager uddan­nelse­shjælp, kon­tan­thjælp eller inte­gra­tionsy­delse er der risiko for at blive ramt af de nye regler. Mod­tager du en anden offentlig ydelse end de nævnte tre, bliv­er du ikke ramt af de nye regler. ”

Kilde: ugh.uhdanmark


Hvornår træder loft og 225‐timers regel i kraft?

Kon­tan­thjælp­sloftet og 225‐timers reglen træder i kraft pr. 1. okt, 2016

Kilde: ugh.uhdanmark.


Loftet næsten dobbelt så hårdt som VKs fattigdomsydelser

Regerin­gens nye kon­tan­thjælp­sloft (inkl. 225‐timersreglen og inte­gra­tionsy­delse) er langt hårdere end det gam­le. Det vil sende knap 12.000 per­son­er under fat­tig­doms­grænsen. Det er næsten dobbelt så mange som VK‐regeringens fat­tig­dom­sy­delser
gjorde fat­tige i 00’erne.”

ALT-TEXT

Effekter


Beskæftigelseseffekten anslås til 650 fuldtidsstillinger, omregnet.

Beskæftigelsesef­fek­ten” her, er i virke­lighe­den det samme som “øget arbe­jd­sud­bud”

Neer­gaard for­ven­ter at tusind­vis vil kunne tage få timers arbe­jde. Det er uklart om sådant arbe­jde find­es.


Statens besparelse: 530 mio. om året

Iflg. bereg­ninger fra Beskæftigelsesmin­is­teri­et, vil kh‐loftet og 225‐regel, efter få års ind­kørsel, ind­bringe bespar­elser på 530 mio. om året.

Kh-loftets konsekvenser for statsbudgettet
Kri­tisk vinkel:
Det forekom­mer usandsyn­ligt at min­is­teriernes reg­nemod­eller medreg­n­er sociale omkost­ninger.

Stemt for, stemt imod, undlod
Ved­taget 17 marts ’16:
 • for: 51_(DF, V, LA, KF)_
 • imod: 49 (S, EL, ALT, RV, SF)
 • blank 0

Loftet og 225‐reglen


Hvordan virker loftet

Loftet er et sam­let loft over hvor meget man kan mod­tage i sam­lede ydelser. Der skæres ikke i selve kon­tan­thjælpen, men i andre ydelser som angivet neden­for.

Ydelser der under­lægges loftet:
 • Uddan­nelse­shjælp
 • Kon­tan­thjælp
 • Inte­gra­tionsy­delse
Ydelser der skæres i, hvis loftet over­skrides:
 • Aktivitet­stil­læg
 • Barsel­stil­læg
 • Almin­delig boligstøtte (det mange kalder boligsikring)
 • §34 hjælp til høje boligudgifter

Kilde: ugh.uhdanmark.


Hvor meget bliver der skåret med?

Der bliv­er ikke skåret med noget fast beløb. Der lægges en max. beløb­s­grænse, på det sam­lede antal ydelser. Der er forskel­lige loft­stør­relser, alt efter ydelses­mod­tagerens hus­stand­stype.


Hvor stor er forskellen ml. kontanthjælp og lavtlønsarbejde?

Beskæftigelsesmin­is­teri­et har lavet føl­gende over­sigt over kon­tan­thjælp­sloftes kon­sekvenser for det disponible beløb,

Disponible beløb før og efter loft sammenlignet med lavtløn
Disponible beløb, før og efter kon­tan­thjælp­sloft, sam­men­lignet med lavtløn.

Her er samme ske­ma, til­fø­jet bereg­ninger af forskelle før/efter loft.

Disponible beløb før og efter loft sammenlignet med lavtløn incl. forskelle
Disponible beløb, før og efter kon­tan­thjælp­sloft, sam­men­lignet med lavtløn, incl. forskelle.

Kilde: Beskæftigelsesmin­is­teri­et og egne bereg­ninger.

Arbe­jder­bevægelsens Erhvervs­råd har reg­net videre på de tal, og nået frem til føl­gende resul­tater for to forskel­lige fam­i­li­etyper:

Bemærk: Kon­tan­thjælpsmod­tagerens lavere boligstøtte, er en kon­sekvens af kh‐loftet

Sammenligning af indkomst efter skat-lavtlønnet og kontanthjælpsmodtager m. 3 børn
Sam­men­lign­ing af ind­komst efter skat‐lavtlønnet og kon­tan­thjælpsmod­tager m. 3 børn
Sammenligning af indkomst efter skat-lavtlønnet og kontanthjælpsmodtager m. 3 børn
Sam­men­lign­ing af ind­komst efter skat‐lavtlønnet og kon­tan­thjælpsmod­tager 4 børn på 1, 5, 10 og 14 år

Hvordan virker 225‐reglen?

Hvis en ydelses­mod­tager ikke har sam­men­lagt 225‐timers ustøt­tet lønar­be­jde, inden for de 12 sid­ste kalen­der­måned­er, trækkes ved­k­om­mende i kon­tan­thjælp. Der kan dis­penseres for r
eglen, hvis ydelses­mod­tageren vur­deres for syg til ordinært arbe­jde.

Så meget trækkes, tom­melfin­ger­regel:
 • Under 30: 500,-
 • Over 30: 1.000,-
Vigtig und­tagelse:

Gifte par, der begge er under 225‐timers reglen, mis­ter hele den ene støtte, hvis blot en af parterne falder for reglen.

Kilde: ugh.uhdanmark.


Oversigt over kontanthjælpsloftet og 225‐timers reglen

En lille hjælp til alle, der gerne vil forstå, hvor­dan Kon­tan­thjælp­sloftet og 225‐timers reglen ram­mer, og hvad de nye regler inde­bær­er. Doku­mentet er udar­be­jdet af en Facebook‐bruger der ønsker at være anonym, men det er omhyggeligt fakta‐tjekket. […​] Alle tal er hen­tet direk­te fra det ved­tagede lov­forslag”

Kilde: ugh.uhdanmark.


Sociale konsekvenser


33.127 rammes direkte

33.127 men­nesker rammes d. 1. okt. ’16 af de nye kon­tan­thjælp­sre­gler,. Det siger det sen­este tal fra Beskæftigelsesmin­is­teri­et. Tal­let er kun en ‘foreløbig reduk­tion’.

Beskæftigelsesmin­is­teri­et har tidligere skøn­net, at cir­ka 27.800 fuldtidsper­son­er ville blive berørt af kon­tan­thjælp­sloftet i 2016.”


7 ud af 10 har børn

” Når regerin­gens kon­tan­thjælp­sloft træder i kraft til efteråret, er det især børnene, der står for skud. Knap 70 pro­cent af alle de, der berøres af loftet, er nem­lig forsørg­ere. Kun omkring en tred­jedel af de vok­sne har ikke børn.”


Næsten hver 5. ramte bor i København

De nye tal vis­er, at det især er borg­ere i Køben­havn, der står til at få reduc­eret deres ydelser. Næsten hver femte af dem, der rammes, bor i Køben­havn.”


6.000 rammes i København, 3.500 vurderes udsætningstruet

Social­for­valt­nin­gen tør ikke sætte et præ­cist tal på, hvor mange borg­ere, der reelt er tale om. Men for­valt­nin­gen skøn­ner, at 3.500 borg­ere vil få reduc­eret deres boligstøtte og/eller særlig støtte på års­ba­sis. Der­til for­ventes det, at 1.150 ugifte og 100 ægtepar får reduc­eret eller stop­pet deres ydelse på bag­grund af 225‐timers reglen. Desu­den skønnes det, at 1.200 borg­ere overgår fra kontant‐ og uddan­nelse­shjælp til den lavere inte­gra­tionsy­delse. Der kan være et over­lap mellem tal­lene, som Social­for­valt­nin­gen i første omgang ikke tog højde for.”


Kvinder


72% af de ramte er kvinder

Kun 28% er mænd.

Regerin­gens kon­tan­hjælp­sloft ram­mer flere kvin­der end mænd. 72 pro­cent af dem, der bliv­er berørt er kvin­der, mens kun 28 pro­cent er mænd.”

Det skyldes, at de enlige forsørg­ere, i langt højere grad, er kvin­der.

Beskæftigelsesmin­is­teri­et har fore­taget en såkaldt “ligestill­ingsvur­der­ing”:

_“ ‘Det vur­deres, at forslaget ikke har ligestill­ingsmæs­sige kon­sekvenser’, lyder det i vur­derin­gen. Godt nok ram­mer det flere kvin­der. Men det er for­di, der i forve­jen er en køns­forskel i forhold til enlige forsørg­ere, hvor kvin­derne udgør 80 pro­cent.

Forslaget om kon­tan­thjælp­sloftet for­ventes på den bag­grund at berøre væsentligt flere kvin­der end mænd, men dette vur­deres ikke at være en følge af de gældende regler eller forslaget’, lyder det. Samme begrun­delse gen­t­ager beskæftigelsesmin­is­ter Jørn Neer­gaard Larsen i et svar til Leif Lahn Jense“_

_“Professor og ligestill­ingsekspert Anette Bor­chorst ved Aal­borg Uni­ver­sitet vur­der­er også, at min­is­teri­ets kon­klu­sion er skudt ved siden af:

 • Man kon­klud­er­er, at for­di der i forve­jen er en køns­forskel, så er der ikke noget ligestill­ing­sprob­lem. Det giv­er ingen mening. Det er en helt tom køns­main­stream­ing, der er fore­taget. I ligestill­ingsloven står der, at man skal fremme ligestill­ing, siger Anette Bor­chorst, som vur­der­er, at lov­forslaget øger enlige mødres risiko for fattigdom.“_

Enlige forsørgere


16.200 enlige forsørgere rammes

” Omkring 30.000 kon­tan­thjælpsmod­tagere står til at ramme loftet. I alt er 21.000 af dem enlige, hvo­raf 16.200 af de enlige har et eller flere børn. Det vis­er tal­lene fra AE.”

Ifølge tal­lene fra AE er 11.200 af de enlige forsørg­ere danskere, mens 5000 er ind­van­drere eller efterkom­mere.”


Enlige med flere end 2 børn mister 50.000 om året

Kon­tan­thjælp­sloftet vil ramme de enlige forsørg­ere hårdt. Enlige med mere end 2 børn og en høj husle­je vil miste op imod 50.000 kr. eller mere om året – alt afhængigt af antallet af børn og stør­relsen på boligudgifterne.”


Enlige forsørgere rammes hårde end samlevende.

_“For eksem­pel vil en mor, der bor alene med sine to børn, have 2900 kro­ner min­dre til rådighed hver måned med det nye kon­tan­thjælp­sloft.

Et ægtepar eller sam­levende par med to børn vil til sam­men­lign­ing have 1200 kro­ner min­dre til rådighed om måneden.“_


Børn


34.500 ude‐ og hjemmeboende børn rammes

Fak­tisk ram­mer kon­tan­thjælp­sloftet, som regerin­gen, Dan­sk Folkepar­ti, Lib­er­al Alliance og De Kon­ser­v­a­tive har indgået aftale om, 34.500 ude‐ og hjem­me­boende børn under 18 år.”


16.400 flere fattige, 11.000 er børn

Sam­let vil det nye kon­tan­thjælp­sloft betyde, at 16.400 per­son­er vil komme under fat­tig­doms­grænsen og komme i grup­pen af étårs‐fattige. Her­af er de knap 11.00 børn, mens de resterende 5.500 er vok­sne.”

Anvendt fat­tig­doms­grænse

AE bruger en 1‐års udgave af den afskaffede fat­tig­doms­grænse, der ellers krævede en sam­men­hæn­gende peri­ode på 3 år, før man kunne defineres som fat­tig. Begge grænser er stram­mere end f.eks. OECDs eller EUs, iflg. hvilke der ville være fler­fold så mange fat­tige i DK.

 • Ind­kom­sten er halvde­len af medi­anind­kom­sten opgjort ved hus­stand­sæk­vi­valeret disponi­bel ind­komst.
 • Ingen forsørg­er i hus­standen er stud­erende,
 • Opspar­ing ikke over 100.000,
 • I 1 år

7.000 flere fattige børn; næsten en fordobling

Der er i dag 8.000 økonomisk fat­tige børn i Dan­mark. Beskæftigelsesmin­is­teri­et vur­der­er, at de nye fat­tig­dom­sy­delser (kon­tan­thjælp­sloft, 225‐timersreglen og inte­gra­tionsy­delsen) vil sende yderligere 7.000 børn under fat­tig­doms­grænsen. Dermed vil regerin­gen næsten for­doble antallet af fat­tige børn i Dan­mark.”

Anvendt fat­tig­doms­grænse

Beskæftigelsesmin­is­teri­et bruger for­mentlig den, ellers afskaffede, danske def­i­n­i­tion af fat­tig­doms­grænsen:

 • Ind­kom­sten er halvde­len af medi­anind­kom­sten opgjort ved hus­stand­sæk­vi­valeret disponi­bel ind­komst.
 • Ingen forsørg­er i hus­standen er stud­erende,
 • Opspar­ing ikke over 100.000,
 • I 3 år i træk

Atter stigning i børnefattigdom

Ser man på antallet af fat­tige børn, har der de sen­este år været et fald. Siden 2011 er antallet af økonomisk fat­tige børn faldet med 1.400, og antallet af étårs‐fattige børn er faldet med over 8.000. Den pos­i­tive his­to­rie om, at børne­fat­tig­dom­men falder, slut­ter desværre når regerin­gens nye fat­tig­dom­sy­delser træder i kraft.”


Integration


Ikke‐vestlige indvandrere er overrepræsenterede
 • 7% af den 16–64-årige befolkn­ing i Dan­mark, er ikke‐vestlige ind­van­drere
 • 22% af alle 16–64-årige kon­tan­thjælpsmod­tagere er ikke‐vestlige ind­van­drere

Fald i andelen af ikke‐vestlige modtagere af kh

Antallet af per­son­er, der mod­tager kon­tan­thjælp i løbet af året, er generelt faldet. I løbet af 1994 mod­tog otte pro­cent af de 18–64-årige kon­tan­thjælp, mens samme tal i 2012 var på seks pro­cent. 39 pro­cent af de ikke‐vestlige ind­van­drere var på kon­tan­thjælp i 1994, mens det blot var 17 pro­cent i 2012. Samme bevægelse, men knap så markant er der for efterkom­mere af ikke‐vestlige ind­van­drere, hvor ande­len faldt fra 27 til 16 pro­cent. ”

Andel på kh   1994  2012  Fald i %
 ----------------------------------------
 af:
 Befolkningen   8%   6%   25%
 Ej vestl. indv. 39%   17%   56%
 Efterkommere  27%   16%   40%

32% af de ramte er ikke‐vestlige indvandrere eller efterkommere

32 pro­cent af dem, der bliv­er ramt af kon­tan­thjælp­sloftet, er ind­van­drere eller efterkom­mere af ind­van­drere. Ser man på de børne­fam­i­li­er, der bliv­er ramt af loftet, har knap 40 pro­cent af dem anden etnisk bag­grund end dan­sk.”

Grafikken viser den procentvise fordeling af personer med dansk og anden etnisk baggrund blandt henholdsvis ramte af kontanthjælpsloftet

40% af de ramte børnefamilier er indvandrere eller efterkommere

32 pro­cent af dem, der bliv­er ramt af kon­tan­thjælp­sloftet, er ind­van­drere eller efterkom­mere af ind­van­drere. Ser man på de børne­fam­i­li­er, der bliv­er ramt af loftet, har knap 40 pro­cent af dem anden etnisk bag­grund end dan­sk.”


En tredjedel vil miste over 2.000,- om måneden

Det er ret høje tal. Fak­tisk vil en tred­jedel miste over 2.000 kro­ner om måne­den. Og det er enlige med børn, der rammes hårdest. Loftet ram­mer også hårdere end det gam­le kon­tan­thjælp­sloft, siger [analy­sechef hos AE] Jonas Schytz Juul.”


Ægtepar der rammes af 225 mister 50%

225‐timersreglen kræver nem­lig, at begge ægte­fæller skal opfyldet kravet om 225 timers arbe­jde. Hvis ikke begge ægte­fæller opfylder kravet, så bort­falder den enes kon­tan­thjælp helt. Ægtepar, der rammes af timere­glen, får reduc­eret rådigheds­belø­bet med 5–8.000 kr. om måne­den næsten uafhængigt af antallet af børn og boligudgifter. Det svar­er til op imod 40–50 pct. af rådigheds­belø­bet.”


Om kontanthjælpsmodtagere


Hvor mange er på kontanthjælp?

Per­son­er på kon­tan­thjælp, juni 2016:
 • I alt: 175.487
 • Mænd: 89.934
 • Kvin­der: 85.553
Kontanthjælpsmodtagere - efter køn og i alt.
Kon­tan­thjælpsmod­tagere, efter køn og i alt.

Kilde: Dan­marks Sta­tis­tik, Tabel KY01: Kon­tan­thjælpsmod­tagere efter vis­i­ta­tion, alder og køn


Hvor mange er job‐ eller aktivitetsparate?

Tal fra maj, 2016:
Status            Antal    Andel -----------------------------------------------
 Aktivitetsparat       105.230    60%
 Jobparate          34.639    20%
 Uddannelsesparat       18.233    10%
 Uoplyst           13.494     8%
 Åbenlyst Uddannelsesparat   3.891     2%
 -----------------------------------------------
 I alt:           175.487    100%
Udvikling:
Kontanthjælpsmodtagere - efter visitation og tid.
Kon­tan­thjælpsmod­tagere, efter vis­i­ta­tion og tid.

Kilde: Dan­marks Sta­tis­tik, Tabel KY01: Kon­tan­thjælpsmod­tagere efter vis­i­ta­tion, alder og køn


11 kh‐modtagere pr. ledig stilling

Der er langt flere kon­tan­thjælpsmod­tagere, end der er ledi­ge still­inger. For hver ledi­ge still­ing i Job­net, som er de arbe­jd­sløs­es job­por­tal, er der omkring 11 kon­tan­thjælpsmod­tagere. Nogle sted­er står det værre til. På Vest‐ og Syd­sjæl­land er der mere end 24 kon­tan­thjælpsmod­tagere pr. ledig still­ing.”

Generelt er der flest kon­tan­thjælpsmod­tagere pr. ledig still­ing i Vest‐og syd­sjæl­land og på Fyn, hvor der er omkring 24 og 16 kon­tan­thjælpsmod­tagere pr. ledig still­ing i Job­net.”


Hvor længe er man gennemsnitligt på kontanthjælp?

Det er svært at svare på, eller i hvert fald svært at finde svar på. Det bed­ste jeg har indtil videre er SFI 2006, der skriv­er:

Kon­tan­thjælpen er tænkt som en midler­tidig ydelse. For en del mod­tagere er tiden med kon­tan­thjælp imi­dler­tid lang. I 2000–2005 mod­tog lidt flere end 400.000 per­son­er kon­tan­thjælp i kor­tere eller læn­gere tid. Lidt flere end 10 pct. (mere end 40.000 per­son­er) mod­tog kon­tan­thjælp i mindst 5 år i nævnte 6‐års peri­ode, og 24 pct. (næsten 100.000 per­son­er) mod­tog kon­tan­thjælp i mindst 3 år i peri­o­den, dvs. i mindst halvde­len af den 6‐årige peri­ode. ”


Tre ud af fire kontanthjælpsmodtagere kan ikke tage et arbejde

Men ifølge tal fra Beskæftigelsesmin­is­teri­et er 72 pro­cent af kon­tan­thjælp­mod­tagerne slet ikke parate til at tage et arbe­jde – de har nem­lig andre prob­le­mer end det fak­tum, at de er arbe­jd­sløse.”


Tre ud af fire på kontanthjælp er forgældede

I gen­nem­snit har den vok­sne befolkn­ing i Dan­mark en net­to­for­mue på 365.000 kr., når bolig­for­muen medreg­nes. Ser man kun på kon­tan­thjælpsmod­tagere, så har de i gen­nem­snit en net­togæld på 117.000 kr.”Befolkningens opfattelse


Et lille flertal imod loftet

 • 47% af borg­erne ser neg­a­tivt, eller overve­jende neg­a­tivt, på loftet
 • 42% af borg­erne ser pos­i­tivt, eller overve­jende pos­i­tivt, på loftet

Stort befolkningsflertal: Det skal kunne betale sig at arbejde

69% af borg­erne, er enige, eller overve­jende enige, med regerin­gen i, at ydelserne skal være lavere end lavtløn­sjob, så det kan betale sig at arbe­jde

Kri­tisk vinkel:
 • Ydelserne er allerede lavere end min­i­mum­sløn­nen.
 • Stør­relsen på min­i­mum­sløn­nen føl­ger stør­relsen på arbe­jd­sløshedsover­førslerne. Hvis disse sættes ned, falder lavtløn­sniveauet, omvendt hvis de sættes op, så stiger lavtløn­sniveauet.
 • Det er et fåtal der kan påstås ikke at få økonomisk gevinst v. skift fra kon­tan­thjælp til lavtløn­sjob. Typisk stiger den disponible ind­komst med mellem 2–3.000,-. Før kh‐loftet var der iflg. Beskæftigelsesmin­is­teri­et 14.000, der ikke ville opnå mere end 1.000 kr. ved at skifte til job, efter loftet vil der stadig være 14.000, der ikke opnår mere end 1.000 ved skifte til job

Over halvdelen af befolkningen: Kh‐modtagere kan generelt godt arbejde

56% af borg­erne er enige, eller overve­jende enige, i at kon­tan­thjælpsmod­tagere generelt er i stand til at arbe­jde.

Kun 25% af kh‐modtagerne er i stand til at tage et arbe­jde.


EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.