Denne artikel præsen­terer et over­blik over den mest vigtige viden, og har ikke alle detaljer med. En helt udførlig gennem­gang af de nye regler kan findes her: Social Jura: Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv soci­al­po­litik § 11

Hvem rammes af de ny regler?

Hvis man modtager uddan­nel­ses­hjælp, kontant­hjælp eller inte­gra­tionsy­delse er der risiko for at blive ramt af de nye regler. Modtager du en anden offentlig ydelse end de nævnte tre, bliver du ikke ramt af de nye regler. Det kunne være ydelser som dagpenge, syge­dag­penge, SU, arbejds­mar­ked­sy­delse, ressour­ce­for­løb­sy­delse, pension, førtids­pen­sion, reva­li­de­ring, efterløn osv. der ikke rammes af loftet.

Kontanthjælpsloftet

Hvilke ydelser indgår i loftet?

Ydelser der rammes af loftet:
 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Integrationsydelse
Ydelser der skæres i, hvis man rammes af loftet:
 • Aktivitetstillæg
 • Barselstillæg
 • Almindelig bolig­støtte (det mange kalder boligsikring)
 • §34 hjælp til høje boligudgifter

Flere voksne i husstanden?

Når loftet regnes ud, tager du jeres bolig­støtte, og divi­derer med antallet af voksne i husstanden. Det tal du kommer frem til, er DIN bolig­støtte, og det er den der indgår i dit loft. Så hvis i er 2 voksne, og den samlede bolig­støtte er 500 kr, er din bolig­støtte 250 kr. Og det er de 250 kr du så skal regne med, når du ser på hvordan loftet rammer dig.

Hvis den anden voksne i husstanden også er på kontant­hjælp, skal vedkom­mende gøre det samme.

Da §34 gives til den enkelte person, er det det §34 du får, der indgår i dit loft.

Kan man blive fritaget fra loftet?

Som udgangs­punkt nej.

Der er dog undta­gelser. Hvis du bor i en handi­cap­bolig, der er anvist af kommunen, er du fritaget. Det gælder også hvis det ikke er dig selv der er anvist boligen, men f.eks. din partner.

Loftet gælder også selvom du er på barsel

Kan jeg få §34?

Hvis du alle­rede vil miste bolig­støtte pga loftet, så nej. Både §34 og alm bolig­støtte indgår nemlig i loftet. Hvis du ikke rammer loftet, kommer det an på en del andre ting. (uddyber jeg ikke her, da det er en længere forkla­ring) §34 bliver ikke afskaffet helt, men mange vil ikke være beret­tiget til den, pga loftet.

Hvis du får 10.968 kr før skat som ikke-forsørger, eller 14.575 kr før skat som forsørger, skal du kigge i Tabel 1 herunder. Det er uanset om du får den sats fordi du er fyldt 30 år, fordi du får aktivitetstillæg/barselstillæg eller fordi du pga en bestemt psykisk diag­nose får den sats. joie

Table 1. Modtagere af ydelser svarende til fuld kh-sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

10.968

13.265

2.297

Enlige forsør­gere med 1 barn

14.575

15.196

621

Enlige forsør­gere med mere end 1 barn

14.575

15.554

979

Samlevende og gifte uden børn

10.968

10.968

0

Samlevende og gifte med 1 barn

14.575

14.575

0

Samlevende og gifte med mere end 1 barn

14.575

14.575

0

Hvis du er under 30 år, får kontant­hjælp, men ikke får en af de høje satser, skal du kigge i Tabel 2

Table 2. Under 30, lav sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

7.069

10.154

3.085

Enlige forsør­gere med 1 barn

13.931

14.896

965

Enlige forsør­gere med mere end 1 barn

13.931

15.254

1.323

Samlevende og gifte uden børn

7.069

9.452

2.383

Samlevende og gifte med 1 barn

9.746

12.444

2.698

Samlevende og gifte med mere end 1 barn

9.746

12.321

2.575

Hvis du er under 30 år, får uddan­nel­ses­hjælp, og ikke hører til i Tabel 1, skal du kigge i Tabel 3.

Table 3. Under 30, uddan­nel­ses­hjælp, ej ydelse svarende til fuld kh-sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

6.010

9.754

3.744

Enlige forsør­gere med 1 barn

12.019

14.172

2.153

Enlige forsør­gere med mere end 1 barn

12.019

14.530

2.511

Samlevende og gifte uden børn

6.010

9.057

3.047

Samlevende og gifte med 1 barn

8.411

11.867

3.456

Samlevende og gifte med mere end 1 barn

8.411

11.707

3.296

 • Hvis du ikke kan finde din sats i den tabel du kigger i, er der stor chance for, at du kigger i den forkerte tabel.
 • Satserne for hjem­me­bo­ende står ikke på. 
  • Hvis du som hjem­me­bo­ende får uddan­nel­ses­hjælp, er det Tabel 3.
  • Får du som hjem­me­bo­ende kontant­hjælp, og er under 30 år, er det Tabel 2.
 • Hvis du får uddan­nel­ses­hjælp, men får 7069 kr før skat pga akti­vi­tet­stillæg, hører du stadigvæk til boks 3.
 • Når det kommer til loftet, tæller alle dine børn under 18 år med, også selvom de ikke har adresse hos dig.

I kolonnen “sats før skat”, står din sats, dvs kontanthjælp/uddannelseshjælp+aktivitetstillæg/barselstillæg, I kolonnen “loft”, står det dit loft er på I kolonnen “Tilbage til §34 og bolig­støtte” har jeg trukket din sats fra loftet. Så det er det beløb du maks kan få i alt i §34 og boligstøtte.

Hvornår træder loftet i kraft?

Loftet træder i kraft 1. oktober. Dvs fra den dato får man mindre i bolig­støtte, hvis man rammes af loftet.

225-timers reglen

Jeg forklarer mest over­ordnet om denne regel, da det er svært at komme ind på alle de speci­fikke detaljer for denne.

Reglen går over­ordnet ud på, at man inden for 12 mdr, skal havde arbejdet 225 timers ordi­nært og ustøttet arbejde. Det kan f.eks. være som deltids­ar­bejde, alm arbejde eller vikar­timer. Det skal være lønnede timer. Så praktik/nyttejob tæller ikke med.

Modregnes indtægt ikke i min kontanthjælp?

Jo. Indtægter modregnes i din kontant­hjælp. De skal dog se bort fra 25,74 kr pr time du arbejder. Så arbejder du 1 time, hvor du får 150 kr før skat, modregner de 124,6 kr i din kontanthjælp.

Hvad så med loftet når jeg modregnes grundet indtægt?

Når man modregnes i sin kontant­hjælp pga indtægt, bliver der højere til loftet. Men her ser de ikke bort fra de 25,74 kr pr time. Så hvis du tjener de 150 kr som i det andet eksempel, er der 150 kr højere til loftet. Så hvis du har mistet 2000 kr i bolig­støtte, og en måned tjener 150 kr, så kan du den måned, få de 150 kr ekstra i bolig­støtte. Hvis du ikke har mistet noget i bolig­støtte, kan du selv­føl­gelig ikke få ekstra bolig­støtte pga arbejdsindtægt.

Kan jeg fritages fra 225-timers reglen?

Ja. Hvis kommunen vurderer at du ikke vil kunne arbejde de 225 timer, pga f.eks. sygdom Man er også fritaget under barsel. Om du er fritaget, vil kommunen oplyse dig om, når de skal infor­mere om de ændringer disse regler medfører for dig.

Hvad sker der for ugifte der ikke har arbejdet de 225-timer?
 • Hvis du er ugift, og får 10.968 kr før skat som ikke-forsørger, eller 14575 kr før skat som forsørger, mister du 1000 kr før skat.
 • Hvis du er ugift, under 30 år, får kontant­hjælp, men ikke får en af de høje satser, eller hvis du er ikke-forsørger 18-24 år og får akti­vi­tet­stillæg, mister du 500 kr før skat
 • Hvis du er ugift, kun får uddan­nel­ses­hjælp, og ikke får de 10.968 kr før skat som ikke-forsørger, eller 14575 kr før skat som forsørger, mister du ikke noget pga 225-timers reglen.
Hvad sker der for gifte der ikke har arbejdet de 225-timer?

Hvis din ægte­fælle er på en anden offentlig ydelse, som ikke er kontant­hjælp, uddan­nel­ses­hjælp eller inte­gra­tionsy­delse, skal du kigge på reglerne for ugifte.

Hvis du, din ægte­fælle eller i begge, ikke opfylder 225-timers reglen, mister i som udgangs­punkt den ene ydelse. Man har dog mindst tilsammen 14.575 kr før skat som forsørger, og 10.968 kr før skat som ikke-forsørger. Så hvis ens satser er mindre, modregnes der kun, indtil man tilsammen har 14.575 kr før skat eller 10.968 kr før skat.

Hvornår træder 225-timers reglen i kraft?

Dem der ikke er fritaget fra loftet, skal fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, have arbejdet 113 timer, indenfor de sidste 6 mdr. Så fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017, ser de 6 mdr tilbage, og i de 6 mdr, skal man have arbejdet 113 timer.

Fra 1. april 2017, skal man have arbejdet 225 timer indenfor de sidste 12 mdr. Så fra 1. april 2017, begynder de at se 12 mdr tilbage, og i de 12 mdr, skal man have arbejdet 225 timer.

Ordforklaring:

Uddannelseshjælp: Kontanthjælp for dem under 30 år, uden uddannelse
Uddannelsesparat: Under 30 år, uden uddan­nelse. Klar til at komme i uddan­nelse inden for 1 år
Jobparat: Under 30 år, med uddan­nelse, eller over 30 år. Klar til at komme i alm arbejde inden for 3 mdr
Aktivitetsparat: Dem der ikke er jobpa­rate eller uddannelsesparate
Aktivitetstillæg: Tillæg til akti­vi­tetspa­rate. Sats+tillæg kan maks give i alt 10.968 kr før skat til ikke-forsørgere, og 14575 kr før skat til forsørgere.
Barselstillæg: Tillæg man får under barsel. Tillæg+sats kan dog ikke over­stige 14.575 kr før skat

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here