Denne artikel præsen­ter­er et overb­lik over den mest vigtige viden, og har ikke alle detal­jer med. En helt udførlig gen­nem­gang af de nye regler kan find­es her: Social Jura: Vejled­ning om 225‐timersreglen for ægtepar og ugifte der mod­tager hjælp efter lov om aktiv socialpoli­tik § 11

Hvem rammes af de ny regler?

Hvis man mod­tager uddan­nelse­shjælp, kon­tan­thjælp eller inte­gra­tionsy­delse er der risiko for at blive ramt af de nye regler. Mod­tager du en anden offentlig ydelse end de nævnte tre, bliv­er du ikke ramt af de nye regler. Det kunne være ydelser som dag­penge, sygedag­penge, SU, arbe­jds­markedsy­delse, ressource­for­løb­sy­delse, pen­sion, før­tid­spen­sion, revalid­er­ing, efter­løn osv. der ikke rammes af loftet.

Kontanthjælpsloftet

Hvilke ydelser indgår i loftet?

Ydelser der rammes af loftet:
 • Uddan­nelse­shjælp
 • Kon­tan­thjælp
 • Inte­gra­tionsy­delse
Ydelser der skæres i, hvis man rammes af loftet:
 • Aktivitet­stil­læg
 • Barsel­stil­læg
 • Almin­delig boligstøtte (det mange kalder boligsikring)
 • §34 hjælp til høje boligudgifter

Flere voksne i husstanden?

Når loftet reg­nes ud, tager du jeres boligstøtte, og divider­er med antallet af vok­sne i hus­standen. Det tal du kom­mer frem til, er DIN boligstøtte, og det er den der indgår i dit loft. Så hvis i er 2 vok­sne, og den sam­lede boligstøtte er 500 kr, er din boligstøtte 250 kr. Og det er de 250 kr du så skal reg­ne med, når du ser på hvor­dan loftet ram­mer dig.

Hvis den anden vok­sne i hus­standen også er på kon­tan­thjælp, skal ved­k­om­mende gøre det samme.

Da §34 gives til den enkelte per­son, er det det §34 du får, der indgår i dit loft.

Kan man blive fritaget fra loftet?

Som udgangspunkt nej.

Der er dog und­tagelser. Hvis du bor i en hand­i­cap­bolig, der er anvist af kom­munen, er du fritaget. Det gælder også hvis det ikke er dig selv der er anvist boli­gen, men f.eks. din part­ner.

Loftet gælder også selvom du er på barsel

Kan jeg få §34?

Hvis du allerede vil miste boligstøtte pga loftet, så nej. Både §34 og alm boligstøtte indgår nem­lig i loftet. Hvis du ikke ram­mer loftet, kom­mer det an på en del andre ting. (uddy­ber jeg ikke her, da det er en læn­gere fork­lar­ing) §34 bliv­er ikke afskaf­fet helt, men mange vil ikke være berettiget til den, pga loftet.

Hvis du får 10.968 kr før skat som ikke‐forsørger, eller 14.575 kr før skat som forsørg­er, skal du kigge i Tabel 1 herun­der. Det er uanset om du får den sats for­di du er fyldt 30 år, for­di du får aktivitetstillæg/barselstillæg eller for­di du pga en bestemt psykisk diag­nose får den sats. joie

Table 1. Mod­tagere af ydelser svarende til fuld kh‐sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

10.968

13.265

2.297

Enlige forsørg­ere med 1 barn

14.575

15.196

621

Enlige forsørg­ere med mere end 1 barn

14.575

15.554

979

Sam­levende og gifte uden børn

10.968

10.968

0

Sam­levende og gifte med 1 barn

14.575

14.575

0

Sam­levende og gifte med mere end 1 barn

14.575

14.575

0

Hvis du er under 30 år, får kon­tan­thjælp, men ikke får en af de høje satser, skal du kigge i Tabel 2

Table 2. Under 30, lav sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

7.069

10.154

3.085

Enlige forsørg­ere med 1 barn

13.931

14.896

965

Enlige forsørg­ere med mere end 1 barn

13.931

15.254

1.323

Sam­levende og gifte uden børn

7.069

9.452

2.383

Sam­levende og gifte med 1 barn

9.746

12.444

2.698

Sam­levende og gifte med mere end 1 barn

9.746

12.321

2.575

Hvis du er under 30 år, får uddan­nelse­shjælp, og ikke hør­er til i Tabel 1, skal du kigge i Tabel 3.

Table 3. Under 30, uddan­nelse­shjælp, ej ydelse svarende til fuld kh‐sats

Sats før skat

Loft

Tilbage til §34 og boligstøtte

Enlige uden børn

6.010

9.754

3.744

Enlige forsørg­ere med 1 barn

12.019

14.172

2.153

Enlige forsørg­ere med mere end 1 barn

12.019

14.530

2.511

Sam­levende og gifte uden børn

6.010

9.057

3.047

Sam­levende og gifte med 1 barn

8.411

11.867

3.456

Sam­levende og gifte med mere end 1 barn

8.411

11.707

3.296

 • Hvis du ikke kan finde din sats i den tabel du kig­ger i, er der stor chance for, at du kig­ger i den fork­erte tabel.
 • Sat­serne for hjem­me­boende står ikke på.
  • Hvis du som hjem­me­boende får uddan­nelse­shjælp, er det Tabel 3.
  • Får du som hjem­me­boende kon­tan­thjælp, og er under 30 år, er det Tabel 2.
 • Hvis du får uddan­nelse­shjælp, men får 7069 kr før skat pga aktivitet­stil­læg, hør­er du stadigvæk til boks 3.
 • Når det kom­mer til loftet, tæller alle dine børn under 18 år med, også selvom de ikke har adresse hos dig.

I kolon­nen “sats før skat”, står din sats, dvs kontanthjælp/uddannelseshjælp+aktivitetstillæg/barselstillæg, I kolon­nen “loft”, står det dit loft er på I kolon­nen “Tilbage til §34 og boligstøtte” har jeg trukket din sats fra loftet. Så det er det beløb du maks kan få i alt i §34 og boligstøtte.

Hvornår træder loftet i kraft?

Loftet træder i kraft 1. okto­ber. Dvs fra den dato får man min­dre i boligstøtte, hvis man rammes af loftet.

225‐timers reglen

Jeg fork­lar­er mest overord­net om denne regel, da det er svært at komme ind på alle de speci­fikke detal­jer for denne.

Reglen går overord­net ud på, at man inden for 12 mdr, skal havde arbe­jdet 225 timers ordinært og ustøt­tet arbe­jde. Det kan f.eks. være som deltid­sar­be­jde, alm arbe­jde eller vikar­timer. Det skal være lønnede timer. Så praktik/nyttejob tæller ikke med.

Mod­reg­nes indtægt ikke i min kon­tan­thjælp?

Jo. Indtægter mod­reg­nes i din kon­tan­thjælp. De skal dog se bort fra 25,74 kr pr time du arbe­jder. Så arbe­jder du 1 time, hvor du får 150 kr før skat, mod­reg­n­er de 124,6 kr i din kon­tan­thjælp.

Hvad så med loftet når jeg mod­reg­nes grun­det indtægt?

Når man mod­reg­nes i sin kon­tan­thjælp pga indtægt, bliv­er der højere til loftet. Men her ser de ikke bort fra de 25,74 kr pr time. Så hvis du tjen­er de 150 kr som i det andet eksem­pel, er der 150 kr højere til loftet. Så hvis du har mis­tet 2000 kr i boligstøtte, og en måned tjen­er 150 kr, så kan du den måned, få de 150 kr ekstra i boligstøtte. Hvis du ikke har mis­tet noget i boligstøtte, kan du selvføl­gelig ikke få ekstra boligstøtte pga arbe­jdsindtægt.

Kan jeg fritages fra 225‐timers reglen?

Ja. Hvis kom­munen vur­der­er at du ikke vil kunne arbe­jde de 225 timer, pga f.eks. syg­dom Man er også fritaget under barsel. Om du er fritaget, vil kom­munen opl­yse dig om, når de skal informere om de ændringer disse regler med­før­er for dig.

Hvad sker der for ugifte der ikke har arbe­jdet de 225‐timer?
 • Hvis du er ugift, og får 10.968 kr før skat som ikke‐forsørger, eller 14575 kr før skat som forsørg­er, mis­ter du 1000 kr før skat.
 • Hvis du er ugift, under 30 år, får kon­tan­thjælp, men ikke får en af de høje satser, eller hvis du er ikke‐forsørger 18–24 år og får aktivitet­stil­læg, mis­ter du 500 kr før skat
 • Hvis du er ugift, kun får uddan­nelse­shjælp, og ikke får de 10.968 kr før skat som ikke‐forsørger, eller 14575 kr før skat som forsørg­er, mis­ter du ikke noget pga 225‐timers reglen.
Hvad sker der for gifte der ikke har arbe­jdet de 225‐timer?

Hvis din ægte­fælle er på en anden offentlig ydelse, som ikke er kon­tan­thjælp, uddan­nelse­shjælp eller inte­gra­tionsy­delse, skal du kigge på reglerne for ugifte.

Hvis du, din ægte­fælle eller i begge, ikke opfylder 225‐timers reglen, mis­ter i som udgangspunkt den ene ydelse. Man har dog mindst tilsam­men 14.575 kr før skat som forsørg­er, og 10.968 kr før skat som ikke‐forsørger. Så hvis ens satser er min­dre, mod­reg­nes der kun, indtil man tilsam­men har 14.575 kr før skat eller 10.968 kr før skat.

Hvornår træder 225‐timers reglen i kraft?

Dem der ikke er fritaget fra loftet, skal fra 1. okto­ber 2016 til 31. marts 2017, have arbe­jdet 113 timer, inden­for de sid­ste 6 mdr. Så fra 1. okto­ber 2016 til 31. marts 2017, ser de 6 mdr tilbage, og i de 6 mdr, skal man have arbe­jdet 113 timer.

Fra 1. april 2017, skal man have arbe­jdet 225 timer inden­for de sid­ste 12 mdr. Så fra 1. april 2017, beg­y­n­der de at se 12 mdr tilbage, og i de 12 mdr, skal man have arbe­jdet 225 timer.

Ordforklaring:

Uddan­nelse­shjælp: Kon­tan­thjælp for dem under 30 år, uden uddan­nelse
Uddan­nelses­parat: Under 30 år, uden uddan­nelse. Klar til at komme i uddan­nelse inden for 1 år
Job­parat: Under 30 år, med uddan­nelse, eller over 30 år. Klar til at komme i alm arbe­jde inden for 3 mdr
Aktivitetsparat: Dem der ikke er job­parate eller uddan­nelses­parate
Aktivitet­stil­læg: Tillæg til aktivitetsparate. Sats+tillæg kan maks give i alt 10.968 kr før skat til ikke‐forsørgere, og 14575 kr før skat til forsørg­ere.
Barsel­stil­læg: Tillæg man får under barsel. Tillæg+sats kan dog ikke over­stige 14.575 kr før skat

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.