I dag skinnede solen for 60‐årige Haci. I 13 år har han været alvorligt syg, og i 13 år har Køben­havns Kom­mune trukket hans sag i lang­drag, und­ladt at give ham tolke­bi­s­tand, og ignor­eret vigtige hel­bredspa­pir­er i hans sag. Alt det ændrede sig da han mødte den friv­il­lige part­srepræsen­tant og whistle­blow­er Bit­ten Vivi Jensen.

Haci har svære hjerteprob­le­mer, og det har han haft i mange år. Hjertet pumper ikke godt og han har udbredte forkalkninger omkring det og det fun­ger­er svagt. Han har også sukker­syge og en diskus­pro­laps giv­er smert­er i nakke og ud i armen. Den har med­ført svære foran­dringer i nakken og 2011 kon­stater­er man, at man ikke kan hjælpe ham yderligere med hans nakke‐ og ryg­prob­le­mer.

I 2012 vur­der­er egen læge Hen­rik Pals, at det er ure­al­is­tisk og hel­bredsskadeligt at arbe­jd­sprøve Haci yderligere, hvilket lægen gen­t­ager i 2013. Da Haci forsøger at klage, skriv­er ankestyrelsen: “Ankestyrelsen er opmærk­somme på lægeno­tat af 5.12.13, at du på grund af hjertesyg­dom, ryg samt dia­betes ikke kan delt­age i arbe­jd­sprøvn­ing”, men giv­er alligev­el Køben­havns Kom­mune med­hold i at Haci skal arbe­jd­sprøves yderligere.

Haci taler ikke særlig godt dan­sk, men er bange for at træde ved siden af, og find­er sig pænt i job­cen­terets påfund. I 2016 vil man sende ham i ressource­for­løb igen, trods lægead­varsler om Hacis dårlige hjerte og ryg. De er opti­malt behan­dlede og bliv­er ikke bedre. Haci kan ikke gå mere end 50–100 meter, før han skal hvile, og han får nemt åndenød og smert­er pga. hjertet.

rpt

I en af arbe­jd­sprøvningerne, skal Haci tørre bor­de af og servi­et­ter. Det kan han klare 2 timer om ugen, hvis de vel at mærke bliv­er spredt ud på to dage, men da kom­munen tilk­ender ham ressource­for­løb nr. 2, bliv­er han sat til lidt tun­gere opgaver: Han skal tømme opvaske­mask­ine. Det kan han ikke så godt, for han bliv­er svim­mel af blod­man­gel i hjer­nen når han bukker sig ned. Da kom­munen vil tilk­ende Haci et ressource­for­løb num­mer to, skriv­er Sund­hed­sko­or­di­na­toren fra Fred­eriks­berg Socialmed­i­cin­sk afdel­ing, meget over­rask­ende, at svim­mel­he­den ikke kan have noget med hjertet at gøre. Det er ellers ikke tilladt at tilk­ende et 2. ressource­for­løb, hvis der ikke har været pro­gres­sion i det første.

Hacis kon­tak­t­per­son den­gang sagde ellers “Det er den sam­lede vur­der­ing, at der ikke fore­lig­ger nogen tilpas­ningsmu­lighed­er ift. arbe­jd­sti­den, der poten­tielt vil kunne øge denne trods skånebe­hov” og skrev også “Ingen arbe­jd­sevne tilbage, magter kun at være i gang 5–10 min­ut­ter på en time med et niveau markant under nor­malen. Haci optræder særde­les ans­varligt og med sta­bilt og plig­topfly­ldeende frem­møde. Er bange for at komme i prob­le­mer, hvis han ikke over­hold­er aftaler

Hacis sprog­vanske­lighed­er bliv­er også ganske ignor­eret, således er der sjældent tolk med, når Haci skal tale med kom­munen. Der­for bliv­er det også svært for Haci at gøre ind­sigelser og han forstår ikke rigtigt, hvad kom­munens plan egentlig er. Således blev tolk und­ladt, da Hacis arbe­jd­sprøvn­ing skulle eval­ueres, og man afholdt sågar et rehabiliterings‐møde uden tolk. “Hvor­dan kan man ind­drage borg­eren i sit eget for­løb, hvis han knap forstår hvad der bliv­er sagt?” Spørg­er Bit­ten Vivi Jensen.

Dejligt vejr, og en let­tet Haci, 60 år

Til dagens reha­bili­ter­ingsmøde var der heller ikke tolk tilst­ede, men efter­som Haci havde Bit­ten og Esben med som hhv. part­srepræsen­tant og bisid­der, blev det gen­nem­ført alligev­el. Bit­ten indledte mødet med en kri­tik af kom­munens sags­be­han­dling, men det stod hur­tigt klart at rehabiliterings‐teamet allerede havde beslut­tet sig for at ind­stille Haci til før­tid­spen­sion, og der­for var mødet hur­tigt over­stået.

Men vi søger om pen­sion med tilbagevirk­ende kraft, til­standen var jo sta­tionær allerede i 2012″ siger Bit­ten. “De har i den grad sny­dt ham, bl. a. da han klager over at han tilde­les ressource­for­løb for anden gang. Han får sådan set med­hold, men alligev­el lokkes han til at delt­age, hvilket skyldes at han for det første ikke forstår hvad der foregår pga. man­glende tolkn­ing, og så at han var bange for at de ville lukke ham helt ned, hvis han ikke makkede ret. Sagen er et typisk eksem­pel på en lang forhal­ings­man­øvre, og den burde have været afs­lut­tet i 2012, da lægen kon­stater­er, at det ikke læn­gere er muligt at give bedring i hans til­stand.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.