Føl­gende fra en face­book kom­men­tar til en sta­tusup­date omhan­dlende OECDs nylige indvandrer‐rapport der siger at ind­van­dr­erne er en økonomisk net­to­gevinst:

INDVANDRINGENS OMKOSTNINGER

- Udgifterne løber løbsk og passerer nu 100 milliarder.

 • Stat­en får et katas­tro­fe­un­der­skud på over 100 mil­liarder, forhø­jer skat­ter og afgifter, skær­er i hjælp til gam­le og syge, lukker skol­er og bruger uland­shjælpen på udgifter, som skyldes ind­van­dring til Dan­mark fra for­trinsvis mus­limske lande.
  • Statens under­skud blev på 100 mia. som følge af finan­skrisen, det har intet med ind­van­dring at gøre. (kilde: Poli­tiken)
 • Allerede i 2005 erk­endte Jyllands‐Posten: “Den poli­tiske og intellek­tuelle magtelite er slup­pet af sted med i over 20 år at foranstalte en mus­lim­sk storind­van­dring, der koster det offentlige 65–75 mil­liarder kro­ner om året og truer med at tage livet af den danske enhed­skul­tur” (0…
  4.06.2005 s. 11).
  • Jeg find­er INTET belæg for denne pås­tand nogen sted­er.
 • Fra 2011‐12 er ind­van­drin­gen og udgifterne løbet helt løb­sk og passer­er 100 mil­liarder !
  • Nej, statens under­skud på 100 mia. skyldes stadigvæk finan­skrisen
 • - Vollsmose som eksem­pel på, hvad skat­tey­dernes penge bruges til : – Gratis bus og kon­cert­er til ind­van­drere 2.844.402 kr.,
  Mor­gen­vækn­ing til trætte elever 1.880.855 kr.,
  Bedre image 11.421.411 kr.,
  Markeds­føring 4.385.000 kr.,
  3 kon­sulen­ter 6.040.692 kr., herun­der ekstrem­is­ten Asma Abdol Hamid, drift 9.596.542 kr.,
  Forsøg på at hin­dre hærværk 3.821.641 kr.,
  Bob‐Bon‐Land mv. i alt 58.482.279 kr. (J.P 18.02.2012).
  • Det eneste disse tal fortæller er hvor­dan udgifterne ser ud i et speci­fikt boligom­råde. Der er ingen kilde på tal­lene, så jeg stol­er ikke for meget på dem. Hvis man kan sige at et under­skud på statens bud­gete stam­mer fra ind­van­dring midt i en finan­skrise – så har man vist at man enten ikke forstår så meget, eller også at man gerne vil lyve.
   Vollsmose er ikke bare et sted med en høj forekomst af ind­van­drere, det er sam­tidig et sted med en høj forekomst af arbe­jd­sløshed. Sociale vanske­lighed­er og arbe­jd­sløshed hør­er sam­men, uanset om man er ind­van­dr­er eller ej. .

- Alene på bolig­forbedringer blev der i ghet­to­er brugt 48 mia. fra 1993–2011 og afsat 11 mia. fra 2012 iflg. Min­is­teriernes egne tal. (Den Korte Avis 21.02.2012).

- Asyl­sager, der førte til ophold­stil­ladelse, steg allerede i årene 2000–2008 fra 35.000 til 69.277.

- Antal asyl­cen­tre steg fra 7 til 25. (DST 2011).

- “Fam­i­liesam­men­føringer stiger i 2012 med tusin­der pga. regerin­gens afskaf­felse af pointsys­temet og regerin­gens øvrige lem­pelser.” (Advokater med spe­ciale i fam­i­liesam­men­føring (Infor­ma­tion 12.01.2012).

- Udgifter for ind­van­drere på før­tid­spen­sion eksploder­er : – “Mas­siv stign­ing i antal ind­van­drere på før­tid­spen­sion. Antallet af ind­van­drere fra ikke vestlige lande, som er per­ma­nent arbe­jd­sudu­elige, er på 5 år steget med 51%, på Fyn med 68%. Kom­munerne magter ikke at få dem i arbe­jde. 3%færre danskere kom på før­tid­spen­sion.” (Berl. Tid. 01.01.2012).

- Arbe­jd­sløshe­den blandt ind­van­drere fra ikkevestlige lande eksploder­er :

Fra 2010‐11 er arbe­jd­sløshe­den blandt ikkeventlige ind­van­drere, især mus­limske, steget fra 46 til 54%. (Tekst‐TV nov. 2011).

Af arbe­jds­du­elige soma­liere var 2009 kun 38% i arbe­jde, irakere og libane­sere 41%, skønt stat­en præmierede kom­munerne med 30.000 kr. for at ansætte en ind­van­dr­er, en klar diskrim­i­na­tion af arbe­jd­sløse danskere (Sta­tis­tisk Årbog 2011)

- Krim­i­nal­litet­somkost­ninger eksploder­er :

Over 70% af ind­sat­te i ung­doms­fængsler er af anden etnisk herkomst.

Voldtægter steg i 2010 til 430, volds­for­bry­delser til 18.000 ! (DST 2010).

Mænd fra Soma­lia, Marokko og palæsti­nenserne er de mest vold­elige. De begår bl.a. volds­for­bry­delser 3–4 gange så hyp­pigt som gen­nem­snit­tet. (J.P. 07.12.2010). “Reko­rd­mange blev frem­stil­let i Køben­havns Dom­mer­vagt i 2011. Næsten 70% var af uden­land­sk herkomst” 1422 ud af 2099. (E.B. 10.02.2012, Rapp. Fra Kbh´s Poli­ti).

- Nation­al­banken advar­er (Kvar­talsover­sigt 2008) :

En stor del af ind­van­drin­gen er sket fra min­dre udviklede lande med lav erhvervs­frekvens og stort træk på de offentlige velfærdsy­delser. Det har forvær­ret de offentlige finanser.

Hvis ind­van­dring skal under­støtte finan­sierin­gen af den offentlige sek­tor, skal det ske ved superind­van­dring. Det dækker over en per­son, som efter endt uddan­nelse går direk­te på arbe­jds­markedet med en erhvervs­frekvens på 100, betaler skat som en dansker, und­lad­er at tage fam­i­lie med og for­lad­er lan­det før pen­sion­salderen”.

- PISA‐undersøgelsen påvis­er mas­siv stign­ing i antal af anal­fa­beter :

I 2010 var 14% af børnene anal­fa­beter, da de for­lod folkeskolen. Men af 2.generationsindvandrere fra ara­biske lande, er hele 64% af børnene anal­fa­beter, når de for­lad­er en dan­sk folkeskole, hvor­for de ikke kan gen­nem­føre en uddan­nelse. Antallet af gode læsere blandt disse faldt fra 7 til 6%. Ind­sat­sen bl. Ind­van­drerbørn betød, at danske børn (især de svage) blev svigtet.

Trods dette udtalte under­vis­ningsmin­is­ter Morten Østergård (DRV) jan. 2012 :

Vi kan glæde os over, at gabet mellem unge af anden etnisk bag­grund og danske er næsten udvisket”.

- Antallet af mus­limske ind­van­drere eksploder­er :

Hver ikke vestlig ind­van­dr­er, der siden 1980´erne fik ophold­stil­ladelse i Dan­mark, er nu blevet til 4, mens hver vestlig ind­van­dr­er kun er blevet til 2.

En under­søgelse fra Ishøj har påvist, at 145 tyrkiske mænd, der kom til Dan­mark i 1969–70, var blevet til 2.913 per­son­er i 2000 som følge af fam­i­liesam­men­føringer og fød­sler. (J.P. 24.06.2011).

Ind­van­drere fra vestlige lande bidrager til det danske sam­fund med net­to 34.000 kr. årligt til statskassen, mens ind­van­drere fra ikke vestlige lande årligt koster sam­fun­det 31.000 i snit. (Rockwool‐Fonden, citeret i J.P. 24.06.2011).

- Stadig flere boligom­råder bliv­er ghet­to­er :

I 2011 blev 4 nye boligom­råder udnævnt til ghet­to­er. Det skyldes bl.a., at ande­len af krim­i­nal­litets­dømte per­son­er i dem over­steg grænsen på 2,7%, svarende til 3 gange så mange krim­inelle som i Dan­mark som hel­hed. (J.P. 05.10.2011).

For at finan­siere den drama­tiske stign­ing i ind­van­dre­rudgifterne, må stat­en i 2012 låne over 100 mil­liarder, som skal tilbage­be­tales. Regerin­gen har strøget efter­løn­nen og hjælp til syge og gam­le, nedlæg­ger 300 skol­er og pålæg­ger indus­tri og fam­i­li­er afgifter og skat­ter, der ødelæg­ger konkur­ren­cen, lukker virk­somhed­er og gør lan­det fat­tigt.

Som følge af ind­van­dring af uin­te­grerbare folkegrup­per, steg arbe­jd­sløshed­sun­der­støt­telsen i 2009 til 36 mia.. kon­tan­thjælpen til 15 mia., boligstøt­ten til 12 mia., udgifterne til revalid­er­ing til 81 mia. (DST 2010) og er nu ude af kon­trol.

- Til sam­men­lign­ing :

Årlige omkost­ninger for hele det danske forsvar : 21.0 mil­liarder

Årlige udgifter Kirkem­i­nis­teri­et : 0.6 mil­liarder

Årlige udgifter Miljømin­is­teri­et : 1.9 mil­liarder

Årlige omkost­ninger kul­tur, museer, teatre, bib­liotek­er, osv. : 6.0 mil­liarder

Årlige omkost­ninger til kollek­tiv trafik : 10.5 mil­liarder

Årlige omkost­ninger til hele hos­pi­talssek­toren : 136.0 mil­liarder

Sam­lede indtægter fra dan­sk fiskeri : 2.9 mil­liarder

Indtægter fra land­brug, skovbrug og gart­neri : 64.0 mil­liarder

Indtægter fra gas, olie, salt og kalk : 46.0 mil­liarder (Sta­tis­tisk Årbog 2011)

Hvem betaler de over 100 mil­liarder for en løb­sk ind­van­dring ?

Etisk og moral­sk fal­literk­læring :

- Pen­gene tages fra de gam­le og syge :

Pen­gene hentes delvis ved at stryge hjem­me­hjælp fra gam­le og syge og skære 19 mil­liarder af pen­sion­erne.

Pen­gene tages fra de fat­tige U‐lande :

- “ De fat­tige lande skal betale for, at den nye regering vil give asy­lan­søgere lej­lighed­er og parcel­huse ved ankom­sten til lan­det.

Udfly­t­nin­gen bety­der udgifter på 400 mio. på to år.

Regerin­gen bruger alene i 2012 sam­let 975 mio. uland­skro­ner på asyl­sys­temet, penge‐ som de fat­tig­ste lande skulle have haft”. (J.P. 21.12.2011).

Pen­gene tages fra Udkants­dan­mark :

- Man bruger 2 mil­liarder kr. fra bl.a. lands­bygge­fonden, penge‐ som burde have været et løft for Udkants­dan­mark, hvor huse for­falder og skol­er lukkes.

Pen­gene tages fra børne­fam­i­lierne : – 300 skol­er lukkes, børne­haver lukkes og fordyres. (DR‐nyheder jan. 2012).

SANDHEDEN SKJULES : Tekst‐TV 04.01.2012 :

Socialmin­is­ter Karen Hækkerup og regerin­gen har afly­st den ind­van­dre­run­der­søgelse, som den tidligere regering og Dan­sk Folkepar­ti søsat­te for at bel­yse ind­van­drin­gens omkost­ninger økonomisk og kul­turelt. Hun udtaler :

Nu er den tid heldigvis for­bi”

Kilde ukendt – for­mentlig den korte avis

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.