Chefer til forsvar for deres kommune

To af de øver­ste chefer for Køben­havns beskæftigelses­for­valt­ning har meldt sig på banen i debat­ten om hvor­for pokker byens job­cen­tre er blandt de ringeste i Dan­mark. Et spørgsmål der er ved at blive et af kom­mu­nal­val­gets vigtig­ste – for byen brys­ter sig ellers af sit sociale sin­de­lag. Da jeg læste chefernes debatindlæg i Infor­ma­tion, tænk­te jeg: Bag om alle deres tal og de pæne ord, hvad er det egentlig de siger her? Hvad siger deres udmeld­ing om deres måde at bedrive ledelse på?

Kommentar: Jobcentret er bemandet med dygtige og engagerede medarbejdere | Information

Kommentar: Jobcentret er bemandet med dygtige og engagerede medarbejdere | Information

Køben­havn invester­er mas­sivt i at hjælpe og vejlede borg­ere på kan­ten af arbe­jds­markedet. Vi genk­ender ikke billedet af medar­be­jdere, der fyr­er hvide løgne af, taler dårligt dan­sk og er fagligt udygtige.
Sådan svarede topchefer i Køben­havns Kom­mune

Borgere og medarbejder oplever store problemer

Hvis alt er godt, hvor­for går det så skidt?

Borg­ere og medar­be­jdere oplever nem­lig store prob­le­mer og har hen­over som­meren lavet bal­lade nok til, at det er blevet en varm poli­tisk sag op til kom­mu­nal­val­get. Hvor­for kom­mer de to embeds­folk nu på banen i Infor­ma­tion og forsvar­er for­valt­nin­gen og dermed deres poli­tiske chef? Deres over­skrift anty­der, at de vil forsvare, at deres ansat­te er dygtige og engagerede. Det er der helt sikkert mange af job­cen­trenes medar­be­jdere, der er, men det vækker blot end­nu mere forun­dring over, hvor­for resul­tater­ne er så ringe?

Taler sig bort fra virke­lighe­den

I debatindlæggets sub­stans gen­t­ager de det samme, som deres interne rap­port siger. Eneste prob­lem embedsvær­ket selv kan se er, at sags­be­han­dlingsti­den kunne være hur­tigere og at det vil der blive taget hånd om. Der oprettes en såkaldt ‘task force’, der skal udrede det og der til­føres lidt flere penge. Det er makværkvældets behændi­ge måde, at tale sig bort fra virke­lighe­den.

Ingen kan hjælpe en udsat ledig til en bedre fremtid på 25 minutter | Information

Ingen kan hjælpe en udsat ledig til en bedre fremtid på 25 minutter | Information

På Job­cen­ter Lærkevej sid­der vi hver med ans­varet for omkring 180–220 borg­ere på kon­tan­thjælp, for­di poli­tik­erne i Køben­havn i åre­vis har und­ladt at pri­or­itere arbe­jdet med de…
Medar­be­jderne i skarp kri­tik arbe­jdsvilkår
Her er en krads kri­tik fra en fag­per­son – også den er åben­bart lig­e­gyldig

Kronik: Sønderlemmende kritik af Jobcenter Lærkevej

I en kro­nik i Infor­ma­tion ret­ter den pri­vate social­råd­giv­er Puk Sab­ber en søn­der­lem­mende kri­tik af forhold­ene på Job­cen­ter Lærkevej. Sager bliv­er ikke ful­gt op på, per­son­alet er ikke fagligt parate til opgaven, sagsstam­merne er alt for store og reha­bili­ter­ingsmøderne har karak­ter af forhør.

Total afkobling fra virkeligheden

Hold masken når lokum­met bræn­der

For­bløf­fende fraværende i deres debatindlæg er det, at de to chefer på ingen måde forhold­er sig til de meget virke­lige og konkrete prob­le­mer både borg­ere og medar­be­jdere oplever – især på job­cen­ter Lærkevej. Det gør åben­bart intet indtryk på ledelsen når 12 medar­be­jdere tør tage bladet fra munden og skriv­er i Infor­ma­tion med en klar, konkret kri­tik. Det gør intet indtryk at mas­se­vis af syge borg­ere går på gaden i protest og står med konkret doku­men­ta­tion på både meningsløs og ulovlig sags­be­han­dling.

Sta­tis­tik er ikke virke­lighed

De to chefer reciter­er blot lidt tal fra reg­n­ear­kene og hen­vis­er til sta­tis­tikken over klage­sager. Ingen af de to ting har meget med virke­lighe­den at gøre. De laver en total afkobling fra virke­lighe­den og det ville være mate­ri­ale til en god farce, hvis bag­grun­den ikke var så tragisk. I farcen forsøger pæne men­nesker nem­lig altid at holde faca­den, når lokum­met bræn­der.

Invester­ing lyder flot, men er kun plas­ter på et blø­dende sår

Køben­havn er nr. 49 på lis­ten over kom­muners for­brug på beskæftigelsesind­sat­sen. Ikke meget, når kom­munen netop har en stor del borg­ere, der både rammes af arbe­jd­sløshed og sociale prob­le­mer. Byen har i mange år under­pri­or­iteret ind­sat­sen. Selvom det lyder flot, når de to chefer siger, der investeres 100 mio kr., så er det beløb nærmere et plas­ter på et blø­dende sår – især hvis resurs­erne for­valtes så hov­edløst som hidtil.

Behov for ny ledelse

Det er en ringe ledelse der hverken lyt­ter til borg­ere eller ansat­te

Virke­lighe­den vil de to chefer ikke tale om. Lad os glemme de 12 medar­be­jderes kri­tik. Glemme de mange borg­eres doku­men­ta­tion. Det er ringe ledelse, når de hverken lyt­ter til eller ind­drager medar­be­jdere eller borg­ere. Min tolkn­ing kan efter­hån­den kun være, at de forsøger at red­de ansigt – for virke­lighe­den ser nem­lig ikke pæn ud. Der­for ender makværkvældet altid i farcen, hvor der løbes hov­edløst rundt, mens de pæne facad­er skal red­des for enhver pris – prisen er i dette til­fælde sår­bare borg­eres liv og hel­bred.

Behov for andre poli­tikere og andre chefer

Der­for er der behov for både andre poli­tikere og andre chefer – der forstår at ledelse han­dler om men­nesker, han­dler om tillid og skabe ram­mer, hvor arbe­jds­glæ­den og lysten dri­ver vær­ket. Vi har set nok poli­tisk farce, nu er det på tide med en helt anden slags kome­die – en dejlig, sund folkekome­die. Der­for er mit vigtig­ste poli­tiske spørgsmål i Køben­havn, hvor­dan skaber vi Det Glade Job­cen­ter?

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.