Kolding Klamkjær bliver stylet af Salon Sur Les Dumpes
Kold­ing Klamkjær bliv­er stylet af Salon Sur Les Dumpes

Et nyt spæn­dende kon­cept fra DR ser dagens lys i slut­nin­gen af Decem­ber

Se top­folk i dyst om at nå top­pen, DR bringer varme til de kolde tin­der …

I pro­gram­met mødes en række af erhvervs­livets top­folk i en spæn­dende dyst hvor de sættes på en række prøver der skal hjælpe Dan­mark med at få bedre ledere. Målet er at afgøre hvem der er kval­i­fi­cerede til at lede lan­dets (største) virk­somhed­er ind i en ny og his­torisk fremtid,  og hvem der bare skal have det gyldne håndtryk med det samme.

Med det nye kon­cept, Hvem Gider (Kun) At Være Mil­lionær ønsker DR at hjælpe danske ledere til en bedre hverdag og et bedre arbe­jd­sliv, til glæde for de mange trængte danske virk­somhed­er” siger Kold­ing Klamkjær, og han fort­sæt­ter “Fokus har længe været på under­dan­mark og de prob­le­mer der flo­r­erer på på bun­den af sam­fun­det. Man­glende ini­tia­tiv, ingen virkelyst, mis­brug, pris­er på hun­de­mad, rygn­ing og reg­ulær doven­skab. Men sam­fun­det er jo ikke kun under­k­lassen” ler Kold­ing “hvis vi skal have stemnin­gen vendt og sam­men arbe­jde os ud af krisen, må også led­erne på banen. De fort­jen­er jo ros og klap på skul­drene for de mange arbe­jd­stimer, stress over fejl­slagne investeringer der risik­er­er at påvirke deres pri­vate for­muer, det absurde skat­tetryk og alle de andre knaster som tilværelsen i livets premier‐league byder på. Der­for træder vi nu ud på gul­vet med dette humørsk­abende ini­tia­tiv som vi naturligvis håber danskerne vil tage godt imod”

Pro­gram­met er delt op i en række gavmilde run­der som f.eks.

Bonus­runde’
Navnet siger sig selv, delt­agerne får alle en bonus for at dukke op

Elsk dig slank, skat’
Reg­n­sk­ab­strimn­ing, over­skud­splac­er­ing, investeringer – hvem kan slanke skat­ten mest?

Dan­mark­srun­den’
Hvem kan opnå mest erhvervsstøtte, og fly­tte det hur­tigst ud af lan­det inden de siger op een måned før fir­maet går konkurs?

Kæmp mod vejr­møller’
hvem kan opnå højeste rente‐afkast inden investerin­gen fejler?

Bonus­runde II
Navnet siger sig selv, delt­agerne får alle en bonus uden nogen egentlig grund

Bor­det fanger den lang­somme’
Hvem kan pumpe en aktiebe­hold­ning op til størst mulige vær­di alene på mar­ket­ing og gejl? Run­den er spæn­dende, for det gælder om at afvikle aktierne lige inden det går op for andre inve­stor­er at der intet pro­dukt er. Jo tæt­ter på des højere gevinst, men kom­mer du for tæt på klap­per fælden og du mis­ter en fed prof­it!

Det 19. min­ut”
Pub­likum stem­mer om hvilken led­er der skal mod­tage en mil­lion for at have klaret sig dårligst, præmien skal ses som en inci­ta­mentssk­abende opmuntring til at klø på,

“Den barske”

Delt­agerne skal på bedst mulig vis over­be­vise befolknin­gen om at de snart må fly­tte virk­somhe­den til udlan­det, og det kan de desværre ikke gøre noget ved. Jo stærkere truslen er, des bedre står delt­agerne rustet til næste runde som er

Bonus­runde III
Ja, vi tager lige en bonus­runde, vor delt­agerne kom­penseres for “uspeci­fi­ceret ule­j­lighed” inden vi går egentligt videre til

Bonus­runde IV
efter­som Bonus­runde III var så fed, udde­les et væsentligt gra­tiale til delt­agerne for godt humør inden vi når til …

Sam­fundssind”
Dette er jok­er­run­den – her udde­les skat­telet­telser til alle delt­agerne på bag­grund af advarslerne om virk­somheds­flugt frem­sat i “den barske” runde. Gæstest­jerne er Har­ald Børst­ing der har lovet at indrykke lands­dækkende annon­cer til lej­lighe­den.

Det gyldne håndtryk”
Slutrun­den, hvor store penge­sum­mer over­drages de delt­a­gende som tak for kam­p­en. De største håndtryk går til vin­derne, taberne må nøjes med lige så mange penge.

DR pro­duc­er Kold­ing Klamkjær fortæller om pro­gram­met at det skal sendes op mod jul, for der er danskerne jo allerede i gave­humør.

Næste uge: DR varsler licens­forhø­jelser

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.