HAR FREDERIKSBERG KOMMUNE EN TRYGHEDSTELEFON DET TIDSPUNKT BORGMESTER OG KOMMUNALDIREKTØR MELDER DET UD?

Som reak­tion på det skarpe fokus medierne har ret­tet mod Fred­eriks­bergs kuld­se­jlede fam­i­lieafdel­ing, går borgmester Simon Agge­sen ud og med­del­er at man har opret­tet en “Tryghed­stele­fon” for de fam­i­li­er, der har været berørt.

Kom­mu­naldirek­tør Hen­ning Dau­gaard, Fred­eriks­berg

Jeanette Strauss og hen­des dat­ter, Fri­da blev skilt fra hinan­den ved en tvangs­f­jer­nelse, man bogførte som en friv­il­lig anbringelse. Det har Fri­da ret­tens ord for, og Fred­eriks­berg Kom­mune er blevet idømt at betale hende en erstat­ning på 50.000 kr for således at have holdt mor og dat­ter adskilt i et år og syv måned­er.

Det er vur­derin­gen, at tele­fon­lin­jen fun­ger­er og bliv­er anvendt
- Hen­ning Dau­gaard

Jeanette Strauss fandt ikke meget tryghed hos Fred­eriks­bergs Tryghed­stele­fon

Jeanette prøver at ringe ind til tryghed­stele­fo­nen, men den skal vise sig svær at blive stil­let om til. Medar­be­jderne har sim­pelthen ikke hørt om den, og Jeanette bliv­er stil­let om flere gange, bl. a. til socialafdelin­gen. En medar­be­jder er end­da over­be­vist om at Jeanette taler om en friv­il­lig hjælpe‐linje, og prøver at fork­lare Jeanette at hun må have ringet fork­ert. Til sidst kom­mer Jeanette frem til en medar­be­jder, der siger at hun sid­der ved tryghed­stele­fo­nen, men Jeanette føler sig over­be­vist om at det bare er noget hun siger.

Opkaldet foregår d. 3. decem­ber, og det bliv­er iro­nisk, for kun en dag senere, den 4. dec., skriv­er kom­mu­naldirek­tør og fun­gerende børne‐ og ungedi­rek­tør Hen­ning Dau­gaard til Bit­ten Vivi Jensen, der har hjulpet Jeanette og Fri­da med deres sag, at “Det er vur­derin­gen, at tele­fon­lin­jen fun­ger­er og bliv­er anvendt”.

Fra ven­stre: Jeanette Strauss, Bit­ten Vivi Jensen og Fri­da Strauss.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.