Vi man­gler sprog
copy­right: Red is the bad colour

Val­gse­jren var kun forud­sæt­nin­gen for en langt vigtigere sejr, nem­lig sejren i det Rune Lykke­berg, jour­nal­ist og debat­tør ved dag­bladet Infor­ma­tion, kalder ‘Kam­p­en om sand­hed­erne’.

Hvis du kan bestemme hvor­dan et prob­lem skal for­muleres, kan du også bestemme hvor­dan løs­nin­gen skal se ud.

Man kan ikke leve på andre folks penge – det er nas” giv­er lavere over­førsler, mere kon­trol samt større fri­hed til dem der har mass­er af penge. Dette argu­ment rid­er på en meget sim­pel def­i­n­i­tion af ejen­dom­sret­ten “Det er mit, jeg har købt og/eller skabt det”.

Ingen er som indi­vid ans­varlig for sam­fun­dets man­glende evne til at skaffe nok arbe­jde” giv­er mere omfordel­ing fra rig til fat­tig og dermed større indi­vidu­el fri­hed og velfærd til de udsat­te. Det kræver en mere kom­pleks forståelse af ejen­dom­sret­ten “alt hvad vi ejer, ejer vi takket være sam­fun­det og os selv”

Bogen ‘Kam­p­en om sand­hed­erne’ bør være pligt‐pensum for alle ven­stre­ori­en­terede; beslut­ningstagere, menings­dan­nere og helt alm. men­nesker som under­teg­nede. Den er ikke lige en pixi‐bog, men den er heller ikke vold­somt “Under­buk­sitets” højt­tra­vende. Kam­p­en om sand­hed­erne er ikke en opskrift på hvad der skal til, men en analyse af hvad der er sket. Gen­nem Lykke­bergs analyse går det op for en hvor kam­p­en blev tabt. En forud­sæt­ning for at vende sku­den.

Hvis vi skal vin­de lan­det tilbage må vi vin­de sprog­et først, dernæst værdierne. Ven­stre­fløj på lib­erale prob­lem­for­mu­leringer virk­er ikke, det ses tydeligt i dette her­rens år 2012.

Vore poli­tikere må indse det her, og vi alm. men­nesker må øve os i at omfor­mulere spørgsmå­lene i vores diskus­sion­er med højre­flø­jen på f.eks. Face­book

Rune Lykke­berg i “Kam­p­en om sand­hed­erne

Ven­stre­flø­jen har i årti­er arbe­jdet på  en alliance mellem den kul­turelle overk­lasse og under­k­lassen med den økonomiske overk­lasse som mod­stander. Pro­jek­tet kan resumeres som føl­ger: Den kul­turelle overk­lasse vil frigøre de udbyt­tede i under­k­lassen fra udbyt­terne i den økonomiske overk­lasse. Den kul­turelle overk­lasse vil give de udbyt­tede en sand bev­id­s­thed om de kræfter, der dominer­er dem, så de ikke læn­gere behøver være fremmedgjorte, pas­sive og til­fredse for­brugere **.

Anders Fogh Ras­mussens borg­erlige regering brød den def­i­n­i­tion og sat­te en ny trekant: Den borg­erlige regering vil befri under­k­lassen og mid­delk­lassen fra den kul­turelle overk­lass­es pæd­a­gogiske dom­i­nans. Og mobilis­erin­gen virekde. Ikke som væb­net kamp mod den kul­turelle overk­lasse, men som kamp mod dens sand­hed­er, som nedgørelse af dens strate­gi­er og som et opgør, der sam­lede vidt forskel­lige frak­tion­er i det danske sam­fund til mod­stand mod human­is­terne udpeget som “tossegode plad­der­hu­man­is­ter”

** ven­stre­flø­jens pointe er at folk ikke kan ende som til­fredse for­brugere. Det har den ret i, jvf. f.eks. USA hvor store dele af mid­delk­lassen har mis­tet job, bolig og sikker­hed, og nu må bo i camp­ingvogne, eller jvf. Dan­mark hvor arbe­jd­sløshe­den sådan set ikke er sen­sa­tionel, vi har været oppe på ca. dobbelt så mange arbe­jd­sløse før, men kom­mer til at få frygtelige kon­sekvenser for mangt en “til­freds for­bruger”, for­di sikker­hed­snet­tet er blevet revet i store laser. Hvis du er på kon­tan­thjælp er du fat­tig, og fat­tige er ikke “til­fredse for­brugere”

Links

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.