En af mine venner mente at ungdommen nutildags … bla-bla-bla …

OK – doven­skab er blevet brugt som ‘argu­ment’ i ehh … lige siden fattig­hjem­menes tid. Det er et uklæ­de­ligt argu­ment der tilskriver dem der ikke er plads til i samfundet nogle nega­tive egen­skaber man så senere kan fordømme dem med når man skal have dem til at makke ret. Og når det bliver fremsat uden skyggen af empiri, men baseret på ‘egen ople­velse’ så mister det sgu al rele­vans. Bevis det eller hold op med at sige det. Hvor var alle de ‘dovne’ henne i 2007 da vi næsten havde fuld beskæf­ti­gelse? Var krisen i 2007 en doven­skab­sepi­demi? For det har jeg ikke hørt om … jeg troede det var noget med usund omgang med finanserne …

Hvis du seriøst mener at vi måske har et moral­pro­blem med de unge, og det er jeg ikke util­bø­jelig til at give dig ret i, jeg giver bare ikke efter for det (for hvor skulle jeg vide det fra?) – så er det altså ikke tvangs­ar­bejde man løser det med. Det er jo ikke kun de mone­tære værdier der er forskruet, det er også et samfund der går op i ‘apps’ og forbrugs­hejs. Der er ingen ægte livs­værdi i den måde vi omgås vort forbrug på. Det er bl. a. derfor at selv­mord­s­ra­terne i de højt udvik­lede samfund er så høje.

Og midt i at vi fjerner os fra livet som reel udfor­dring, og skolerne bliver over­fyldte og den menne­ske­lige kontakt perver­teret af porno som ikke er sex, social media som ikke er nærvær og livs­stils­ma­ga­siner i både tryk og og tv viser os hvilke ting vi skal købe for at være sådan og sådan, forlanger du at ungdommen skal have moral? Jeg tror at dem der tænker sådan trænger til at under­søge deres egen moral. Har de oplevet nok? Har de set nok? Har de tænkt nok, eller falder de for verdens ældste løgn: Der er nogen der er dovne, og de er så mange at de er meget vigti­gere og mere indfly­del­ses­rige end både folke­ting, SAS, DONG, DANSKE BANK, MÆRSK osv til sammen. For det er ellers de insti­tu­tioner *jeg* kender som står for samfund­s­in­dret­ning. Det er dem vi låner penge af, og derfor bestemmer hvad vores hjem skal koste, det er dem der spænder priserne til hvad markedet kan bære og kalder det hvad markedet ‘vil give’, det er dem der flytter penge ud af landet og det er dem der altså beslutter sig for at de unge er dovne nok til at tvang og skræm­me­cir­ku­lærer må være passende.

Hvis der er samfunds­op­gaver der skal løses skal man ansætte folk og betale dem for det. Du bruger selv udtrykket ‘den unge arbejds­styrke’. Og det er altså denne arbejds­styrke som skal løse landets problemer, ikke gennem uddan­nelse, heller ikke gennem reel moti­va­tion for uddan­nelse, men gennem akti­ve­ring der kan tvinge dem over i uddan­nelse, og så laver det jo også tilfæl­digvis lidt penge til akti­va­to­rerne? Derigennem udhuler de arbejds­mar­kedet for andre, og sig selv, og vi har jo givet dem et valg de ikke kan afslå: Tag denne funk­tion som på alle måder er arbejde på nær de to: Du kan ikke sige nej, og du har ingen rettigheder.

Og alt bliver knækket op i enkeltsager, for så er det nemlig ikke til at forstå helheden. Disse akti­ve­rings­jobs tager måske ikke reelle stil­linger men de opfylder et behov, og hvordan er det lige med udbud og efterspørgsel?

Og alt det skal vi fordi vi ikke har penge nok? Du har lige siddet og set ‘Tyveriet af Afrika‘, og du har set ‘Sikken en fest’ og så du den doku­mentar der påviste at vores påståede problemer faktisk ikke ER velfærds­sam­fun­dets skyld? . Du har set hvordan en halv verden kan bedrages gennem stærke penge­kræfter til at synes det er helt rime­ligt at en top-moderne mili­tærma­skine går fuld­stændig våben agurk på en civil­be­folk­ning der er under besæt­telse, og hvordan hver modstands­hand­ling bliver blæst op til terror. Tror du måske at der kan være noget i vores opfat­telse af de økono­miske sand­heder der kuuuunnne være en anelse ‘justeret’? Du ved at det kan gøres .. du ved det bliver gjort, hvorfor så ikke med den økono­miske nødvendighed?

Du har set Espersens svage afle­ve­ring af 24 mia. til bank­pak­kerne, der i forvejen er en stor flytten penge fra nationen over bankernes lommer, og du bør være bekendt med de meget tvivls­omme forhold hvorunder vores nordsø-aftale blev forhandlet på plads. Bendtsen og to juri­ster i Mærsks hoved­kvarter, opvartet og diver­teret af noget af det skar­peste jura penge kan købe. Tror NOGEN at sådan en aftale falder ud til Bendtsens og dermed vores fordel? Bendtsen det var ham der affær­di­gede kritik af den løsslupne lovgiv­ning der tillod et latter­ligt bolig­marked at brænde sammen med et ‘tudekiks’ …

Vi har 3000 mia i pensions­op­spa­ring der ikke er beskattet endnu. Slag på tasken 1000 mia. af dem er statens. Og vi har ikke ‘penge’ nok? Penge nok til at starte inve­ste­ringer op, og læg mærke til ordet inve­ste­ring! Der er stadig værdi i at påtage os de opgaver der vitter­ligt kunne få os væk fra en kulfyret natur­ka­ta­strofe og over i en grøn energi udnyt­telse. Det er ikke at hælde penge ud af vinduet – men det er måske ved at være for sent.

Og at du kender en ung der er fucking ligeglad med det hele bør bekymre dig, men det burde sgu’ bekymre dig mere at vedkom­mende egentlig har ret: Den verden vi er ved at lave til os selv er fucking lige­gyldig og fuld af løgn. Den skal laves om.

Ja, ven der fik du lige fat i mig …

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here