En af mine venner mente at ungdommen nutildags … bla‐bla‐bla …

OK – doven­skab er blevet brugt som ‘argu­ment’ i ehh … lige siden fat­tigh­jemmenes tid. Det er et uklædeligt argu­ment der tilskriv­er dem der ikke er plads til i sam­fun­det nogle neg­a­tive egen­sk­aber man så senere kan fordømme dem med når man skal have dem til at makke ret. Og når det bliv­er frem­sat uden skyggen af empiri, men baseret på ‘egen oplevelse’ så mis­ter det sgu al rel­e­vans. Bevis det eller hold op med at sige det. Hvor var alle de ‘dovne’ henne i 2007 da vi næsten havde fuld beskæftigelse? Var krisen i 2007 en doven­sk­ab­sepi­de­mi? For det har jeg ikke hørt om … jeg troede det var noget med usund omgang med finanserne …

Hvis du ser­iøst men­er at vi måske har et moral­prob­lem med de unge, og det er jeg ikke util­bø­jelig til at give dig ret i, jeg giv­er bare ikke efter for det (for hvor skulle jeg vide det fra?) – så er det alt­så ikke tvangsar­be­jde man løs­er det med. Det er jo ikke kun de mon­etære værdier der er forskruet, det er også et sam­fund der går op i ‘apps’ og for­brugshe­js. Der er ingen ægte livsvær­di i den måde vi omgås vort for­brug på. Det er bl. a. der­for at selv­mord­srater­ne i de højt udviklede sam­fund er så høje.

Og midt i at vi fjern­er os fra livet som reel udfor­dring, og skol­erne bliv­er overfyldte og den men­neske­lige kon­takt per­vert­eret af porno som ikke er sex, social media som ikke er nærvær og livsstils­ma­gasin­er i både tryk og og tv vis­er os hvilke ting vi skal købe for at være sådan og sådan, for­langer du at ung­dom­men skal have moral? Jeg tror at dem der tænker sådan trænger til at under­søge deres egen moral. Har de oplevet nok? Har de set nok? Har de tænkt nok, eller falder de for ver­dens æld­ste løgn: Der er nogen der er dovne, og de er så mange at de er meget vigtigere og mere ind­fly­delses­rige end både folket­ing, SAS, DONG, DANSKE BANK, MÆRSK osv til sam­men. For det er ellers de insti­tu­tion­er *jeg* kender som står for sam­fundsin­dret­ning. Det er dem vi lån­er penge af, og der­for bestem­mer hvad vores hjem skal koste, det er dem der spæn­der pris­erne til hvad markedet kan bære og kalder det hvad markedet ‘vil give’, det er dem der fly­t­ter penge ud af lan­det og det er dem der alt­så beslut­ter sig for at de unge er dovne nok til at tvang og skræm­me­cirkulær­er må være passende.

Hvis der er sam­fund­sop­gaver der skal løs­es skal man ansætte folk og betale dem for det. Du bruger selv udtrykket ‘den unge arbe­jdsstyrke’. Og det er alt­så denne arbe­jdsstyrke som skal løse lan­dets prob­le­mer, ikke gen­nem uddan­nelse, heller ikke gen­nem reel moti­va­tion for uddan­nelse, men gen­nem aktiver­ing der kan tvinge dem over i uddan­nelse, og så laver det jo også til­fældigvis lidt penge til akti­va­tor­erne? Deri­gen­nem udhuler de arbe­jds­markedet for andre, og sig selv, og vi har jo givet dem et valg de ikke kan afs­lå: Tag denne funk­tion som på alle måder er arbe­jde på nær de to: Du kan ikke sige nej, og du har ingen ret­tighed­er.

Og alt bliv­er knækket op i enkelt­sager, for så er det nem­lig ikke til at forstå hel­he­den. Disse aktiver­ingsjobs tager måske ikke reelle still­inger men de opfylder et behov, og hvor­dan er det lige med udbud og efter­spørgsel?

Og alt det skal vi for­di vi ikke har penge nok? Du har lige sid­det og set ‘Tyver­i­et af Afri­ka‘, og du har set ‘Sikken en fest’ og så du den doku­men­tar der påviste at vores påståede prob­le­mer fak­tisk ikke ER velfærdssam­fun­dets skyld? . Du har set hvor­dan en halv ver­den kan bedrages gen­nem stærke pengekræfter til at synes det er helt rimeligt at en top‐moderne mil­itær­mask­ine går fuld­stændig våben agurk på en civil­be­folkn­ing der er under besæt­telse, og hvor­dan hver mod­stand­shan­dling bliv­er blæst op til ter­ror. Tror du måske at der kan være noget i vores opfat­telse af de økonomiske sand­hed­er der kuu­u­unnne være en anelse ‘jus­teret’? Du ved at det kan gøres .. du ved det bliv­er gjort, hvor­for så ikke med den økonomiske nød­vendighed?

Du har set Espersens svage aflev­er­ing af 24 mia. til bankpakkerne, der i forve­jen er en stor fly­t­ten penge fra natio­nen over bankernes lom­mer, og du bør være bek­endt med de meget tvivl­somme forhold hvorun­der vores nordsø‐aftale blev forhan­dlet på plads. Bendt­sen og to juris­ter i Mærsks hov­ed­kvarter, opvartet og divert­eret af noget af det skarpeste jura penge kan købe. Tror NOGEN at sådan en aftale falder ud til Bendt­sens og dermed vores fordel? Bendt­sen det var ham der affærdi­gede kri­tik af den løsslup­ne lov­givn­ing der tillod et lat­terligt bolig­marked at brænde sam­men med et ‘tudekiks’ …

Vi har 3000 mia i pen­sion­sopspar­ing der ikke er beskat­tet end­nu. Slag på tasken 1000 mia. af dem er statens. Og vi har ikke ‘penge’ nok? Penge nok til at starte investeringer op, og læg mærke til ordet invester­ing! Der er stadig vær­di i at påtage os de opgaver der vit­terligt kunne få os væk fra en kul­fyret naturkatas­trofe og over i en grøn ener­gi udnyt­telse. Det er ikke at hælde penge ud af vin­duet – men det er måske ved at være for sent.

Og at du kender en ung der er fuck­ing ligeglad med det hele bør bekym­re dig, men det burde sgu’ bekym­re dig mere at ved­k­om­mende egentlig har ret: Den ver­den vi er ved at lave til os selv er fuck­ing lig­e­gyldig og fuld af løgn. Den skal laves om.

Ja, ven der fik du lige fat i mig …

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.