“De har jo ikke noget tøj på“
En kro­nik eksploder­er

UhDan­marks gam­le redak­tør, som til­fældigvis også er denne artikels under­seg­nede, kom for skade at skrive en kro­nik (her på bun­den ser vi skævt til hinan­den) som svar til en anden kro­nik: Mag­nus Har­ald Hasle­bos frem­ra­gende: “Her på top­pen ser vi ned på alle andre”.

For­vent­nin­gen var aller­hø­jest et kam­mer­atligt klap på skul­deren og et ‘godt gået’ af ven­ner og bek­endte, men det der blot skulle have været et slag i bollede­jen, endte med at hele køkkenet blev fedtet ind i medie‐klister.

Tirsdag d. 3 marts

Kro­nikken røg online om tirs­da­gen, og allerede der beg­y­n­dte Face­book at koge over med kom­mentar­er, delinger, likes, men­tions og alt det andet FB‐guf som dyre mar­ket­ingscoach­es skriv­er tykke og ikke ret sigende bøger om hvor­dan man opnår.

I det føl­gende en kort gen­nem­gang af den mediestorm kro­nikken, helt og alde­les uven­tet, rejste.

Onsdag d. 4 marts

Kro­nikken bringes på tryk og Politiken‐TV optager en sam­tale ml. kro­nikredak­tør Christof­fer Emil Bru­un, Mag­nus Har­ald Hasle­bo og under­seg­nede. Deru­dover laver Poli­tiken et lille inter­view med os begge der bliv­er bragt i avisen dagen efter.

Link til interviewet
Christof­fer Emil Bru­un inter­view­er Mag­nus Har­ald Hasle­bo og Esben Maaløe

Torsdag 5. marts

Der alte Redac­teurs døgn starter som et helvede. Gårs­da­gens bart­jans bety­der at han ikke er hjemme før kl. 3.00, og som det er kotume i bar­tender­branchen, er det ham umuligt at sove sporen­stregs, selvom han er udmat­tet.

Godmorgen Danmark, kl. ca. 8.20

All­ligev­el lykkes det at troppe op kl. 07.20 på Køben­havns hov­ed­banegård for, sam­men med Mag­nus, at delt­age i et inter­view hos TV2s “God­mor­gen Dan­mark” [klip­pet kom­mer her på siden senere, men kan ses på TV2s hjemme­side hvis man har TV2‐play].

Hjem og hvile et par timer, der kon­stant afbry­des, søvn bliv­er det ikke rigtigt til.

Pressen på P3 om eftermiddagen

Om efter­mid­da­gen delt­ager der alte sam­men med Mag­nus i DR‐radios ‘Pressen på P3

DR.DK Web‐tv

Efter inter­viewet shang­ha­jes staklen til et video‐interview til DRs hjemme­side. Følelserne hænger lidt uden på, og medierne kan godt li’ den slags, men det er også en hård pas­sage at læse op for det gam­le og lidt slidte hjerte.

Aftenshowet med Magnus

Med ambu­lant taxa og fuld udrykn­ing fly­ver vor uvante medie‐darling fra DR‐byen indtil Indus­triens hus, hvor Aften­showet ven­ter med en sand­which og lidt sminke. Mag­nus er med igen.

Debatten kl. 20.00

Tilbage til til DR‐Byen og debat­ten med Clement Kjærs­gaard, hvor man med van­lig tæft væl­ger at sætte den helt uprøvede ned i grot­ten til den medievante Joachim B. Olsen, en mand der ikke er kendt for at tage hen­syn. Det går over for­vent­ning og direk­te adspurgt synes under­seg­nede selv at dys­ten, der er sat op som en bok­sekamp, vin­des 3–2 på point. “Jeg laver knock‐out på ham næste gang” lyder det nok så selvsikkert fra den unge mand på 48.

Face­book lyder egen‐evalueringen bl. a. at novi­cen synes han ser fuld ud, hvilket han sværg­er “ved Café Par­adis” at han ikke er, men at det ikke gør så meget for:

Jeg ser ud som var jeg fuld, og det sværg­er jeg ved guds egen ‘Café Par­adis’ i himlen at jeg (på daværende tid­spunkt) ikke var. Aller­højst beån­det af en smule tøm­mer­mænd, behørigt udstyret med både stegt lever og bløde løg.

Trøst find­es ej kun i flasken, ej heller kun i kvin­de­favn, og i denne forbindelse må trøsten være:  Hvis man, på nation­alt oversalgs‐TV, iklæder sig en bran­dert og så gør det der, så er der fa’me Tom‐Kristensen‐Hærværk‐style over det:

Frygtløs som en velvæs­ket sømand og iført den karak­ter­is­tiske hofte‐svajen (en slags, hvorend man nødigt vil, slow‐mo‐fat‐Elvis), kaster jeg mig ud det kram­skjærsk frå­dende bøl­ge­hav med et bæst af en anæmisk, men økonomisk – næsten onkol­o­gisk, søs­lange­fork­lar­ing. Bæstets ratio­nale bør stå lysende klart, men uh, der man­gler tæn­der i klaveret, alt­så ikke bare i gabet, men også i det der kom­mer ud af det.

Heldigvis (og det red­der hele suppedasen) leveres fortællin­gen med en flam­boy­ant og på visse brune, men pænt skum­le, sted­er i byen særde­les util­rådelig gnist og fan­dens til ild­hu, hvilket bevirk­er at Jord‐og Beton Olsen ikke forstår at det er der­for han (som sæd­van­lig) ikke forstår et hak. Det Arzan, Tabernes Konge, forstår af svadaen er at hans tro­faste trumf‐hammer: “Blød­dyr Forstår Ikke Økono­mi” har mis­tet sin glans, og han må der­for des­per­at gribe til svenske sta­tis­tikker. Havde jeg været frisk var han ikke slup­pet nådigt fra den sam­men­lign­ing.

Vi kan her fra redak­tio­nens side første­hånds­be­v­idne at da Debat­ten løb af sta­blen, havde søman­den, inden for de sid­ste 36 timer, højst sovet 1–2 af dem, havde næsten intet spist OG havde vist arbe­jdsvil­je ved at stå 8 timer på bar, men at lave knock‐out på JBO? Så skal der trænes …

Medie‐døgnet er slut, og der kan drikkes Arn­bit­ter, kom­plet med Ele­phant og dårlige Arnbitter‐tricks … I løbet af dagen har Poli­tikens læsere kunne læse flg. inter­view ‘Kro­nikør­er fra top og bund af sam­fun­det: Den fælles fjende er split­telsen’.

Fredag d. 7. marts.

fort­sæt­telse føl­ger …

Forfra med Michael Jeppesen, Radio 24/7

Del 1:
Del 2:

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.