Politik

Fra lighed mellem mennesker til foragt for svaghed

Fra lighed mellem men­nesker til for­agt for svaghed (neolib­er­al­isme) Umærke­ligt har vi foran­dret vores sam­fund fra et grundlæggende moral­sk sam­fund til et grundlæggende umoral­sk sam­fund.…

Skattelettelser – gave til de velhavende, lån til alle andre.

Jeg siger på forhånd und­skyld til gart­nere, ejen­doms­funk­tionær­er og andre hvis fag­grup­per tra­di­tionelt har taget sig af den slags opgaver, men jeg må sam­tidig ærligt sige: Hvis jeg kan gøre det for 38 kr i timen så kan i sgu også!

Alle ledige kan komme i arbejde!

… vi brugte net­toudgifterne til over­førselsind­komst og aktiver­ing på rigtige pro­duk­tive offentlige still­inger, kunne vi ansætte 115.000 ledi­ge til en løn på 284.000 kr. brut­to om året

Overdrevet import af arbejdskraft øger fattigdommen og skader økonomien

Hvor­for ansæt­ter arbe­jds­giverne østar­be­jdere mens arbe­jd­sløshe­den stiger? Hvor­dan påvirk­er den importerede arbe­jd­skraft arbe­jd­sløshe­den? Hvor­dan påvirkes vores real­løn af arbe­jd­skraftim­porten? Hvor­dan påvirkes vores arbe­jdsvilkår? Hvilke kon­sekvenser har importen af arbe­jd­skraft for den sam­lede økono­mi? Hvor­dan påvirkes leve­s­tandar­d­en for de fat­tig­ste danskere? Hvad er den poli­tiske bag­grund for udviklin­gen mod stadigt sti­gende import af arbe­jd­skraft? Hvad bety­der importen af arbe­jd­skraft for inte­gra­tion af fly­gt­ninge?

Kontanthjælpsloft og 225‐timers regel, tal og fakta

For at facilitere debat­ten om kh‐loftet, bringer UghDK her en række fak­ta og tal om selve loftet, 225‐reglen og deres kon­sekvenser. Siden opdateres løbende. Alle oplysninger er kilde­marked­erede og kan eftert­jekkes. Evt. kom­mentar­er eller ret­telser kan stiles til Esben Maaløe på face­book