For­side Sam­fund Økono­mi

Økonomi

VIDEO: Trods udmeldinger fra PESOS: De rigeste danskere betaler mindst i skat

Igen­nem mange år har tæn­ke­tanken PESOS haft held til at få his­to­ri­er i medierne om hvor meget skat lan­dets rigeste betaler, men både PESOS

Overdrevet import af arbejdskraft øger fattigdommen og skader økonomien

Hvor­for ansæt­ter arbe­jds­giverne østar­be­jdere mens arbe­jd­sløshe­den stiger? Hvor­dan påvirk­er den importerede arbe­jd­skraft arbe­jd­sløshe­den? Hvor­dan påvirkes vores real­løn af arbe­jd­skraftim­porten? Hvor­dan påvirkes vores arbe­jdsvilkår? Hvilke kon­sekvenser har importen af arbe­jd­skraft for den sam­lede økono­mi? Hvor­dan påvirkes leve­s­tandar­d­en for de fat­tig­ste danskere? Hvad er den poli­tiske bag­grund for udviklin­gen mod stadigt sti­gende import af arbe­jd­skraft? Hvad bety­der importen af arbe­jd­skraft for inte­gra­tion af fly­gt­ninge?

Kontanthjælpsloft og 225 – bliver du ramt?

Bliv­er du ramt af kon­tan­thjælp­sre­form og 225‐timers regel?

Rigeligt råd til velfærd

Dan­mark har aldrig været rigere. Det er der­for en skrøne, at vi ikke læn­gere har råd til at finan­siere det velfærd­sniveau et stort fler­tal af danskerne ønsker. I artiklen her per­spek­tiveres stør­relsen af det offentlige under­skud og den offentlige gæld, med forskel­lige økonomiske forhold, som eksem­pelvis udviklin­gen af hush­old­ningernes net­to­for­muer, for at påvise, at den offentlige sek­tors stør­relse ikke dri­ver os mod afgrun­den, som nogen poli­tikere og debat­tør­er gerne hævder.

EU’s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år | AE

EU’s sparekurs koster i disse år tusin­der af danske arbe­jd­spladser og vækst. 20.000 arbe­jd­spladser frem mod 2016 og en minds­ket vækst på 0,4%