Eliten er fantastiske. De kan gøre ret til vrang, løgn til sandhed og helt af en hykler.

Hvis man stiller sig op på en sæbe­kasse og holder en tale så risi­kerer man både klapsalver og buh-råb. Det har INTET med truet ytrings­frihed at gøre. Statsministeren bruger mindst 230 mio. kr om året af skat­tey­dernes penge på netop at ytre sig og på at finpudse denne ytring så den er så “hensigts­mæssig” som muligt, hensigten er IKKE at infor­mere, hensigten er at fordreje.
Ytringsfrihed handler om at sikre at menne­sker kan have og udtale enhver hold­ning de måtte have på hjerte. Ytringsfrihed handler ikke om at sikre en magt­ha­vers ret til at udsprede sin propa­ganda. Det er et hårdt ord propa­ganda ikke sandt? Men hvad skal man kalde det når folk siger eet når de skal bruge stemmer men gør noget andet når først de har fået magten? Det er da et skole­ek­sempel på prak­tisk anvendt propa­ganda er det ikke?

Når man lyver er man en løgner, når man hykler er man en hykler

Dengang Helle Thorning-Statsminister gerne ville have vores stemmer skrev hun bl.a.på

helle hykler

face­book

“Vær med til at minde [VK] rege­ringen om at bank­di­rek­tø­rens skat­te­let­telser ikke harmonerer med fyringer på vores syge­huse og af lærere og nedskæ­ringer i ældreplejen”

Hvad skete der da HTS selv kom til? Bankdirektøren fik skat­te­let­telse og antallet af varme hænder faldt. At tale usandt er det samme som at lyve. Når man lyver er man en løgner.

“Det er ikke rime­ligt at dagpen­ge­mod­ta­gerne og børne­fa­mi­li­erne skal betale for de ufinan­si­e­rede skat­te­let­telser og krise­reg­ningen. Et nyt flertal annul­lerer urime­lig­he­derne, vi skal have et moderne og soli­da­risk dagpen­ge­sy­stem. Og så skal børne­fa­miler have tryghed i deres økonomi. Derfor vil vi føre børne­checken tilbage til det som fami­li­erne kender i dag”

Det kom både dp-modtagere og børne­fa­mi­lier nu alli­gevel. Det nye flertal fort­satte ufortrø­dent det hærværk som VK rege­ringen indledte og forsømte dermed at annul­lere noget som helst. Børnefamilierne har IKKE tryghed i deres økonomi, specielt ikke hvis en af foræl­drene er på kontant­hjælp, så bliver den nemlig taget fra vedkom­mende. Børnene? Ja de har ingen skyld i hverken arbejds­løshed eller kh-forringelser, men de skal altså også straffes. Er det vel fair?

” … i aften skal vi vide hvorfor hun [Pia Kjærsgård] brugte sin indfly­delse på at skære i SU’en og sige ja til nedskæ­ringer på vores ældreplej og syge­huse. Alt imens hun giver enorme skat­te­let­telser til de mest velhavende”

Man skulle tro at det var en profeti om hendes eget frem­ti­dige virke, men det var altså en kritik af Pia Kjærsgaard. Hvis man kriti­serer nogen for noget så skal man ikke selv gøre nøjagtig det samme selv så snart man får chancen. At sige et og gøre noget andet er simpelthen defi­ni­tionen på hykleri. Hvis man begår hykleri er man en hykler.

” … danskerne der troede at de kunne regne med deres folke­pen­sion og efterløn … det er histo­risk at rege­ringen [VK] løber fra sine løfter”

Det er demokrati siger de

Nåja – danskerne kan nu regne endnu mindre med både folke­pen­sion og efterløn og de kan da slet ikke regne med deres stats­mi­ni­ster eller hendes rege­ring. Hvis det var histo­risk at VK løb fra sine løfter – ja så kan man jo kun sige een ting om rege­ringen HTS: Den gentog histo­rien og løb dermed fra sine løfter og er derfor valgt ind på et falsk mandat. Er det demokratisk?
Det bliver hævdet fra soci­al­de­mo­kra­tisk side at man var offer for den parla­men­ta­riske situ­a­tion og var nødt til at rette ind. Men det er helt tyde­ligt at man fører poli­tikken med god (eller dårlig) vilje. Hvilken parla­men­ta­risk situ­a­tion krævede f.eks. at Helle skrev under på EUs finans­pagt – den der nødven­diggør de over­flø­dige og dårlige reformer? Svaret er at det var der ingen parla­men­ta­risk situ­a­tion der krævede.
Corydon udviser også usæd­vanlig flid i at udføre noget han angi­ve­ligt er imod … faktisk er han slet ikke imod, det er helt tyde­ligt. Der er ingen slinger i valsen når han laver en usæd­vanlig dårlig handel og forærer dansk infra­struktur som DONG til en rovgrisk ameri­kansk penge­tank som Goldman Sachs, til skade for både dansk energi og statsbudgettet.

DONG-“salget” er ikke et salg.

Det er et låne­ar­ran­ge­ment fordi den danske stat i et uskønt morads af en aftale bl. a. garan­terer Goldman Sachs at de ikke vil miste penge.

Læs mere her

Hvis man tvinges til at gennem­føre en politik der gør en til løgner og hykler – så siger man “Nej tak!” og forlader posten. Det er det eneste rede­lige at gøre.
Og hvad gør man som tilhører når damen på sæbe­kassen står og både lyver og hykler på en gang? MAN RÅBER DA BUH! OG MAN RÅBER DA GÅ HJEM! Men nej, eliten har særret, de har privil­e­gier. De må gerne lyve og hykle og de må helst ikke forstyrres når de gør det. Det er nemlig udemo­kra­tisk. Det er åben­bart ikke udemo­kra­tisk at bonde­fange stemmer …

Fagforeninger truer og “socialister” håner

LO-formanden i København er kommet med slet skjulte opfor­dringer til vold. Han kan desværre “ikke garan­tere” at smedene i METAL ikke vil tage til fysisk genmæle overfor den annon­ce­rede fløjte­kon­cert. Hvis man udtrykker bekym­ring om vold og samtidig iden­ti­fi­cerer de mulige volds­mænd som tilhø­rende ens egne rækker, ja så ER det en slet skjult opfor­dring til vold. Fascisterne brugte samme metode når deres parla­men­ta­ri­kere skulle sige ting der egnede sig til vide­re­tryk. Formuleringer der bagefter giver rum til at beklage og sige “ja det var jo ikke mig der synes det skulle gå sådan” og medi­erne tager ikke den vinkel op!
Den såkaldte soci­a­list Holger K fra det såkaldt soci­a­li­stiske parti SF har netop sammen­lignet folkets protest med brunskjorte metoder, samtidig med at han kalder dem halv­hjerner. Hør – var det ikke præcis en brunskjorte metode? At iden­ti­fi­cere udsatte befolk­nings­grupper med hånende ord? Og den søde Ida Auken der såmænd sprang fra SF og helt over til det mest neo-liberale Radikale der nogen­sinde har været da hendes karriere blev truet af SFs kollaps håner med:

»Jeg var død af grin, da jeg så den. Bedste demon­stra­tion af, hvorfor Holger K havde ret, da han kaldte fløjte­ak­ti­vi­sternes plan 1.maj for halvhjernet«

og de skulle være landets bedste? De håner deres befolkning!
Men hele det samlede parnas, alle medi­erne, alle de højre­o­ri­en­te­rede poli­ti­kere fra SF og derudaf – incl. de såkaldt libe­rale med al deres snak om frihed, tager den stærke i forsvar, tager løgne­rens parti og bakker op om hykleren samtidig med at de altså fore­trækker en politik der så deci­deret gør mange danskere meget mere ufrie end de var tidli­gere. Fra hykler til hykler støtten åben­bart går. Den stats­lige public-service station lokker en af de proteste­rende ind på falske præmisser, gør vedkom­mende til grin og fraklipper hendes værdige reak­tion. Politikens lystige ugerevy gør sig lystig over den episode og undgår omhyg­ge­ligt at nævne det faktum at indslaget blev skam­klippet, for hey – så er det jo ikke morsomt længere.

Danmark, du er på afveje

Vi skal være smarte hvis vi skal vinde over dem der har alle ressour­cerne og fløjte­kon­certen er deci­deret usmart, et skud i egen fod med et over­savet hagl­gevær men kan man forlange køligt over­blik fra dem hvis livs­grundlag og frem­ti­dige livskva­litet er truet? Nej det kan man ikke – det kan man forlange af dem der har magt, dem der har det godt, dem hvis liv og levned tegner lovende.
Danmark … du er på afveje. Du ledes af små ånder i små men meget dyre sko. Der er kun os, folket, til at skifte kurs. Fløjteriet er en mani­fe­sta­tion af dette faktum. Vandet koger over hvis ikke nogen afblæser te-selskabet og fløjter festen af. Parnasset vil ikke og så må vi jo.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here