Eliten er fantastiske. De kan gøre ret til vrang, løgn til sandhed og helt af en hykler.

Læs også

Jacob Selschau: Stakkels HTS og stakkels ytrings­fri­hed

DuEr­Jour­nal­ist: At fløjte eller ikke at fløjte
Hvis man stiller sig op på en sæbekasse og hold­er en tale så risik­er­er man både klap­salver og buh‐råb. Det har INTET med truet ytrings­fri­hed at gøre. Statsmin­is­teren bruger mindst 230 mio. kr om året af skat­tey­dernes penge på netop at ytre sig og på at fin­pudse denne ytring så den er så “hen­sigtsmæs­sig” som muligt, hen­sigten er IKKE at informere, hen­sigten er at for­dreje.
Ytrings­fri­hed han­dler om at sikre at men­nesker kan have og udtale enhver hold­ning de måtte have på hjerte. Ytrings­fri­hed han­dler ikke om at sikre en magth­avers ret til at udsprede sin pro­pa­gan­da. Det er et hårdt ord pro­pa­gan­da ikke sandt? Men hvad skal man kalde det når folk siger eet når de skal bruge stem­mer men gør noget andet når først de har fået magten? Det er da et skoleek­sem­pel på prak­tisk anvendt pro­pa­gan­da er det ikke?

Når man lyver er man en løgner, når man hykler er man en hykler

Den­gang Helle Thorning‐Statsminister gerne ville have vores stem­mer skrev hun bl.a.på

helle hykler

face­book

Vær med til at minde [VK] regerin­gen om at bankdi­rek­tørens skat­telet­telser ikke har­moner­er med fyringer på vores syge­huse og af lærere og ned­skæringer i ældreple­jen”

Hvad skete der da HTS selv kom til? Bankdi­rek­tøren fik skat­telet­telse og antallet af varme hæn­der faldt. At tale usandt er det samme som at lyve. Når man lyver er man en løgn­er.

Det er ikke rimeligt at dag­penge­mod­tagerne og børne­fam­i­lierne skal betale for de ufi­nan­sierede skat­telet­telser og kris­ereg­nin­gen. Et nyt fler­tal annullerer urime­lighed­erne, vi skal have et mod­erne og sol­i­darisk dag­pengesys­tem. Og så skal børne­famil­er have tryghed i deres økono­mi. Der­for vil vi føre børnecheck­en tilbage til det som fam­i­lierne kender i dag”

Det kom både dp‐modtagere og børne­fam­i­li­er nu alligev­el. Det nye fler­tal fort­sat­te ufortrø­dent det hærværk som VK regerin­gen indledte og forsømte dermed at annullere noget som helst. Børne­fam­i­lierne har IKKE tryghed i deres økono­mi, specielt ikke hvis en af foræl­drene er på kon­tan­thjælp, så bliv­er den nem­lig taget fra ved­k­om­mende. Børnene? Ja de har ingen skyld i hverken arbe­jd­sløshed eller kh‐forringelser, men de skal alt­så også straffes. Er det vel fair?

” … i aften skal vi vide hvor­for hun [Pia Kjærs­gård] brugte sin ind­fly­delse på at skære i SU’en og sige ja til ned­skæringer på vores ældreplej og syge­huse. Alt imens hun giv­er enorme skat­telet­telser til de mest vel­havende”

Man skulle tro at det var en pro­feti om hen­des eget frem­tidi­ge virke, men det var alt­så en kri­tik af Pia Kjærs­gaard. Hvis man kri­tis­er­er nogen for noget så skal man ikke selv gøre nøjagtig det samme selv så snart man får chan­cen. At sige et og gøre noget andet er sim­pelthen def­i­n­i­tio­nen på hyk­leri. Hvis man begår hyk­leri er man en hyk­ler.

” … danskerne der troede at de kunne reg­ne med deres folkepen­sion og efter­løn … det er his­torisk at regerin­gen [VK] løber fra sine løfter”

Det er demokrati siger de

Nåja – danskerne kan nu reg­ne end­nu min­dre med både folkepen­sion og efter­løn og de kan da slet ikke reg­ne med deres statsmin­is­ter eller hen­des regering. Hvis det var his­torisk at VK løb fra sine løfter – ja så kan man jo kun sige een ting om regerin­gen HTS: Den gen­tog his­to­rien og løb dermed fra sine løfter og er der­for val­gt ind på et fal­sk man­dat. Er det demokratisk?
Det bliv­er hævdet fra socialdemokratisk side at man var offer for den par­la­men­tariske sit­u­a­tion og var nødt til at rette ind. Men det er helt tydeligt at man før­er poli­tikken med god (eller dårlig) vil­je. Hvilken par­la­men­tarisk sit­u­a­tion krævede f.eks. at Helle skrev under på EUs finanspagt – den der nød­vendig­gør de over­flødi­ge og dårlige reformer? Svaret er at det var der ingen par­la­men­tarisk sit­u­a­tion der krævede.
Cory­don udvis­er også usæd­van­lig flid i at udføre noget han angiveligt er imod … fak­tisk er han slet ikke imod, det er helt tydeligt. Der er ingen slinger i valsen når han laver en usæd­van­lig dårlig han­del og forær­er dan­sk infra­struk­tur som DONG til en rov­grisk amerikan­sk penge­tank som Gold­man Sachs, til skade for både dan­sk ener­gi og stats­bud­get­tet.

DONG-“salget” er ikke et salg.

Det er et lån­earrange­ment for­di den danske stat i et uskønt morads af en aftale bl. a. garan­ter­er Gold­man Sachs at de ikke vil miste penge.

Læs mere her

Hvis man tvinges til at gen­nem­føre en poli­tik der gør en til løgn­er og hyk­ler – så siger man “Nej tak!” og for­lad­er posten. Det er det eneste redelige at gøre.
Og hvad gør man som tilhør­er når damen på sæbekassen står og både lyver og hyk­ler på en gang? MAN RÅBER DA BUH! OG MAN RÅBER DA HJEM! Men nej, eliten har sær­ret, de har priv­i­legi­er. De må gerne lyve og hyk­le og de må helst ikke forstyrres når de gør det. Det er nem­lig udemokratisk. Det er åben­bart ikke udemokratisk at bon­de­fange stem­mer …

Fagforeninger truer og “socialister” håner

LO‐formanden i Køben­havn er kom­met med slet skjulte opfor­dringer til vold. Han kan desværre “ikke garan­tere” at sme­dene i METAL ikke vil tage til fysisk gen­mæle over­for den annon­cerede fløjtekon­cert. Hvis man udtrykker bekym­ring om vold og sam­tidig iden­ti­fi­cer­er de mulige voldsmænd som tilhørende ens egne rækker, ja så ER det en slet skjult opfor­dring til vold. Fas­cis­terne brugte samme metode når deres par­la­men­tarikere skulle sige ting der egnede sig til videretryk. For­mu­leringer der bagefter giv­er rum til at beklage og sige “ja det var jo ikke mig der synes det skulle gå sådan” og medierne tager ikke den vinkel op!
Den såkaldte social­ist Hol­ger K fra det såkaldt social­is­tiske par­ti SF har netop sam­men­lignet folkets protest med brun­skjorte metoder, sam­tidig med at han kalder dem halvh­jern­er. Hør – var det ikke præ­cis en brun­skjorte metode? At iden­ti­fi­cere udsat­te befolkn­ings­grup­per med hånende ord? Og den søde Ida Auken der såmænd sprang fra SF og helt over til det mest neo‐liberale Radikale der nogensinde har været da hen­des kar­riere blev truet af SFs kol­laps hån­er med:

»Jeg var død af grin, da jeg så den. Bed­ste demon­stra­tion af, hvor­for Hol­ger K havde ret, da han kaldte fløjteak­tivis­ternes plan 1.maj for halvh­jer­net«

og de skulle være lan­dets bed­ste? De hån­er deres befolkn­ing!
Men hele det sam­lede par­nas, alle medierne, alle de højre­ori­en­terede poli­tikere fra SF og derudaf – incl. de såkaldt lib­erale med al deres snak om fri­hed, tager den stærke i forsvar, tager løgnerens par­ti og bakker op om hyk­leren sam­tidig med at de alt­så fore­trækker en poli­tik der så decideret gør mange danskere meget mere ufrie end de var tidligere. Fra hyk­ler til hyk­ler støt­ten åben­bart går. Den stat­slige public‐service sta­tion lokker en af de pro­test­erende ind på falske præmiss­er, gør ved­k­om­mende til grin og frak­lip­per hen­des værdi­ge reak­tion. Poli­tikens lystige ugerevy gør sig lystig over den episode og undgår omhyggeligt at nævne det fak­tum at ind­slaget blev skamk­lip­pet, for hey – så er det jo ikke mor­somt læn­gere.

Danmark, du er på afveje

Vi skal være smarte hvis vi skal vin­de over dem der har alle ressourcerne og fløjtekon­certen er decideret usmart, et skud i egen fod med et over­savet haglgevær men kan man for­lange køligt overb­lik fra dem hvis livs­grund­lag og frem­tidi­ge livskvalitet er truet? Nej det kan man ikke – det kan man for­lange af dem der har magt, dem der har det godt, dem hvis liv og levned teg­n­er lovende.
Dan­mark … du er på afve­je. Du ledes af små ånder i små men meget dyre sko. Der er kun os, folket, til at skifte kurs. Fløj­teri­et er en man­i­fes­ta­tion af dette fak­tum. Van­det koger over hvis ikke nogen afblæs­er te‐selskabet og fløjter fes­ten af. Par­nas­set vil ikke og så må vi jo.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.