Vi har over­ra­skende få under­sø­gelser af, hvordan offent­lige inve­ste­ringer og offent­ligt forbrug påvirker arbejds­udbud og produk­ti­vitet – faktisk så få, at Finansministeriet typisk ikke tillægger inve­ste­ringer i den offent­lige sektor nogen værdi. Det trækker enty­digt beslut­nings­ta­gerne i retning af at sænke de offent­lige udgifter til fordel for skattelettelser.

via Dynamiske effekter af offent­lige udgifter og konse­kvensen af offentlig nulvækst | Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here