Videoen er pro­duc­eret af TV Odense Ser Rødt.

Mandag d. 25 sep­tem­ber 2017 afholdt Job­cen­trenes Ofre demon­stra­tion i Odense til fordel for reform­ramte danskere i både Odense og hele lan­det. I demon­stra­tio­nens Facebook‐event kunne man læse føl­gende:

Vi ønsker, at gøre opmærk­som på den måde, man behan­dler syge kontanthjælpsmodtagere/ job­cen­terets brugere på. At syge bliv­er fastholdt i sys­temet, i en form for sam­fund­st­jen­este, frem­for vis­i­ta­tion til flexjob og før­tid­spen­sion.
Vi håber at så mange som muligt, vil støtte os, i vores kamp for et værdigt liv.

Programpunkter for demonstrationen var som følger:

 • Dorthe byder velkom­men
 • Karsten Hønge medlem af folketinget SF.. taler
 • Char­lotte Vinzent Petersen, for­mand for 3F Gops Odense taler
 • Reza Javid, psykolog og byråd­skan­di­dat for Enhed­slis­ten taler
 • Protest­sang, Job­cen­ter­san­gen.
 • Birg­er taler som pårørende
 • Anders taler som pårørende
 • Jan læs­er et digt
 • Kirsten taler om det at være syg og fanget i sys­temet
 • Jens Wogelius. fortæller om sit liv som aktiv før­tid­spen­sion­ist
 • Fri mikro­fon

Fint resultat for demonstrationen, og pressen var der!

Klik her: TV2Fyn har mere billed­dækn­ing af demon­stra­tio­nen

Til demon­stra­tio­nen troppede 65 men­nesker op, og i Odense er det ikke et dårligt resul­tat. Sam­tidig opnåede demon­stra­tio­nen fin presse­bevå­gen­hed. Bl. a. havde TV2/Fyn en lang artikel med over­skriften: “Søn af kon­tan­thjælpsmod­tager: – Jeg har trøstet min mor”. Dermed er opmærk­somhe­den også hen­ledt på de enorme omkost­ninger dårlig sags­be­han­dling har, ikke bare for pen­sion­ssø­gende patien­ter, men også deres pårørende. Alle der kom­mer i kon­takt med et job­cen­ter er i fare for det såkaldte Job­cen­ter­syn­drom, og alene det at der i folke­mu­nde opstår et begreb for hvor dårligt man får det af job­cen­trene burde være galt nok i sig selv. De sociale og økonomiske omkost­ninger må være som de men­neske­lige – enorme, og det er jo en kendt sag, at Finans­min­is­teri­ets reg­nemod­eller ikke reg­n­er på den slags, lige som de ikke reg­n­er på forde­lene ved offentlige investeringer generelt.

Anders er pårørende og påvirket

Anders fortæller i TV2/Fyns artikel at selvom hans mor er erk­læret uden arbe­jd­sevne af både læger og psykologer, så fasthold­er kom­munen at arbe­jd­sev­nen kan udvikles. Dermed kan mod­eren holdes på den anseel­igt lavere kon­tan­thjælp.

…det har selvføl­gelig lukket mig ude af fæl­lessk­a­bet. Det lærte jeg bare at acceptere”

- Det har påvir­ket mig, at min mor har været så ked af det, at hun har grædt, og jeg har været nød til at trøste hende” for­t­alte Anders Winther til TV2/Fyn i forbindelse med demon­stra­tio­nen på Flakhaven, og videre i artiklen står der: “Når de andre tog i Legoland eller tog i byen og spiste, måtte jeg bare acceptere, at det var ikke det jeg skulle. Om det så var klasse­fest eller hvad det nu var. Så det har selvføl­gelig lukket mig ude af fæl­lessk­a­bet. Det lærte jeg bare at acceptere”. Artiklen inde­hold­er deru­dover en række videos fra demon­stra­tio­nen og et inter­view med medar­rangør Kirsten Felin.

Alt i alt et flot arbe­jde af Odens­es Job­cen­terofre!

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.