I mine mange år som prak­ti­se­rende læge på Nørrebro har det været en stadig udfor­dring for både mine patienter og mig selv, at nega­tive sociale faktorer som mang­lende uddan­nelse, social nød, arbejds­løshed, snævre bolig­for­hold og svære livs­stils­for­hold er afgø­rende faktorer ved ethvert sygdoms­forløb. Ofte i et sådant omfang, at den snævre læge­lige indsats mod sygdom nødven­digvis må gå hånd i hånd med en bredere forstå­else og indsats mod de nega­tive sociale forhold.

via De svage er de nye sorte | Information.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here