I mine mange år som prak­tis­erende læge på Nør­re­bro har det været en stadig udfor­dring for både mine patien­ter og mig selv, at neg­a­tive sociale fak­tor­er som man­glende uddan­nelse, social nød, arbe­jd­sløshed, snævre bolig­forhold og svære livsstils­forhold er afgørende fak­tor­er ved ethvert syg­doms­for­løb. Ofte i et sådant omfang, at den snævre lægelige ind­sats mod syg­dom nød­vendigvis må gå hånd i hånd med en bredere forståelse og ind­sats mod de neg­a­tive sociale forhold.

via De svage er de nye sorte | Infor­ma­tion.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.