Happening: Folketingets åbning 2017

Næste­hjælperne, Job­cen­trets Ofre, Månestrålerne og Bekæmp Fat­tig­dom nu ind­kalder til hap­pen­ing når Folketinget åbn­er efter som­mer­ferie, tirs­dag d. 3. okto­ber ’17, kl. 10:00 – 12:30.

video

Demonstration: Åbning af folketinget – folks egne billeder

En løbende sam­ling af mate­ri­ale postet af fb‐brugere der var til demon­stra­tio­nen

Imponerende taler‐liste

Arrangør­erne har fået sam­let en imponerende taler‐liste hvor man dårligt kan fremhæve nogen uden at ende med at fremhæve dem alle, og så er der også musikalsk under­hold­ning ved bl. a. Thomas Wag­n­er, så vi kan reg­ne med at høre og syn­ge Job­cen­ter­san­gen.

Jobcentersangen

Job­cen­ter­san­gen, sunget og skrevet af Thomas Wag­n­er, er blevet den uof­fi­cielle slagsang for hele oprøret mod beskæftigelsessys­temet. Her får I både tekst, melo­di og akko­rder, så I kan syn­ge og spille den selv.

Laser eller pjalter

Vi kom­mer iført laser og pjal­ter – så poli­tik­erne kan se, hvad deres nylib­erale poli­tik har forår­saget. Og vi har tænkt os at larme. Indtil vi bliv­er hørt.

Siger arrangør­erne, hvilket under­teg­nede per­son­ligt væl­ger at tolke som ‘Kom som du er’ 🙂

Facebook‐event

https://www.facebook.com/events/262304460939551/

Program

Konferencier:

  • Tan­ja Zabell

Underholdning:

  • Thomas Wag­n­er og Hey­di Baltzer + Hearts of gold

Talere:

  • Jan Hoby, næst­for­mand i Lands­forenin­gen af socialpæd­a­goger
  • Karsten Hønge, beskæftigelsesor­d­før­er, SF
  • Lin­da Vil­lad­sen, skolelær­er og med­s­tifter af Næste­hjælperne
  • Mille Kram og Kim Mad­sen, aktivis­ter i Job­cen­trets Ofre
  • Torsten Gejl, beskæftigelses‐ og socialord­før­er for Alter­na­tivet
  • Pernille Skip­per, poli­tisk ord­før­er for Enhed­slis­ten
  • Flem­ming Jensen, skue­spiller og instruk­tør
  • Flo­ra Ghosh, direk­tør i Liva Rehab, social­råd­giv­er, medlem af Rådet for socialt udsat­te

Pressemeddelelse

Poli­tik­erne har via skif­tende regeringer gjort udsat­te men­nesker mere og mere fat­tige gen­nem de sid­ste par år. Ligeledes er dag­pengesys­temet blevet kraftigt for­ringet – hvilket led­er flere ind i en udsat posi­tion og gør arbe­jds­markedet prekært og usikkert. Og kon­tan­thjælp­sloftet, 225‐timersreglen og inte­gra­tionsy­delsen har slået søm­met i kisten og ledt mange ud i des­per­a­tion og armod.

Dan­mark var engang kendt for at have et godt socialt sikker­hed­snet, der holdt hån­den under folk, der mist­ede deres job, blev syge eller på anden måde blev uar­be­jds­dygtige.

Sådan et land er Dan­mark ikke læn­gere. Udsat­te gen­nem­lever en uværdig og uanstændig behan­dling med fokus på kon­trol for kon­trol­lens skyld. En behan­dling der yder­st sjældent før­er til reg­ulære jobs. En behan­dling der press­er, stress­er og føles umyn­dig­gørende. Og de økonomiske sank­tion­er er stort set ikke til at over­leve.

Ulighe­den stiger og stiger, og flere end 60.000 børn beteg­nes nu som “reelt fat­tige”.

Fly­gt­ninge der kom­mer fra krig og ræd­sler er blevet sat på en reg­ulær sultecirkulære‐ydelse.

Det er stort set umuligt at få en før­tid­spen­sion. Ist­edet tvinges borg­ere ud i åre­lange for­løb med jobprøvn­ing, ressource­for­løb, sen­geprak­tikker, virk­somhed­sprak­tikker uden løn, udnyt­te­jobs mm. Dette er uaccept­abelt og burde ikke forekomme i så rigt et land som Dan­mark.

De aktivis­tiske netværk Næste­hjælperne, Job­cen­trets ofre, Månestrålerne og Bekæmp Fat­tig­dom NU ind­kalder der­for til protest hap­pen­ing på Folketingets åbn­ing tirs­dag den 3. Okto­ber kl. 9.30 – 12.00

Vi kom­mer iført laser og pjal­ter – så poli­tik­erne kan se, hvad deres nylib­erale poli­tik har forår­saget. Og vi har tænkt os at larme. Indtil vi bliv­er hørt.

Vi vil ikke finde os i det mere. Vi vil have sat en stop­per for den vok­sende ulighed. Vi kræver en anstændig sags­be­han­dling. Vi vil ikke se vores børn vokse op i fat­tig­dom for­di deres foræl­dre er syge, arbe­jd­sløse eller fly­gt­ninge.

Anbefalet af:

BJMF (Bygge, jord‐ og miljøfag­forenin­gen)
LSF (Lands­forenin­gen for socialpæd­a­goger)
Socialpæd­a­gogerne Storkøben­havn
Syg­dom­sramte kræver anstændig behan­dling
Syg i Region Midtjyl­land
Rev­o­lu­tionære social­is­ter
Rødt Ø uden krav om medlem­skab
Social­is­tisk debat
Borg­erkri­tik
Velfærd Dan­mark
Folke­bevægelsen for social ret­færdighed
Respek­tløs behan­dling af før­tid­spen­sion­is­ter
Doku­men­ta­tion til min­is­teren omkring fasthold­else af syge på lavin­dtægt
SYGE SIGER STOP
En af 800.000
Stop mis­han­dling af syge i job­cen­trene
Syg i det Dan­mark du kender
Sys­temkæm­perne
For et anstændigt Dan­mark
Bedre vilkår for børn/unge, fam­i­lie og øvrigt netværk
Allerød Kom­mune – Job­cen­trets Ofre
TVANG OG MAGT
Social Fri Debat
Rev­o­lu­tion­s­grup­pen
225 Timers Forenin­gen
De Pos­i­tive Aktivis­ter
Odsh­erred Kom­mune – arbe­jd­sløse, syge og fat­tige
Inter­na­tionale Social­is­ter
BUPL (Børne‐ og ungepæd­a­gogers Lands­for­bund)
PLS (Pæd­a­gogstud­eren­des Landssam­menslut­ning)
Black lives mat­ter Den­mark
Enhed­slis­ten Slagelse
Arbe­jder­par­ti­et Kom­mu­nis­terne – APK
Dan­sk Social­råd­giver­foren­ing
SDS – Sam­menslut­nin­gen af Danske Social­råd­giver­stud­erende

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.