Da du er tidli­gere betjent, tidli­gere retsord­fører for et parti der hævder høj moral, og tidli­gere folke­valgt – så vil jeg i tilgift mene at du, udover at være nepo­tist, også må anses for at være en hykler. Jeg vil genfrem­sætte disse påstande for enhver lige så ofte jeg har tid og lyst.

 

 

København 3. feb. 2015

Hej Tom Behnke

Jeg kan forsikre dig at min vrede og mine i dine øjne urime­lige beskyld­ninger ikke stammer fra nogen modvilje mod dig eller din person. Ej heller skyldes den nogen form for poli­tisk uenighed.

Den skyldes forar­gelse og indig­na­tion over et tillids­brud fra en folke­valgts side. Et tillids­brud hvis formål var at begun­stige en i forvejen over­or­dent­ligt velha­vende mand med skat­tey­dernes penge.

Det er faktisk sådan at det er medi­erne der er bindeled mellem borgere og poli­ti­kerne, så den infor­ma­tion jeg har om din gøren og laden har jeg altså fra aviser/internet/radio/tv osv.

De skriver bl. a.

Tom Behnke har sørget for, at tidligere ansat i partiet aflønnes fyrsteligt. Alvorligt, siger Rigsrevisionen.

Den konser­va­tive retsord­fører, Tom Behnke, har som formand for Rådet for Sikker Trafik givet lønfor­hø­jelse, bonu­s­ord­ning og kontrakt­for­læn­gelse til rådets direktør, Anders Rosbo.
Det har Tom Behnke gjort uden at orien­tere Justitsministeriet eller forret­nings­ud­valget i Rådet for Sikker Trafik, sådan som rådets vedtægter ellers foreskriver.

Det fremgår af ny rapport fra Rigsrevisionen ifølge Jyllands-Posten.

Ritzau-telegram, 16. november 2012 – TV2 [hr]

Tom Behnke færdig som formand efter lønfråds

De Konservatives retsord­fører, Tom Behnke, trækker sig som formand for Rådet for Sikker Trafik efter at have stået bag en omstridt lønfor­hø­jelse til rådets direktør.

Tom Behnke har som formand for Rådet for Sikker Trafik givet store lønfor­hø­jelser samt en bonu­s­ord­ning og kontrakt­for­læn­gelse til direktør Anders Rosbo, der tidli­gere har været ansat i den konser­va­tive pressetjeneste.
Det har Tom Behnke gjort uden at orien­tere Justitsministeriet eller forret­nings­ud­valget i Rådet for Sikker Trafik, sådan som rådets vedtægter ellers fore­skriver, viser en rapport fra Rigsrevisionen.
Ritzau-telegram, 16. nov. 2012[hr]

Trafikråd kræver penge tilbage fra direktør

Kammeradvokat er klar med rapport om sag, hvor Tom Behnke gav direktør lønfor­hø­jelse uden om bestyrelse.

På baggrund af en rede­gø­relse fra Kammeradvokaten vil Rådet for Sikker Trafik kræve penge tilbage, som tidli­gere formand Tom Behnke (K) har givet Rådets direktør Anders Rosbo i lønforhøjelse.
Politiken, 29. november 2012[hr]

Der er flere eksempler, men disse turde være tilstræk­ke­lige til at demon­strere at man i medi­erne har kunne læse at du person­ligt ”har stået bag” eller ”har givet” Anders Rosbo urime­lige fordele og at det har du kunne gøre fordi du som folke­valgt bestred en tillidspost.

Den Danske ordbog defi­nerer nepo­tisme således:

Uretmæssig begun­sti­gelse af familie eller venner, især i forbin­delse med besæt­telse af stillinger
Den Danske Ordbog

At ”du står bag” eller ”har givet” nogle en uret­mæssig begun­sti­gelse er med andre ord uafvi­se­ligt at beskrive som nepotisme.

Man kan disku­tere hvor­vidt nepo­tisme er tyvag­tigt eller ej. Det er det i mine øjne. Enhver ulovlig tilegnen sig af værdier er tyvagtig, men det er muligt at der findes af mig ubekendte juri­diske udlæg­ninger af de ord.

Jeg har ikke læst nogen demen­tier fra hverken Børsen, TV2 eller Ritzau i denne sag. Ej heller har jeg hørt at du har anlagt sag mod disse for bagva­skelse. Det er derfor helt rime­ligt for mig at konklu­dere at medi­ernes frem­stil­ling af sagen i al væsent­lighed er korrekt og at du har begået den tyvag­tige hand­ling der hedder nepotisme.

Hvorfor du truer en helt alm. borger med rets­sy­stemet når denne blot gengiver påstande der er almene i offent­lig­heden men undlader at true disse påstandes kilde(r) med juri­diske tiltag forstår jeg simpelthen ikke? 

Jeg har forsøgt at finde den rapport du omtaler, men den søgning du angiver; ”rigs­re­vi­sion rådet for sikker trafik” … er simpelthen for bred. Og det er ikke mig der skal rense det navn du mener aviserne har svinet til. Det må være din egen opgave. Hvis du giver mig en mere anven­delig søgning (f.eks. dato for rapporten + præcis titel) så vil jeg have en reel chance for rent faktisk at finde den. Men du er måske slet ikke inter­es­seret i at jeg finder den?

Indtil da vil jeg mene at du er skyldig, for du har ikke løftet en finger for at standse disse påstande, der har ikke været demen­tier og der har ikke været sags­anlæg mod f.eks. Ritzau fra din side.

Da du er tidli­gere betjent, tidli­gere retsord­fører for et parti der hævder høj moral, og tidli­gere folke­valgt – så vil jeg i tilgift mene at du, udover at være nepo­tist, også må anses for at være en hykler. Jeg vil genfrem­sætte disse påstande for enhver lige så ofte jeg har tid og lyst.

Venlig hilsen
Esben Maaløe,
Borger

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here