Mads Lund­by Hansen fra CEPOS er en løgn­er og bedrager.” så kon­tant læg­ger Pelle Drag­st­ed ud i en face­book sta­tusup­date i dag. Bag­grun­den er at Mads Lund­by Hansen igen, denne gang i web‐magasinet Poli­tiko, sam­men­lign­er kon­tan­thjælp plus almene sociale ydelser med lavtløns‐indkomst uden disse ydelser .

Det er hårde ord, men Pelle står fast i kom­men­tar­sporet:

Injuri­er? Bring it on! [icon name=“right”]

og

Når man bliv­er ved med at frem­føre de samme usand­hed­er igen og igen, selv om det hver gang bliv­er påvist, at de ikke er kor­rek­te, uden at man kan forsvare sine usand­hed­er; så er der ikke læn­gere tale om “fejl”. Så er der tale om bev­idst løg­nagtighed. [icon name=“right”]

Pelle Drag­st­ed men­er også at jour­nal­is­terne kunne gøre et bedre stykke arbe­jde:

”Og til de jour­nal­is­ter og redak­tør­er, der ukri­tisk videre­formi­dler his­to­ri­er som denne, vil jeg blot helt diplo­ma­tisk sige: I gør ikke jeres fag ære”

Her føl­ger Pelles sta­tusup­date i sin hel­hed:

Mads Lundby Hansen fra CEPOS er en løgner og bedrager

Pelle Dragsted er presserådgiver for Enhedslisten, Christiansborg
Pelle Drag­st­ed er presseråd­giv­er for Enhed­slis­ten, Chris­tians­borg

I dag er han end­nu engang ude med pås­tanden om, at det ikke kan betale sig for kon­tan­thjælpsmod­tagere at arbe­jde, for­di kon­tan­thjælpen er for høj. CEPOS har ”reg­net ud”, at en borg­er på kon­tan­thjælp med tre børn ”mod­tager” 365.000 om året. Og at kon­tan­thjælpsmod­tagere der­for væl­ger sofaen frem for et job.

Løgn nr. 1:

– Kon­tan­thjælpen for en forsørg­er til tre børn er på 126.000 om året efter skat. For at nå op på belø­bet på 365.000 ind­drages en række ydelser som fx børnecheck, tilskud til dagin­sti­tu­tion og boligsikring. Men alle disse ydelser mod­tager man også, når man har et lavtløn­sar­be­jde. Så det er ren og skær manip­u­la­tion at sam­men­ligne kon­tan­thjælpen inklu­siv ydelser med en lavtløns‐indkomst uden de samme ydelser.

Og det er der­for decideret mis­in­for­ma­tion, når Mads Lund­by Mad­sen hen­vis­er til tal­lene, som et ”bevis for, at der er for lidt at komme efter, når en kon­tan­thjælpsmod­tager skal ud på arbe­jds­markedet”. Der er mass­er at komme efter. Selv de mest lavtlønnede fuldtid­sjob i Dan­mark giv­er bety­deligt mere end de 10.400,- som forsørg­eren på kon­tan­thjælp har efter skat om måne­den (det fremgår i øvrigt også klart af det svar fra beskæftigelsesmin­is­teren, som CEPOS ”under­søgelse” byg­ger på).

Løgn nr. 2:

– Mads Lund­by Mad­sen siger i artiklen, at kon­tan­thjælpsmod­tagere på grund af ydelsernes stør­relse ”væl­ger at blive hjemme i lej­lighe­den frem for at tage et hårdt og slid­somt lavtløn­sar­be­jde”.

Men kon­tan­thjælpsmod­tagere kan ikke ”vælge at blive hjemme i lej­lighe­den”. For over­hovedet at mod­tage kon­tan­thjælp skal du stå til rådighed for arbe­jds­markedet og være aktivt søgende. Siger du nej til et jobtil­bud som kassedame eller jord­bær­plukker, smækker kassen i. Med den sen­este kon­tan­thjælp­sre­form sendes alle job­parate kon­tan­thjælpsmod­tagere desu­den i såkaldte nyt­te­job, hvor de arbe­jder fuldtid for deres kon­tan­thjælp.
Val­get står ikke mellem et liv på sofaen eller et arbe­jde, men mellem et rigtigt job på den ene side og job­søgn­ing, aktiver­ing og under­be­talte (ud)nyttejob på den anden. Det er ikke svært at vælge – hvis man har val­get.

Alt det ved Mads Lund­by udmær­ket godt. Han er ikke dum. Men han væl­ger bev­idst at vil­dlede og mis­in­formere, for­di det tjen­er hans (og den klasse han er betalt af) poli­tiske sag. Jeg ved godt, at tonen er hård i dette indlæg. Men når det mest vel­lønnede og priv­iligerede over­dan­mark med bev­idst vil­dled­ning og manip­u­la­tion hænger de af vores kol­le­gaer, der er ramt af arbe­jd­sløshed, ud som dovne og forkælede, så vil jeg egentlig skide på kam­mer­to­nen.

Og til de jour­nal­is­ter og redak­tør­er, der ukri­tisk videre­formi­dler his­to­ri­er som denne, vil jeg blot helt diplo­ma­tisk sige: I gør ikke jeres fag ære.

Læs face­book­trå­den her

Mads Lundby Hansens gensvar

Hvori Mads egentlig ikke forhold­er sig til kri­tikken

Mads Lundby Hansen er cheføkonom i CEPOS (de har vist to) og har 2-3 år i træk været DKs mest citerede økonom
Mads Lund­by Hansen er cheføkonom i CEPOS (de har vist to) og har 2–3 år i træk været DKs mest citerede økonom

Jeg udtaler mig på bag­grund af tal bereg­net af Beskæftigelsesmin­is­teri­et og over­sendt til Folketinget af Hen­rik Dam Kris­tensen (S). I bereg­nin­gen er medreg­net børnepenge, friplads i dagin­sti­tu­tion­er, boligstøtte mv. Selvom lavtlønnede på arbe­jds­markedet også kan mod­tage boligsikring, børnecheck mv., så indik­er­er bereg­nin­gen fra Beskæftigelsesmin­is­teri­et, at kon­tan­thjælp og tillægsy­delser i mange til­fælde kan komme op på et højt niveau.

Vores fam­i­li­etype­bereg­ninger (udført på Økonomi­min­is­teri­ets fam­i­li­etype­mod­el) vis­er desu­den, at stignin­gen i rådigheds­belø­bet ved at tage et lavtløn­sjob for en del +30 årige kon­tan­thjælpsmod­tagere er beske­dent, når man indreg­n­er trans­portomkost­ninger, fag­foren­ings­fradrag og k‐kassekontingent. I disse bereg­ninger tages der højde for, at en række ydelser, som fx børnecheck og boligsikring, går til både kon­tan­thjælpsmod­tagere og beskæftigede.

Når stignin­gen i rådigheds­belø­bet ved et lavtløn­sjob er beske­dent vil nogle kon­tan­thjælpsmod­tagere fravælge job. Andre kon­tan­thjælpsmod­tagere vil alligev­el tage et job. F.eks. for­di de kan lide at være sam­men med kol­le­gaer, og for­di der kan være udsigt til en løn­stign­ing. Ikke desto min­dre må man for­vente, at lavere kon­tan­thjælp vil øge beskæftigelsen. Det er jo der­for Mette Fred­erik­sen og Helle Thorn­ing har val­gt at reduc­ere reg­u­lerin­gen af kon­tan­thjælpen i årene 2016–2023 med 5 pct.point. Og det er der­for, de har val­gt at sænke kon­tan­thjælpen for unge under 30 år

Læs face­book­trå­den her

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.