Her er en film der hedder ‘Bistandsland’

Den er såmænd rigtigt pænt skruet sam­men, men den er fuld af vrøvl og fork­erte oplysninger.

Fil­mens hov­ed­per­son har en bach­e­lor i kom­mu­nika­tion. så vi må håbe at de unge mænd har nogle foræl­dre i branchen der vil ansætte dem. Enten det, eller at kravene til reklame­film for discount‐produkter er meget ringe – for jeg har svært ved at se en blom­strende kar­riere som kom­mu­nikatør udspringe fra dette “sven­destykke”.

At fil­men er dårlig i sin research og sine pås­tande skal ikke over­skygge at den også er poli­tisk usym­pa­tisk, men alt­så først og fremmest: Som doku­men­tar er den pin­ligt dårlig …

[wpdm_file id=4][wpdm_file id=6]

Et uheldigt eksempel

00:00:06
Hun arbe­jder 37 timer hver uge men Kari­na Esbensen får færre penge udbe­talt end kon­tan­thjælpsmod­tageren Cari­na (siger TV2‐News i fjern­synet)
Hvis man ser på den sag der åben­bart skal slå hele fil­mens tone an, så er den for­drejet. Man sam­men­lign­er ”kontanthjælps‐Carina” med en per­son der har helt andre sociale omstændighed­er, såsom bolig og børn.
Bud­get
Kari­na Esbensen Cari­na
Børnepenge 1764 2908 Cari­na har flere børn en Esbensen, og får der­for flere børnepenge.
Boligsikring 0 3019 Esbensen får ikke boligstøtte, enten for­di hun ejer eller for­di hen­des husle­je er meget lav
Hov­edindtægt efter skat 13.255 9.800
Da tal­lene for boligstøtte og børnepenge er ens for alle, men afhængig naturligvis af sit­u­a­tio­nen, er det fak­tisk kun hov­edindtægten der kan bruges i en sam­men­lign­ing.
Her tjen­er Esbensen 3.455 mere udbe­talt om måne­den.
Oplysnin­gen: ”Esbensen får min­dre udbe­talt” kan godt være rigtig, men man kan
ikke sam­men­ligne deres sit­u­a­tion pga. væsentlige forskelle i antal børn og boligsi­t­u­a­tion

Kilde: TV2 Nyhed­erne

Unge kan sove så længe de vil

00:00:15
Et land hvor unge men­nesker får lov at nyde deres ung­dom uden at skulle bekym­re sig om at stå tidligt op om mor­ge­nen
Iflg. AE er ung­dom­sar­be­jd­sløshe­den på 22%. Kan man sige at ung­dom­men er ”ubekym­ret” når langt de fleste af dem pass­er job eller uddan­nelse? Nej … De unge der har aften/natarbejde står muligvis ikke tidligt op om mor­ge­nen, men et billede af Dan­mark som et land hvor ung­dom­men kan ”sove længe” er et for­drejet billede

 

Danmark er så ”forstående” overfor dovne unge at kommunerne anvender specielle foranstaltninger der omtales ”skræmme” eller ”trussels” effekt

00:00:20
Et land som vis­er forståelse over­for at det med at arbe­jde ikke inter­esser­er dem
Den forståelse er ikke ret udbredt, hvis den over­hovedet find­es. Et land der bruger ”trusselsef­fekt” og ”skræm­me­ef­fekt” over­for unge KH‐modtagere kan ikke siges at være særligt forstående.

”Det men­er man i hvert fald i flere kom­muner, hvor ordet ‘skræm­me­ef­fekt’ eller ‘trusselsef­fekt’ indgår i offi­cielle doku­menter om aktiver­ing. Ordet er også at finde i doku­menter fra Nation­al­banken og Det Økonomiske Råd.

Begre­bet dækker over, at udsigten til nyttes­løs aktiver­ing og en kon­tan­thjælp, der først udbe­tales sidst på måne­den får mange arbe­jd­sløse til at fly­gte væk fra kon­tan­thjælpssys­temet og enten starte på en uddan­nelse, finde et arbe­jde eller en anden løs­ning – for eksem­pel at lade sig forsørge af ven­ner og fam­i­lie”

http://avisen.dk/klapjagt-kommuner-skraemmer-arbejdsloese-i-job_184612.asp
x

- Vi bruger ikke ordet skræm­me­ef­fekt, men det er det, der implic­it lig­ger i det. For­målet er da at skræmme folk væk fra kon­tan­thjælpssys­temet, lyder det fra arbe­jds­marked­schef i Ran­ders Kom­mune, Ole Ander­sen.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1846969.ece

I et doku­ment på Fred­eri­cia Kom­munes hjemme­side læg­ger man ikke skjul på, at man bruger effek­ten:
»Skræm­me­ef­fek­ten er meget vel­doku­menteret og beteg­nes af De økonomiske vis­mænd som den mest vel­doku­menterede pos­i­tive og pris­bil­lige effekt af aktiver­ing«.
http://www.jv.dk/artikel/1458545:Indland–Kommuner-skraemmer-ledige-i-job

Landet flyder over med politikere der synes at KH‐systemet er optimalt

00:01:22
Vi har egentlig bare lavet denne film for­di at vise hvad det er for et kon­tan­thjælpssys­tem vores alle sam­mens skat­tekro­ner går til. På den ene side hørte vi poli­tikere sige at vores kh sys­tem fun­gerede opti­malt
Hvilke poli­tikere …?
Det har ikke været muligt at opdrive et eneste citat fra en poli­tik­er der siger at KH‐systemet fun­ger­er opti­malt

 

00:03:41
Vi havde troet at job­cen­teret ville være mere kri­tiske omkring at Jens‐Ulrik sagde sit job op for at lave kort­film
Man skal doku­mentere den ”sociale begiven­hed” der gør at man kan mod­tage kh‐hjælp. Hvis ledighe­den er selv­forskyldt får man en karan­tæne. Jens‐Ulrik har enten været udsat for ekstremt lem­fældig sags­be­han­dling, eller også taler han usandt.

Fordrejninger, fordrejninger

00:06:23
Det lyder da fan­tastisk at den danske statskasse vil betale for Jens‐Ulrik mens han ven­ter på at drøm­me­job­bet bare kom­mer dumpende …
Hvis man vil være filmin­struk­tør så er prak­tik i et film‐selskab vel næppe at ”vente på det kom­mer dumpende”?
og tænk engang, det gør de for alle der vad­er ind med en uddan­nelse
Alle i Dan­mark har ret til kon­tan­thjælp såfremt deres sociale sit­u­a­tion berettiger det. I dette ”sags­for­løb” bliv­er Jens‐Ulrik ikke mødt med sank­tion­er selvom hans arbe­jd­sløshed er selv­forskyldt. Det er en helt klar fejl der er så grov at man er nødt til at spørge sig selv om fil­men er sand­færdig i det hele taget? Under alle omstændighed­er afspe­jler fil­men ikke her de fak­tiske forhold, aller­højst en fejlagtig und­tagelse

En ret farvet udlægning, men der er nok noget om det …

00:06:58
Ok, noget tyder på at job­cen­teret går mere op i at skabe gode resul­tater på papiret end rent fak­tisk at få Jens‐Ulrik i ordinær beskæftigelse
En meget farvet udlægn­ing. Jens‐Ulrik er ressources­tærk og job­cen­teret pri­or­iter­er sine kræfter over­for dem der har har det sværere end Jens‐Ulrik. Der er arbe­jd­sløshed og man kan ikke bare ”finde beskæftigelse” ud af det blå.Omvendt er der nok ikke meget tvivl om at netop mål­tal frem for konkret ind­sats er fokus­punkt for meget offentligt arbe­jde, vi ret­ter en varm tak til ”New Pub­lic Man­age­ment”

Jens‐Ulrik underdriver alvoren i hans egen situation

00:09:51
Vi hør­er der er sket noget siden sidst?Ja, jeg har mod­taget kon­tan­thjælp Jeg har mod­taget øhm … 6.015,-Har det været hårdt indtil videre?Altså, hvis jeg ikke var blevet god­k­endt ville jeg jo ikke kunne betale husle­je eller mobil­reg­n­ing. Så fra et per­son­ligt syn­spunkt så er jeg ret glad for det også ellers havde jeg været rimeligt fucked. Det er godt for fil­men og det er også godt for mig, men det er dårligt for det danske sam­fund­Så fra et per­son­ligt syn­spunkt så er jeg ret glad for det også ellers havde jeg været rimeligt fucked. Det er godt for fil­men og det er også godt for mig, men det er dårligt for det danske sam­fund.
Det er ikke rigtigt at Jens‐Ulrik har mod­taget 6.015,- han har kun mod­taget 4.931,- kr – resten er blevet trukket i skat .
bistandsland udbetaling
Klik for stor ver­sion

Her ser vi Jens‐Ulriks hjem. Vi ved at han må bo i KBH, og i KBH er det meget svært at betale husle­je (hvad enten det er som afdrag eller leje) for sådan en lej­lighed med kun 4.931,- udbe­talt om måne­den.bistandsland Jens-Ulriks lejlighedHvis nu Jens‐Ulrik ellers har en reel udgift på denne lej­lighed ville 3 mdr med 4..931,- udbe­talt være yder­st giftig for hans pri­vatøkono­mi, så det er rart at høre at 4.931,- er nok til at afholde ham fra at være ”rimeligt fucked”.Under alle omstændighed­er så er det meget få der kan bo så godt så bil­ligt, så Jens‐Ulrik er i sand­hed atypisk. Det præger den danske debat om over­førselsind­komst at man tager randtil­fælde og gør dem til typiske for hele området …

Kontanthjælp ”eksploderet” javel, men kun halvt så meget som arbejdsløsheden

00:10:19
Sum­men af udbe­talt kon­tan­thjælp er eksploderet i Dan­mark. Fra 2008 til 2011 voksede Dan­marks BNP sølle 2,2%. BNPer et udtryk på vær­di­en af alt hvad Dan­mark pro­duc­er­er og kan med andre ord betragtes som Dan­marks løn.I samme peri­ode voksede sum­men af udbe­talt kon­tan­thjælp i Dan­mark med skræm­mende 42,1 %
I 2008 ramte den inter­na­tionale finan­skrise Dan­mark for fuld udblæs­ning med en efter­føl­gende eksplo­sion i arbe­jd­sløshed.Således steg brut­toar­be­jd­sløshe­den fra ca. 82.000 per­son­er pri­mo 2008 til ca. 162.000 ulti­mo 2012. Så mens kon­tan­thjælp­sudgifterne voksede 42% er arbe­jd­sløshe­den i samme peri­ode vok­set 97,5%.
Sam­tidig er en del KH‐modtagere røget ud af dag­pengesys­temet og mod­tager nu KH‐hjælp. Det er alt­så ikke rimeligt at fore­give at stignin­gen i antallet af kh‐modtagere og den dermed vok­sende udgift skyldes lem­pelige adgang til KH.
Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Dan­marks Sta­tis­tik

En dårlig kommunikatør, til gengæld BILLIG!

Fil­men her er et makværk, og jeg ved i hvert fald godt hvor jeg ikke skal hen­vende mig den dag jeg har brug for en fyr med bach­e­lor i kom­mu­nika­tion. Og dog, han kan åben­bart klare sig for ganske lidt om måne­den, kan være man ku’ out­source noget til ham?

00:10:43
Efter alder bliv­er det end­nu mere uhyggeligt, antallet af per­son­er over 30 år berørt af kon­tan­thjælp er faldet med ca. 12% fra 2007 til 2011Imens antallet af per­son­er under 30 år berørt af kon­tan­thjælp er vok­set med knap 50%Altså udgør de unge en større og større del af danskernes kon­tan­thjælp. Men er kon­tan­thjælp et fris­tende tilbud for de unge?
Er det fris­tende at skulle klare husle­je og reg­ninger for 4.931,- kr om måne­den? Tjaeh … Det men­er fil­men åben­bart. Jens‐Ulrik er i hvert fald bil­lig i drift.

Jens‐Ulrik, har du egentlig været på kontanthjælp?

00:12:38
Alt­så, hvad synes du om sys­temet? Det er et meget nemt sys­tem, der bliv­er ikke sat særligt store krav til en Det eneste jeg skal er at jeg skal checke mine jobop­slag hver anden uge
Jobop­slag skal check­es hver anden uge men hver uge.
Jens‐Ulrik har ikke klarede sig i tre måned­er uden påtale hvis han kun har check­et hver anden uge. Fak­tisk så er sank­tion­erne over­for lige præ­cis den forseelse skær­pet i de senere år.

At de ikke straks sætter Jens‐Ulrik til noget er mærkeligt,
han er jo den eneste det drejer sig om i hele verden, eller?

00:14:31
som de skal have nogen til at besætte, men du behøver ikke at tage dem med min­dre det er inden for filmbranchen?Ja!
Der er for mange unge i forhold til det antal pladser man har. Da Jens‐Ulrik betragtes som ressources­tærk vil man hellere bruge ener­gi på de unge der ikke er så heldigt stil­let. Man kan alt­så ikke udlede at man ikke bliv­er sat til noget, det kom­mer an på hvad der er og hvem man er.

Jens‐Ulrik stopper mens legen er formålstjenstlig

00:14:41
Efter at have mod­taget 3 mdrs kon­tan­thjælp, havde Jens‐Ulrik som det eneste krav, været pålagt at bidrage 8 timer af sin tid i forbindelse med to aktiver­ingsmøder. Hermed var testen afs­lut­tet og Jens‐Ulrik vendt tilbage til at arbe­jde
Efter 3 mdr. bliv­er unge under 30 år aktiveret, Jens‐Ulrik holdt op med at være kh‐modtager på det helt rigtige tid­spunkt …

Aktiver­ing af per­son­er under 30 år
Mod­tager du kon­tan­thjælp og er under 30 år, skal du aktiveres sen­est efter, at du har mod­taget kon­tan­thjælp i en sam­men­hæn­gende peri­ode på 13 uger.
Aktiverin­gen skal have en sam­men­hæn­gende varighed på mindst to uger.
Kilde: Borger.dk

De fandt sgu’ en KH modtager der slet slet ikke er blevet aktiveret!

00:14:53
Og inden du siger “nåja, Jens‐Ulrik var bare et enkelt uheldigt eksem­pel som slap igen­nem” så synes vi liige du skal se med her … Mød Mr. X, en ægte kon­tan­thjælpsmod­tager syv års erfar­ing i faget som vi har mødt i forbindelse med filmen…Du har været på kon­tan­thjælp i snart on and off 7 år og du er aldrig blevet tilbudt et job?… mmm (benæg­tende)
Man behøver vel bare at minde om ”Dovne Robert” som også er i kh‐systemet i Køben­havn. Her var man forar­get over at han brokkede sig over at blive talt ned til i de jobs man anviste ham.At en kh‐modtager går i 7 år uden at blive tilbudt noget som helst eller uden at blive aktiveret må enten skyldes helt særlige omstændighed­er, eller også er det en fork­ert oplysning. Typisk er det i hvert fald ikke.

 

Presseomtale

Ekstra Bladet - Hellerup-dreng fik kontanthjælp på 1. klasse

Ekstra Bladet – Hellerup‐dreng fik kon­tan­thjælp på 1. klassehttp://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1924068.eceVel­stillede unge test­ede, hvor nemt det er at få kon­tan­thjælp ud af Køben­havns Kom­mune – blev både god­k­endt og fik gode råd om at narre sys­temet af samme sags­be­han­dler

Ekstra Bladet - Her er bistands-banden

Ekstra Bladet – Her er bistands‐bandenhttp://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1924453.eceKlik på det inter­ak­tive gal­leri, og læs mere om ‘bistands‐banden’

Ekstra Bladet - Københavns Kommune: Dybt beklageligt

Ekstra Bladet – Køben­havns Kom­mune: Dybt beklageligthttp://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1924355.eceChefen for Ydelses­cen­ter Køben­havn er særde­les ked af sagen om Hellerup‐drengen, der vad­ede ind på job­cen­teret og fik kon­tan­thjælp

1 KOMMENTAR

  1. Hvis der var blevet val­gt en anden lands­del end den, hvor de unge men­nesker kon­stant bliv­er strøget med hårene. Så var resul­tatet nok blevet noget anderledes, men det var jo ikke det, der var målet med stun­tet.

    Havde man hen­vendt sig i en Nord­jysk kom­mune, ville iPhone­nen straks blive sup­pleret med et arbe­jd­sred­skab af mere manuel karak­ter – en skovl! – selvom det nok ville blive en belast­ning for de små bløde tas­taturf­in­gre. Så ville der, om jeg så må sige, ikke være nogen kære mor og iPhone­nen ville få midler­tidig ophold­stil­ladelse i krokodille­skind­stasken.

    Voice over – tek­sten i starten af fil­men, er direk­te usand, speaket burde lyde: Forestil dig en kom­mune osv., for­di man har jo kun hen­vendt sig i ydelses­cen­ter Køben­havn, hvor der åben­bart ikke er styr på en skid, og ikke nogen som helst andre sted­er i lan­det, der­for er der ikke nogen som helst doku­men­ta­tion for at fil­men teg­n­er et generelt billede.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.