Fra Wikipedia, den frie encyk­lopæ­di

Betal­ings­bal­an­cen er en opgørelse af samtlige betalinger mellem et land og udlan­det i det for­løb­ne år. Her kan man læse omfanget af lan­dets indtægter og udgifter i fremmed val­u­ta.

elefant balanceDen post, der reg­nes for den vigtig­ste, er vare‐ og tjen­este­bal­an­cen. Denne vis­er lan­dets eksport og import af var­er og tjen­ester. (Se også han­dels­bal­ance). Eksporten repræsen­ter­er indtægterne i fremmed val­u­ta, importen repræsen­ter­er udgifterne i fremmed val­u­ta.
Ind­holds­forteg­nelse

De løbende poster

Udover vare‐ og tjen­este­bal­an­cen består betal­ings­bal­an­cens løbende poster af for­mueind­komst, herun­der renteudgifter/‐indtægter og for medlem­s­lan­dene af EU ligeledes de økonomiske transak­tion­er med fæl­lessk­a­bet.

Hvis der er et sam­let over­skud på vare‐ og tjen­este­bal­an­cen vil udlan­dets tillid til lan­dets økono­mi øges, da det er et udtryk for at lan­det tjen­er fremmed val­u­ta til at betale afdrag og renter på uden­land­slån. Dermed øges lan­dets kred­itværdighed, og det bliv­er let­tere og bil­ligere at låne penge i udlan­det.

Kapitalposterne

Betal­ings­bal­an­cens kap­i­tal­poster vis­er, hvorledes udsv­ing på de løbende poster er finan­sieret. Hvis de løbende poster udvis­er et under­skud, vil kap­i­tal­posterne vise et tilsvarende over­skud, således at bal­an­cen altid er 0. Hvis der er over­skud på kap­i­tal­posterne har det pågældende land alt­så stiftet gæld ved at importere kap­i­tal for at finan­siere under­skud­det på de løbende poster. Hvis der er under­skud på kap­i­tal­posterne, har det pågældende land eksporteret kap­i­tal, evt. i form af for­dringer i udlan­det, som modsvar­er over­skud­det på de løbende poster. Dette giv­er lan­det rådighed over mere fremmed val­u­ta og styrk­er generelt lan­dets økono­mi.

Handelsbalance

Han­dels­bal­ance, under­tiden også beteg­net net­toek­sportvær­di, er den del af betal­ings­bal­an­cens løbende poster, der vis­er dif­fer­en­cen mellem import og eksport af var­er (under­forstået at tjen­estey­delser ikke er inklud­eret) i et land. Hvis bal­an­cen er pos­i­tivt, tales om et han­delsover­skud, mens en neg­a­tiv han­dels­bal­ance afføder et han­del­sun­der­skud. Han­dels­bal­an­cen opgøres efter uden­rigshan­delssta­tis­tikken.

Afgrænsning af begreberne

Vare­han­de­len er den største post på betal­ings­bal­an­cens løbende poster. Tjen­estey­delserne er opgjort i tre delkat­e­gori­er: Søtrans­port, rejs­er og øvrige tjen­ester.

1 KOMMENTAR

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.