Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Betalingsbalancen er en opgø­relse af samt­lige beta­linger mellem et land og udlandet i det forløbne år. Her kan man læse omfanget af landets indtægter og udgifter i fremmed valuta.

elefant balanceDen post, der regnes for den vigtigste, er vare- og tjene­ste­ba­lancen. Denne viser landets eksport og import af varer og tjene­ster. (Se også handels­ba­lance). Eksporten repræ­sen­terer indtæg­terne i fremmed valuta, importen repræ­sen­terer udgif­terne i fremmed valuta.
Indholdsfortegnelse

De løbende poster

Udover vare- og tjene­ste­ba­lancen består beta­lings­ba­lan­cens løbende poster af formu­e­ind­komst, herunder renteudgifter/-indtægter og for medlem­slan­dene af EU lige­ledes de økono­miske transak­tioner med fællesskabet.

Hvis der er et samlet over­skud på vare- og tjene­ste­ba­lancen vil udlan­dets tillid til landets økonomi øges, da det er et udtryk for at landet tjener fremmed valuta til at betale afdrag og renter på uden­land­slån. Dermed øges landets kredit­vær­dighed, og det bliver lettere og billi­gere at låne penge i udlandet.

Kapitalposterne

Betalingsbalancens kapi­tal­po­ster viser, hvor­ledes udsving på de løbende poster er finan­si­eret. Hvis de løbende poster udviser et under­skud, vil kapi­tal­posterne vise et tilsva­rende over­skud, således at balancen altid er 0. Hvis der er over­skud på kapi­tal­posterne har det pågæl­dende land altså stiftet gæld ved at impor­tere kapital for at finan­siere under­skuddet på de løbende poster. Hvis der er under­skud på kapi­tal­posterne, har det pågæl­dende land ekspor­teret kapital, evt. i form af fordringer i udlandet, som modsvarer over­skuddet på de løbende poster. Dette giver landet rådighed over mere fremmed valuta og styrker gene­relt landets økonomi.

Handelsbalance

Handelsbalance, under­tiden også betegnet netto­eks­port­værdi, er den del af beta­lings­ba­lan­cens løbende poster, der viser diffe­rencen mellem import og eksport af varer (under­for­stået at tjene­stey­delser ikke er inklu­deret) i et land. Hvis balancen er posi­tivt, tales om et handelsover­skud, mens en negativ handels­ba­lance afføder et handels­un­der­skud. Handelsbalancen opgøres efter udenrigshandelsstatistikken.

Afgrænsning af begreberne

Varehandelen er den største post på beta­lings­ba­lan­cens løbende poster. Tjenesteydelserne er opgjort i tre delka­te­go­rier: Søtransport, rejser og øvrige tjenester.

1 KOMMENTAR

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here