The Trap: Hvad Skete Der Med Vores Drøm om Frihed

En BBC doku­men­tar serie af den engelske doku­men­tarist Adam Cur­tis, der bl. a. også har lavet doku­mentarene The Cen­tu­ry of the Self and The Pow­er of Night­mares. Den blev første gang vist på BBC Two den 11 Marts 2007.

Del 1: Fuck you buddy

Den anerk­endte BBC‐dokumentarist Adam Cur­tis under­søger hvor­dan ideen om egen­nytte og den rationelle aktør bredte sig fra kold­krigsti­dens krigslab­o­ra­to­ri­er ud i økonomisk og poli­tisk tænkn­ing.

HUSK AT VÆLGE DANSKE UNDERTITLER

Downloads:

{wpdm_category=adam-curtis-the-trap}

De to næste afsnit er endnu ikke tekstet på dansk

The Trap - 2 - The Lonely Robot - YouTube

The Trap – 2 – The Lone­ly Robot – YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=WbRApO3k_Jo
Han­dler om hvor­dan medika­menter som prozac og lange lis­ter af symp­tomer på psykiske prob­le­mer som tyder på angst eller depres­sion blev brugt til at nor­malis­ere adfærd og få men­nesker til at opføre sig mere forudsigeligt.

The Trap - 3 - We Will Force U 2 Be Free - YouTube

The Trap – 3 – We Will Force U 2 Be Free – YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=LFjCJFsbS0U
Om pos­i­tiv vs. neg­a­tiv fri­hed, et filosofisk begreb intro­duc­eret af Isa­iah Berlin i ‘50erne. Afs­nit­tet vis­er hvor­dan kam­p­en for fri­hed ofte ender i under­trykkelse, og hvor­dan økonomiske chok‐terapier har præget f.eks. Rus­land og mange vestlige nation­er.

 

Serien består af tre en‐times pro­gram­mer der under­søger vores kon­cept og def­i­n­i­tion af fri­hed, herun­der især “hvorledes en for­sim­plet mod­el af men­nesker som selvsø­gende, næsten rob­o­t­agtige, væsen­er førte til nuti­dens ide om fri­hed”

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.